ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prejudge

P R IY0 JH AH1 JH   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prejudge-, *prejudge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prejudge[VT] ตัดสินก่อน, See also: วินิจฉัยก่อนล่วงหน้า, Syn. presuppose, forejudge, presume

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prejudge(พรีจัดจฺ') vt. ตัดสินก่อน,วินิจฉัยก่อนล่วงหน้า., See also: prejudger n. prejudgment n. prejudgement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prejudge(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า,วินิจฉัยล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charles, I'd hate to think you'd prejudge us.ชาร์ล, ฉันไม่อยากจะคิด ว่านายจะมีอคติกับพวกเรา Chuck Versus the Best Friend (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PREJUDGE    P R IY0 JH AH1 JH
PREJUDGED    P R IY0 JH AH1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prejudge    (v) prˌiːʤˈʌʤ (p r ii2 jh uh1 jh)
prejudged    (v) prˌiːʤˈʌʤd (p r ii2 jh uh1 jh d)
prejudges    (v) prˌiːʤˈʌʤɪz (p r ii2 jh uh1 jh i z)
prejudgement    (n) prˌiːʤˈʌʤmənt (p r ii2 jh uh1 jh m @ n t)
prejudgements    (n) prˌiːʤˈʌʤmənts (p r ii2 jh uh1 jh m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prejudge \Pre*judge"\, v. t. [imp. & p. p. {Prejudged}; p. pr. &
   vb. n. {Prejudging}.] [Pref. pre + judge: cf. F. pr['e]juger.
   Cf. {Prejudicate}, {Prejudice}.]
   To judge before hearing, or before full and sufficient
   examination; to decide or sentence by anticipation; to
   condemn beforehand.
   [1913 Webster]
 
      The committee of council hath prejudged the whole case,
      by calling the united sense of both houses of
      Parliament" a universal clamor."     --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prejudge
   v 1: judge beforehand, especially without sufficient evidence

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top