ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประมาณ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประมาณ-, *ประมาณ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมาณ(adv) about, See also: around, approximately, Syn. ราว, ราวๆ, โดยประมาณ, Example: มีผู้เสนอตัวจะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีประมาณ 12 คน, Thai Definition: กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจำนวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร
ประมาณ(v) estimate, See also: approximate, reckon, calculate, compute roughly, guess, guesstimate, Syn. กะ, คะเน, คาด, คาดคะเน, เก็ง, Example: ในการทำอาหารบางครั้งก็ไม่มีสูตรอะไรที่แน่นอนตายตัว จะต้องประมาณประมาณอัตราส่วนของส่วนผสมเอาเอง
ประมาณตน(v) know one's standing or merits, See also: estimate one's own ability or strength, be humble, be modest, Syn. ประมาณตัว, พอตัว, พอประมาณ, Ant. หลงตน, ทะนงตน, Example: ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังจะต้องรู้จักประมาณตน จะต้องไม่แสดงความอวดเก่งเพื่อแสดงความสำคัญเฉพาะงานของตน, Thai Definition: สำนึกในฐานะของตน
ประมาณการ(v) estimate, See also: approximate, calculate, forecast, budget, Syn. กะ, คาด, เก็ง, กะ, ประมาณ, คาดคะเน, Example: ในปีค.ศ.2000 สหประชาชาติได้ประมาณการว่าประชากรของโลกอาจจะถึง 6, 500 ล้านคน
ประมาณการ(n) estimate, See also: estimation, judgement, forecast, budget, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, Example: ปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทได้เพิ่มสูงขึ้นตามประมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประมาณตัว(v) estimate one's own ability or strength, Syn. ประมาณตน, Example: เขารู้จักประมาณตัวในการทำธุรกิจเพื่อไม่ให้ขาดทุนย่อยยับ, Thai Definition: สำนึกในฐานะของตน
ประมาณการณ์(v) expect, See also: guess, anticipate, predict, forecast, Syn. คาดการณ์, คาดหมาย, Example: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม, Thai Definition: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประมาณก. กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจำนวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร เช่น เขาประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านไว้ ๓ ล้านบาท.
ประมาณว. ราว ๆ เช่น ประมาณ ๓-๔ เดือน.
ประมาณการน. ปริมาณงานหรือค่าใช้จ่ายที่กะหรือกำหนดไว้อย่างคร่าว ๆ.
ประมาณการก. กะหรือกำหนดปริมาณงานหรือค่าใช้จ่ายไว้อย่างคร่าว ๆ เช่น ประมาณการในการก่อสร้าง.
ประมาณตน, ประมาณตัวก. สำนึกในฐานะของตน, เจียมตัว, ไม่ทำอะไรเกินฐานะของตน เช่น ทำอะไรให้รู้จักประมาณตน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
estimatesประมาณการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estimateประมาณการ, ประมาณค่า, ประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moisture Contentประมาณความชื้น, Example: ค่าปริมาตรความชื้นของสารใด ๆ เช่น ขยะหาได้จากการนำตัวอย่างเข้าอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศา ถึง 105 องศาเซลเซียส. น้ำหนักที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ คือปริมาณความชื้นของขยะนั้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Approximately one minute to twelve.ประมาณ11.59 The Great Dictator (1940)
The coroner fixed the time of death around midnight.เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพคงที่เวลาของการเสียชีวิตประมาณเที่ยงคืน 12 Angry Men (1957)
He arrived home at about ten o'clock.เขากลับมาถึงบ้านเวลาประมาณ 10: 00 12 Angry Men (1957)
Let's stop the arguing for about two minutes in here.ขอหยุดการโต้เถียงประมาณสองนาทีในการที่นี่ 12 Angry Men (1957)
I'll make myself about six or seven inches shorter.ฉันจะทำให้ตัวเองประมาณหกหรือเจ็ดนิ้วสั้น 12 Angry Men (1957)
He saw the reflected glare of the light of the city at around 10:00 at night.เขาเห็นแสงจ้าสะท้อนของแสง ของเมืองที่ประมาณ 10: 00 ใน เวลากลางคืน The Old Man and the Sea (1958)
- Roughly that means...- ประมาณนั่นหมายความว่า ... The Ugly American (1963)
# When I was aroundเมื่อตอนที่ฉันอยู่ที่ประมาณ Help! (1965)
# When I was aroundเมื่อตอนที่ฉันอยู่ที่ประมาณ Help! (1965)
We got him outside his office about an hour after we picked you up.เรามีเขาอยู่นอกสำนักงานของเขาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราเลือกคุณขึ้น The Godfather (1972)
The police made them leave about 10 minutes ago.ตำรวจที่ทำให้พวกเขาออกประมาณ 10 นาทีที่ผ่านมา The Godfather (1972)
Just about.ก็ประมาณนั้น The Little Prince (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประมาณ[pramān] (v) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess  FR: estimer ; évaluer
ประมาณ[pramān] (adv) EN: about ; approximately ; in the neighborhood of  FR: environ ; approximativement ; à peu près ; aux alentours de ; aux environs de ; de l'ordre de ; vers
ประมาณการ[pramānkān] (v) EN: estimate
ประมาณการค่าใช้จ่าย[pramānkān khāchaijāi] (v, exp) FR: estimer le coût
ประมาณการณ์[pramānkān] (v) EN: expect
ประมาณค่า[pramān khā] (v) EN: estimate ; approximate ; calculate  FR: estimer (la valeur) ; évaluer ; calculer la valeur
ประมาณราคา[pramān rākhā] (v, exp) FR: estimer le prix

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), Syn. about 7 o'clock
EDGE(abbrev) EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB
GPRS(abbrev) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n, name) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100, 000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100, 000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
about(prep) ประมาณ, See also: ราว, ราวๆ, Syn. approximately, close to, just about
approximate(vt) ประมาณ, See also: กะ, Syn. estimate
around(prep) ประมาณ, See also: ราว, ราวๆ
crude(adj) คร่าวๆ, See also: ประมาณ, หยาบ
estimate(vt) ประมาณ, See also: อนุมาน, คาดคะเน, คาด, ประเมิน, ประมาณค่า, ประมาณการ, Syn. appraise, evaluate, guess
judge(vt) คาดคะเน, See also: ประมาณ, กะ, Syn. estimate, assess, evaluate
numberless(n) มากจนนับไม่ถ้วน, See also: ประมาณไม่ได้, Syn. innumerable
or so(idm) ประมาณ
rate(vt) ตีราคา, See also: ประมาณราคา, Syn. estimate
say(vi) คาดเดา, See also: ประมาณ, Syn. guess, suppose, surmise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว, ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
approximate(อะพรอค'ซิเมท) adj., vt., vi. ประมาณ, ใกล้เคียง, จำนวนใกล้เคียง, คล้ายกันมาก, เลียนแบบ -approximately adv.
approximation(อะพรอคซิเม'เชิน) n. การเดา, การประมาณ, ความใกล้เคียง, ค่าประมาณ
archaeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
archeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
astronomical unitหน่วยความยาวที่เท่ากับระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ยาวประมาณ 93 ล้านไมล์ ใช้อักษรว่า AU

English-Thai: Nontri Dictionary
about(adv, pre) ประมาณ, เกือบ, รอบ, เกี่ยวกับ, ราวๆ, ประมาณ
abstemious(adj) ตามอัตภาพ, พอประมาณ
approximate(adj) ราวๆ, ประมาณ, คร่าวๆ, ใกล้เคียง, คล้าย
approximation(n) ความใกล้เคียง, ค่าประมาณ, การประมาณ
around(pre) ประมาณ, รอบ, ล้อม, อ้อมรอบ
budge(n) งบประมาณ
budget(vi) ให้งบประมาณ, ทำงบประมาณ
computation(n) การคำนวณ, การนับ, การประมาณการ
compute(n) คำนวณ, นับ, ประมาณการ
devilish(adv) อย่างยิ่งยวด, มากเหลือประมาณ, เต็มที่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
etwa; gegen; ungefähr; um...(n, vi, vt, adj) ประมาณเวลา
give or take(adv) ประมาณนั้น, ราวๆ นั้น, บวกลบนิดหน่อย
in the region of(phrase) ประมาณ, โดยประมาณ
Sell oneself short(idiom) ประมาณว่ามีความสามารถเพียงแค่นั้น ปรามาสว่าก็เพียงแค่นั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ほど[ほど, hodo] ประมาณ, ราวๆ

German-Thai: Longdo Dictionary
etwaประมาณ เช่น etwa 15 Uhr ประมาณบ่ายสามโมง, See also: circa, Syn. gegen
Ach!(phrase) คำแสดงความตกใจ หรือประหลาดใจ คล้ายกับ เหรอ! ฮ้า! (เทียบได้ประมาณ Oh! ในภาษาอังกฤษ)
in etwaโดยประมาณ, สัก... (ภาษาพูด) ตัวอย่างการใช้คำ a: Wann bist du angekommen? = คุณมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ละเนี่ย? b: In etwa 10 Minuten schon. = อ๋อ ก็สัก 10 นาที แล้วล่ะ, See also: etwa, Syn. ungefähr
Lebensdauer(n) |die, nur Sg.| อายุการใช้งาน เช่น Diese Waschmaschine hat ca. 5 Jahre Lebensdauer. = เครื่องซักผ้าตู้นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยประมาณ
gegenประมาณ(ช่วงเวลา) เช่น gegen 15 Uhr ประมาณบ่ายสามโมงเย็น, gegen Mittag ประมาณช่วงเที่ยงๆ, Syn. etwa
zurückkommen(vi) |kam zurück, ist zurückgekommen| กลับมา(von irgendwo zurückkommen กลับจาก) เช่น Normalerweise kommt mein Kind ungefähr 1 Uhr von der Schule zurück. ตามปกติ ลูกของผมกลับมาจากโรงเรียนประมาณบ่ายโมง, See also: Related: zurückkehren
Schätzung(n) |die, pl. Schätzungen| การประเมินค่าระยะห่างหรือเวลา, การประมาณ เช่น Nach der Schätzung von Fachleuten reicht das Benzin nur noch dreizig Jahren für die ganze Welt.
Etat(n) |der, pl. Etats| งบประมาณ, Syn. das Budget
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี
Narzisse(n) |die, pl. Narzissen| ดอกนาซีซัส เป็นพืชไม้ดอกมีกลีบสีเหลืองหรือขาวด้านนอกประมาณ 6 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปถ้วย รากมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม และออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
apprécier(vt) 1) ประมาณค่า 2)ชื่นชม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top