Search result for

ผู้ตัดสิน

(38 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ตัดสิน-, *ผู้ตัดสิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตัดสินใจ[N] decision-maker, See also: person who decides, Syn. คนตัดสินใจ, Example: สังคมไทยให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกสิ่งใด
ผู้ตัดสินคดี[N] judge, Syn. ผู้พิพากษา, Example: ภาระใหญ่ของเขาคือตั้งตนเป็นผู้ตัดสินคดีแทนสังคม คอยวินิจฉัยความผิดความถูก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือข้อกล่าวหากันในทางกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgesผู้ตัดสิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was much betting, and the odds changed back and forth all night... ... and they changed the referees every four hours... ... so that the referee could get some sleep.มีการพนันมากถูกและราคา การเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดทั้ง คืน และพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ตัดสิน The Old Man and the Sea (1958)
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
Only God decides who goes to hell.พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะลงนรก Gandhi (1982)
$400 million just to lock up illegal immigrant criminals... who only got into this country because the ins decided... it's not worth the effort to screen for convicted felons.สีร้อยล้านที่ใช้เพื่อกักขังพวกต่างด้าว/ที่ก่อกาชญากรรม... พวกที่แค่เข้ามาในประเทศ / เพราะ INS เป็นผู้ตัดสินใจ... มันไม่คุ้มกับความพยายามที่จะ / ดูแลพวกนักโทษพวกนั้นเลย American History X (1998)
How perfect is that?ที่เหมาะมากในการเป็นผู้ตัดสินว่า American Beauty (1999)
However, as head of Gryffindor house it is for Professor McGonagall to determine the appropriate action.ในฐานะหัวหน้าของบ้านกริฟฟินดอร์ ศจ.มักกอนนากัล จะเป็นผู้ตัดสินลงโทษเอง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
These are decisions that must be made by government and not by corporations.เรื่องพวกนี้ต้องให้รัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจ ไม่ใช่บรรษัท นาโอมี ไคลน์ : The Corporation (2003)
Judges, this is a semifinal round with 1 1 couples on the floor,ผู้ตัดสินครับ นี่เป็นรอบรองสุดท้าย มี 11 คู่เต้นนะครับ Shall We Dance (2004)
Judges, this is a semifinal round with ten couples on the floor,ผู้ตัดสินครับ นี่เป็นรอบรองสุดท้าย มี 10 คู่เต้นนะครับ Shall We Dance (2004)
As our dancers take their positions for their first dance, I'd like to remind the judges that you'll be recalling six couples for the final round,ขณะที่ผู้เข้าแข่งขันกำลังเลือกตำแหน่งอยู่ สำหรับการเต้นครั้งแรก ผมขอเตือนผู้ตัดสินว่า จะมีผู้เข้ารอบ 6 คู่นะครับ Shall We Dance (2004)
- My German friend is a close student of the law.พระเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินเรื่องนี้. Kingdom of Heaven (2005)
Jumala ainoastaan päättää taistelemmeko vai emme.พระเจ้าไม่ชอบแบบนี้. พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินผลของสงคราม. Kingdom of Heaven (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ตัดสิน[n.] (phūtatsin) EN: referee ; judge ; umpire   FR: arbitre [m] ; juge [m]
ผู้ตัดสินคดี[n. exp.] (phūtatsin khadī) EN: judge   FR: juge [m]
ผู้ตัดสินนานาชาติ[n. exp.] (phūtatsin nānāchāt) EN: international referee ; international juru   FR: arbitre international [m]
ผู้ตัดสินใจ[n.] (phūtatsinjai) EN: decision-maker ; person who decides ; decider (Am.)   FR: décideur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arbiter[N] ผู้ตัดสิน, See also: ผู้ชี้ขาด, Syn. umpire, arbitretor, judge
arbitrator[N] ผู้ตัดสิน, See also: ผู้ที่ถูกเลือกให้มาตัดสิน, Syn. arbiter, referee, mediator
judge[N] ผู้ตัดสิน (กีฬา), See also: กรรมการผู้ตัดสิน, Syn. referee, umpire
referee[N] ผู้ตัดสิน (มวย, ฟุตบอล), See also: ผู้ชี้ขาด, Syn. arbitrator, umpire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
arbitral(อาร์'บิเทริล) adj. เกี่ยวกับผู้ตัดสินหรือการตัดสิน (relating to an arbiter)
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ,ไร้เหตุผล,เอาแต่อารมณ์,โดยพลการ,ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous)
casuist(แคซ'ซูอิสทฺ) n. เจ้าคารม,เจ้าโวหาร,ผู้ศึกษาและถือหลักธรรมจริยา,ผู้ตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะอย่าง
judge(จัดจฺ) {judged,judging,judges} n. ผู้พิพากษา,ตุลาการ,ผู้ตัดสิน v. พิพากษา,ตัด,สิน,ชี้ขาด,วินิจฉัย,เดา,ประมาณ,ปกครอง., See also: judgeable adj. ดูjudge judger n. ดูjudge judgeship n. ดูjudge
judicator(จูดะเค'เทอะ) n. ผู้พิพากษา,ผู้ตัดสิน., See also: judicatorial adj. ดูjudicator
referee(เรฟ'เฟอรี) n. ผู้ตัดสิน (มวย,ฟุตบอล) ,คนกลาง,ผู้ชี้ขาด vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน, Syn. arbiter,judge,umpire
umpirage(อัม'ไพริจ) n. อำนาจหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือผู้ชี้ขาด,การตัดสินของผู้ชี้ขาด,การชี้ขาด
umpire(อัม'ไพเออะ) n. ผู้ตัดสิน,ผู้ชี้ขาด,สิ่งที่เป็นเครื่องชี้ขาด. vt.,vi. ตัดสิน,ชี้ขาด., Syn. referee,arbiter

English-Thai: Nontri Dictionary
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน
judge(n) ผู้พิพากษา,ผู้พิจารณา,ผู้ตัดสิน,ตุลาการ
referee(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,กรรมการตัดสิน
umpire(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,คนกลาง,กรรมการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Gutachter(n) |der, pl. Gutachter| ผู้ประเมิน, ผู้ตัดสิน, กรรมการตัดสิน (ไม่ใช่ด้านกีฬา แต่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เช่น กรรมการผู้ตัดสินงานเรียงความ ฯลฯ), ผู้เชี่ยวชาญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top