ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magistrate

M AE1 JH AH0 S T R EY2 T   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magistrate-, *magistrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magistrate[N] ผู้พิพากษา, Syn. judge
magistrate[N] เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, See also: พนักงานปกครอง, Syn. jurist, justice, officer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magistrate(แมจ'จิสเทรท) n. ผู้พิพากษา,พนักงานผู้ปกครอง, See also: magistrateship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร,ผู้พิพากษา,นักปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magistrateผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู justice of the peace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
magistrateผู้พิพากษาศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magistrate's courtศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magistrate, ex-officioผู้พิพากษาศาลแขวงโดยตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However a new magistrate volunteered to came to the village and he heard from Arang's vindictive spirits that she had been raped and killed,อย่างไรก็ตาม มีผู้พิพากษาใหม่ อาสาไปที่หมู่บ้าน และ เขาได้รับรู้เรื่องจาก วิญญาณที่โกรธแค้นของอแรง ว่าหล่อนถูกข่มขืนและฆ่า Arang (2006)
The magistrate is here.เอาหละเจ้าหน้าที่ปกครองมาแล้ว\เราจะยึดพาสปอร์ตคุณไว้ Jumper (2008)
The games of the magistrate approach.เกมส์ในรอบตัดเชือก. Shadow Games (2010)
From magistrate calavius!จากท่านผู้พิพากษา คาลาเวียส ! Shadow Games (2010)
I should talk to the magistrate about it.ฉันควรพูดกับท่านผู้พิพากษา เกี่ยวกับมัน Shadow Games (2010)
No, we won't concern the magistrate with these things,ไม่ เราไม่ควรรบกวนท่านผู้พิพากษาด้วยเรื่องเหล่านี้ Shadow Games (2010)
Magistrate calavius arrives.ท่านผู้พิพากษา คาลาเวียส มาถึงแล้ว. Shadow Games (2010)
Magistrate titus calavius has invited our best menท่านผู้ปกครองไททัส คาลาวิอุส เชิญนักรบที่ดีที่สุดของเรา Shadow Games (2010)
Magistrate calavius!ท่านผู้พิพากษาคาลาเวียส Delicate Things (2010)
I bring word of great import to magistrate calavius.ข้านำข่าวสำคัญมารายงานให้กับท่านผู้พิพากษาคาลาเวียส Delicate Things (2010)
The magistrate rides to retrieve him.ผู้พิพากษากำลังไปรับตัวเด็ก Delicate Things (2010)
"A magistrate may issue a warrant authorising the search of a premises provided there are reasonable grounds for believing the location contains material with substantial evidentiary value".ผู้พิพากษาอาจออกหมายศาล" "ค้นสถานที่ด้วยเหตุอันควร เพราะเชื่อว่าสถานที่แห่งนั้นมีวัสดุ" "พร้อมกับหลักฐานที่เป็นรูปธรรมต่อการใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริง Episode #1.1 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาลแขวง[N] district court, See also: magistrate court, Example: เขาเคยเป็นผู้พิพากษาศาลแขวงมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจไต่สวนหรือออกคำสั่งใดๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจดังที่ระบุไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้พิพากษา[n.] (phūphiphāksā) EN: judge ; magistrate ; jurist   FR: juge [m] ; magistrat [m]
ผู้พิพากษาศาลแขวง[n. exp.] (phūphiphāksā sān khwaēng) EN: magistrate   

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGISTRATE M AE1 JH AH0 S T R EY2 T
MAGISTRATE M AE1 JH IH0 S T R EY2 T
MAGISTRATES M AE1 JH IH0 S T R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magistrate (n) mˈæʤɪstrɛɪt (m a1 jh i s t r ei t)
magistrates (n) mˈæʤɪstrɛɪts (m a1 jh i s t r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
判官[pàn guān, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, ] magistrate (during Tang and Song dynasties); mythological underworld judge, #29,556 [Add to Longdo]
府尹[fǔ yǐn, ㄈㄨˇ ㄧㄣˇ, ] magistrate; prefect, #73,875 [Add to Longdo]
行政长官[xíng zhèng cháng guān, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄢ, / ] magistrate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラエトル[, puraetoru] (n) praetor (Roman magistrate) [Add to Longdo]
代官[だいかん, daikan] (n) Edo-period prefectural governor (magistrate, bailiff); (P) [Add to Longdo]
町奉行[まちぶぎょう, machibugyou] (n) (Edo-period) town magistrate [Add to Longdo]
判官[はんがん;ほうがん, hangan ; hougan] (n) (1) judge; magistrate; (2) (arch) 4th (or 3rd) grade official; assistant district officer [Add to Longdo]
奉行[ぶぎょう, bugyou] (n,vs) magistrate; shogunate administrator; (P) [Add to Longdo]
奉行所[ぶぎょうしょ, bugyousho] (n) magistrate's office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magistrate \Mag"is*trate\, n. [L. magistratus, fr. magister
   master: cf. F. magistrat. See {Master}.]
   A person clothed with power as a public civil officer; a
   public civil officer invested with the executive government,
   or some branch of it. "All Christian rulers and magistrates."
   --Book of Com. Prayer.
   [1913 Webster]
 
      Of magistrates some also are supreme, in whom the
      sovereign power of the state resides; others are
      subordinate.               --Blackstone.
   [1913 Webster] Magistratic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magistrate
   n 1: a lay judge or civil authority who administers the law
      (especially one who conducts a court dealing with minor
      offenses)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top