ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discretion

D IH0 S K R EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discretion-, *discretion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discretion(n) การตัดสินใจดี, See also: ความรอบคอบ, การใช้ดุลยพินิจ, Syn. prudence, foresight, Ant. imprudence
discretion(n) ความอิสระในการตัดสินใจ, Syn. alternative, choice
discretionary(adj) ที่สุขุมรอบคอบ, See also: ที่ระมัดระวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม, การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ, ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
indiscretion(อินดิสเครซ'เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, ความประมาท, See also: indiscretionary adj., Syn. impropriety

English-Thai: Nontri Dictionary
discretion(n) ความสุขุม, ความรอบคอบ, การตัดสินใจ, ดุลพินิจ, การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม, ด้วยความรอบคอบ, เกี่ยวกับการตัดสินใจ
indiscretion(n) ความไม่ระวังตัว, ความไม่สมควร, การสอพลอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discretionดุลยพินิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discretion, administrativeดุลยพินิจทางการปกครอง, ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discretion, executiveดุลยพินิจทางการบริหาร, ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discretion, judicialดุลยพินิจของศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discretionary hyphenยัติภังค์ผิดที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discretionดุลยพินิจ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
discretionary power[さいりょうけん] อำนาจใช้ดุลยพินิยได้เอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Care and discretion are now imperative.การระวังตัว และคำพูด เลี่ยงไม่ได้แล้วตอนนี้ Squeeze (1993)
And I quote, "Exploitation of results from university-funded research... shall be at the sole discretion of the university.""การค้นพบที่อยู่ในงบประมาณของมหาวิทยาลัย" "จะต้องถูกขายภายใต้ชื่อของมหาวิทยาลัย" Junior (1994)
But might I advise a level of discretion concerning specific details.แต่ผมจะขออนุญาตกำหนดรายละเอียดในการชี้แจง The Matrix Reloaded (2003)
We could use our discretion and let you go with a warning, or we could cuff you and put you in the back of the car.เราอาจจะเ้ข้าใจ และปล่อยคุณไปพร้อมกับหมายเตือน หรือเราอาจจะจับคุณใส่กุญแจมือ เอาไว้หลังรถตำรวจ Crash (2004)
But this tea have it's discretion and gradeแต่ชาพวกนี้ มีดีในตัวมันเอง Fearless (2006)
Know he can be tough, but use your discretion with this information.ถึงเขาจะเถรตรง แต่นายก็อย่าไปพูดมากไป Chuck Versus the Truth (2007)
They say discretion is the better part of valor.รู้รักษาตัวรอด เป็นยอดดี 3:10 to Yuma (2007)
I'd appreciate a Iittle discretion as opposed to a surprise office visit.ไม่มีใครข้างนอกรู้ว่าคุณทำงานกับพวกเรา ลินเดอร์แมนต้องการคุยกับ คุณที่คาสิโนของเขาคืนนี้ Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
Well, how about a little fucking discretion here? See?งั้นก็ทำให้มันรอบคอบหน่อย Pineapple Express (2008)
I assume I don't have to mention that discretion is paramount.จะบอกให้ว่า ความรอบคอบสำคัญที่สุด Greatness Achieved (2008)
In the future, ms. Hewes, exercise greater discretion when you bring another such motion.ถ้าเป็นครั้งหน้า, คุณฮิวส์ ทำการบ้านมาให้ดีก่อน ที่จะส่งเรื่องฟ้องศาลนะ Hey! Mr. Pibb! (2009)
These men are paying for discretion as well as sex.พวกผู้ชายกำลังจะจ่ายเงินสำหรับการตัดสินใจอย่างอิสระเช่นเดียวกับเซ็กส์ Pleasure Is My Business (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discretionA judge must have discretion.
discretionDiscretion is the better part of valor.
discretionHe has attained to years of discretion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุลพินิจ(n) discretion, See also: judgment, consideration, Syn. ดุลยพินิจ, Thai Definition: การวินิจฉัยที่เห็นสมควร
ขอบไร(n) circumspect, See also: discretion, prudence, completeness, complement, carefulness, Syn. ความรอบคอบ, ความทั่วถึง
วิจารณญาณ(n) judgement, See also: discretion, Example: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณตัดสินใจและรับผิดชอบ ในกรณีที่สมควร, Thai Definition: ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง, Notes: (บาลี)
วิจารณญาณ(n) judgement, See also: discretion, Example: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณตัดสินใจและรับผิดชอบ ในกรณีที่สมควร, Thai Definition: ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจดุลพินิจ[amnāt dunlaphinit] (n, exp) FR: pourvoir discrétionnaire [ m ]
เดียงสา[dīengsā] (v) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong  FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
ดุลพินิจ[dunlaphinit] (n) EN: discretion  FR: discrétion [ f ]
การใช้ดุลพินิจในทางที่ไม่ถูกต้อง[kān chai dunlaphinit nai thāng thī mai thūktǿng] (n, exp) EN: abuse of discretion
ในดุลพินิจของ...[nai dunlaphinit khøng …] (n, exp) EN: to the discretion of ...  FR: à la discrétion de
ในดุลพินิจของศาล[nai dunlaphinit khøng sān] (n, exp) EN: to the discretion of the court
ตามควร[tām khūan] (adv) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably  FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée
ตามแต่[tām tāe] (adv) EN: as  FR: à discrétion ; à sa convenance
ทำตามอำเภอใจ[tham tām amphoējai] (v, exp) EN: act at one's own discretion
วิจารณญาณ[wijāranayān] (n) EN: judgement ; discretion   FR: jugement [ m ] ; discernement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCRETION D IH0 S K R EH1 SH AH0 N
DISCRETIONS D IH0 S K R EH1 SH AH0 N Z
DISCRETIONARY D IH0 S K R EH1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discretion (n) dˈɪskrˈɛʃən (d i1 s k r e1 sh @ n)
discretionary (j) dˈɪskrˈɛʃənəriː (d i1 s k r e1 sh @ n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handlungspotential { n }discretion to act [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たわい;たあい[tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness [Add to Longdo]
よしなに[yoshinani] (adv) at your own discretion; as you see fit [Add to Longdo]
イジュティハード[ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara [Add to Longdo]
宛てがい扶持[あてがいぶち, ategaibuchi] (exp) discretionary allowance [Add to Longdo]
一存[いちぞん, ichizon] (n) one's own discretion (idea, responsibility) [Add to Longdo]
一了簡[いちりょうかん, ichiryoukan] (n) at one's discretion [Add to Longdo]
遠慮[えんりょ, enryo] (adj-na, n, vs) diffidence; restraint; reserve; discretion; tact; thoughtfulness; (P) [Add to Longdo]
過ち(P);誤ち[あやまち, ayamachi] (n) fault; error; indiscretion; faux pas; (P) [Add to Longdo]
戒慎[かいしん, kaishin] (n, vs) caution; discretion [Add to Longdo]
各の考え[おのおののかんがえ, onoononokangae] (n) individual discretion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discretion \Dis*cre"tion\, n. [F. discr['e]tion, L. discretio
   separation, difference, discernment, fr. discernere,
   discretum. See {Discreet}, {Discern}.]
   1. Disjunction; separation. [Obs.] --Mede.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality of being discreet; wise conduct and
    management; cautious discernment, especially as to matters
    of propriety and self-control; prudence; circumspection;
    wariness.
    [1913 Webster]
 
       The better part of valor is discretion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The greatest parts without discretion may be fatal
       to their owner.            --Hume.
    [1913 Webster]
 
   3. Discrimination.
    [1913 Webster]
 
       Well spoken, with good accent and good discretion.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Freedom to act according to one's own judgment;
    unrestrained exercise of choice or will.
    [1913 Webster]
 
   {At discretion}, without conditions or stipulations.
    [1913 Webster] Discretional

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discretion
   n 1: freedom to act or judge on one's own
   2: knowing how to avoid embarrassment or distress; "the servants
     showed great tact and discretion" [syn: {discretion},
     {discreetness}, {circumspection}, {prudence}]
   3: refined taste; tact [syn: {delicacy}, {discretion}]
   4: the power of making free choices unconstrained by external
     agencies [syn: {free will}, {discretion}]
   5: the trait of judging wisely and objectively; "a man of
     discernment" [syn: {discretion}, {discernment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top