ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verdict

V ER1 D IH0 K T   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verdict-, *verdict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verdict[N] คำตัดสินของคณะลูกขุน, See also: คำพิพากษา, คำตัดสินสุดท้าย, Syn. judgement, finding
verdict[N] การตัดสินใจ, See also: การให้ข้อคิดเห็นหลังการไตร่ตรองแล้ว, Syn. decision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verdict(เวอ'ดิคทฺ) n. คำตัดสินของคณะลูกขุน,คำตัดสิน,คำชี้ขาด., Syn. finding,answer
open verdictคำพิพากษาของศาลที่ไม่ตายตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
verdict(n) คำตัดสิน,คำชี้ขาด,คำพิพากษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verdictคำตัดสินของคณะลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verdictคำตัดสินของคณะลูกขุน (ในข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verdict, finality ofคำตัดสินถึงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes. - To confirm the verdict of suicide.- ใช่ เพื่อยืนยันคำตัดสินว่าเป็นการฆ่าตัวตาย Rebecca (1940)
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
However you decide, your verdict must be unanimous.แต่คุณตัดสินใจ, คำตัดสินของคุณจะต้องเป็นเอกฉันท์ 12 Angry Men (1957)
We'll take in a guilty verdict to the judge right now.เราจะใช้เวลาในการตัดสินว่ามีความผิดที่จะตัดสินได้ในขณะนี้ 12 Angry Men (1957)
We have nothing to gain or lose by... by our verdict.เราไม่มีอะไรที่จะได้รับหรือสูญเสียโดย ... โดยคำตัดสินของเรา 12 Angry Men (1957)
Mister foreman, have you arrived at a verdict?Brought to you by Thaisubtitle Hero (1992)
Have you reached a verdict?คุณถึงคำตัดสิน? In the Name of the Father (1993)
Five weeks of testimony led to a jury verdict of $425,000 in which the jury determined that the story they pressured us to broadcast the story we resisted telling was in fact false distorted or slanted.จนทำให้เราได้ค่าเสียหาย 425,000 ดอลลาร์ คณะลูกขุนตัดสินว่า สารคดีที่สถานีกดดันให้เรานำออกอากาศ The Corporation (2003)
Fox News appealed the verdict.สถานีฟอกซ์นิวส์ยื่นอุทธรณ์ The Corporation (2003)
The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.ต้องการพิพากษา ด้วยความแค้น, อาฆาตพยาบาท... ...ยึดถึอความสัตย์ในสัญญา, คงคุณค่าแห่งความเป็นจริง... ...วันนึง ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และศีลธรรมจะปรากฎ V for Vendetta (2005)
well... what's the verdict, doc ?เออ... งั้นผลออกมาว่าไงล่ะ คุณหมอ? Aqua (2005)
Okay, just give me the verdict, chuck; i can take it.บอกความจริงมาเลย ฉันรับได้ Chuck Versus the Truth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
verdictThe jury has returned a verdict of guilty.
verdictThe jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.
verdictThe verdict at issue in these discussions is the one brought in the Lander's trial in 1994.
verdictThe verdict is a tribute to their fairness.
verdictThis is the verdict;

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอ่านคำพิพากษา[n. exp.] (kān ān khamphiphāksā) FR: lecture du verdict [f]
การพิพากษา[n.] (kān phiphāksā) EN: judgement = judgment (Am.)   FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāksā) EN: decision ; judgement = judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence   FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ;
คำตัดสิน[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; fiat   
คำวินิจฉัย[n.] (khamwinitchai) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication   
พิพากษา[v.] (phiphāksā) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict   FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger
ผลการเลือกตั้ง[n. exp.] (phon kān leūaktang) EN: returns ; outcome ; results of an election   FR: résultat d'une élection [mpl] ; verdict des urnes [m]
ตัดสิน[v.] (tatsin) EN: judge ; pass judgment ; give a verdict   FR: juger ; rendre un verdict
ตัดสินคดี[v. exp.] (tatsin khadī) EN: judge a case ; return a verdict   
เวลาตัดสิน[n. exp.] (wēlā tatsin) FR: heure du verdict [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VERDICT    V ER1 D IH0 K T
VERDICTS    V ER1 D IH0 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verdict    (n) vˈɜːʴdɪkt (v @@1 d i k t)
verdicts    (n) vˈɜːʴdɪkts (v @@1 d i k t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldspruch {m}verdict of guilty [Add to Longdo]
Spruch {m}; Urteilsspruch {m} | Sprüche {pl}; Urteilssprüche {pl}verdict | verdicts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
沙汰[さた, sata] (n,vs) (1) affair; state; incident; issue; matter; (2) verdict; sentence; (3) directions; orders; command; instructions; (4) notice; information; communication; news; message; tidings; update [Add to Longdo]
裁き;捌き[さばき, sabaki] (n) judgment; judgement; decision; verdict [Add to Longdo]
裁決書[さいけつしょ, saiketsusho] (n) written verdict [Add to Longdo]
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] (n) {comp} fail verdict [Add to Longdo]
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate [Add to Longdo]
宣告[せんこく, senkoku] (n,vs) sentence; verdict; pronouncement; (P) [Add to Longdo]
宣告書[せんこくしょ, senkokusho] (n) (written) judgement or verdict (judgment) [Add to Longdo]
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] (n) {comp} pass (verdict) [Add to Longdo]
判決に従う[はんけつにしたがう, hanketsunishitagau] (exp,v5u) to abide by the verdict [Add to Longdo]
判定[はんてい, hantei] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict [Add to Longdo]
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] pass (verdict) [Add to Longdo]
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verdict \Ver"dict\, n. [OE. verdit, OF. verdit, veirdit, LL.
   verdictum, veredictum; L. vere truly (fr. verus true) +
   dictum a saying, a word, fr. dicere, dictum, to say. See
   {Very}, and {Dictum}.]
   1. (Law) The answer of a jury given to the court concerning
    any matter of fact in any cause, civil or criminal,
    committed to their examination and determination; the
    finding or decision of a jury on the matter legally
    submitted to them in the course of the trial of a cause.
    [1913 Webster]
 
   Note: The decision of a judge or referee, upon an issue of
      fact, is not called a verdict, but a finding, or a
      finding of fact. --Abbott.
      [1913 Webster]
 
   2. Decision; judgment; opinion pronounced; as, to be
    condemned by the verdict of the public.
    [1913 Webster]
 
       These were enormities condemned by the most natural
       verdict of common humanity.      --South.
    [1913 Webster]
 
       Two generations have since confirmed the verdict
       which was pronounced on that night.  --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verdict
   n 1: (law) the findings of a jury on issues of fact submitted to
      it for decision; can be used in formulating a judgment
      [syn: {verdict}, {finding of fact}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 verdict /vɛʀdikt/ 
  adjudication; verdict

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top