Search result for

verdict

(57 entries)
(0.1426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verdict-, *verdict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verdict[N] คำตัดสินของคณะลูกขุน, See also: คำพิพากษา, คำตัดสินสุดท้าย, Syn. judgement, finding
verdict[N] การตัดสินใจ, See also: การให้ข้อคิดเห็นหลังการไตร่ตรองแล้ว, Syn. decision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verdict(เวอ'ดิคทฺ) n. คำตัดสินของคณะลูกขุน,คำตัดสิน,คำชี้ขาด., Syn. finding,answer
open verdictคำพิพากษาของศาลที่ไม่ตายตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
verdict(n) คำตัดสิน,คำชี้ขาด,คำพิพากษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verdictคำตัดสินของคณะลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verdictคำตัดสินของคณะลูกขุน (ในข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verdict, finality ofคำตัดสินถึงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, what's the verdict, boys?แล้วพวกคุณตัดสินใจว่าไง The Bank Job (2008)
Judge me, my lords, but never forget your verdicts will be judged by God in the greatest court of all.ตัดสินข้าเลย แต่อย่าลืมว่า สิ่งที่ท่านชี้ชะตาข้า ก็จะถูกตัดสินด้วยพระเจ้าอีกที The Other Boleyn Girl (2008)
Foreman, has the jury reached a verdict?คณะลูกขุนมีคำตัดสินแล้วหรือยัง? Changeling (2008)
You may read the verdict;กรุณาอ่านคำตัดสิน Changeling (2008)
- What's the verdict?-ดี Bedtime Stories (2008)
What's your verdict on sam arsenault?คุณว่า แซม อาร์เซนอลท์ เป็นไง? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
-With the not-guilty verdict.ใช่ คุณถูกกล่าวหาว่า กระทำชำเราในแฮมมิลตั้น กับคำตัดสินที่ไม่เป็นธรรม Some Kinda Love (2009)
Our sense of positive being the life when his verdict arrives.มองแง่ดี ก็ขอแค่มีชีวิตรอด เมื่อคำตัดสินมาถึงอ่ะนะ Agora (2009)
Prepare to hear and obey the verdict of our Emperor.ตั้งใจฟังคำตัดสินจากท่านจักรพรรดิ์ให้ดี Agora (2009)
This is my verdict.นี่เป็นการตัดสินของฉัน Timebomb (2009)
But until the verdict...จนกว่าจะถึงตอนตัดสิน... The Case of Itaewon Homicide (2009)
As noted in the original verdict, the defendant and Pearson entered the compact restroom and one of them stabbed the victim in a split second, and one of them stabbed the victim in a split second, but since both parties hold each other accountable for the murder,ตามคำตัดสินของศาลชั้นต้น จำเลยและเพียร์สัน ได้เข้าไปในห้องน้ำแคบๆ และ 1 ในนั้น.. The Case of Itaewon Homicide (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
verdictThe jury has returned a verdict of guilty.
verdictThe jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.
verdictThe verdict at issue in these discussions is the one brought in the Lander's trial in 1994.
verdictThe verdict is a tribute to their fairness.
verdictThis is the verdict;

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอ่านคำพิพากษา[n. exp.] (kān ān khamphiphāksā) FR: lecture du verdict [f]
การพิพากษา[n.] (kān phiphāksā) EN: judgement = judgment (Am.)   FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāksā) EN: decision ; judgement = judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence   FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ;
คำตัดสิน[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; fiat   
คำวินิจฉัย[n.] (khamwinitchai) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication   
พิพากษา[v.] (phiphāksā) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict   FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger
ผลการเลือกตั้ง[n. exp.] (phon kān leūaktang) EN: returns ; outcome ; results of an election   FR: résultat d'une élection [mpl] ; verdict des urnes [m]
ตัดสิน[v.] (tatsin) EN: judge ; pass judgment ; give a verdict   FR: juger ; rendre un verdict
ตัดสินคดี[v. exp.] (tatsin khadī) EN: judge a case ; return a verdict   
เวลาตัดสิน[n. exp.] (wēlā tatsin) FR: heure du verdict [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VERDICT    V ER1 D IH0 K T
VERDICTS    V ER1 D IH0 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verdict    (n) (v @@1 d i k t)
verdicts    (n) (v @@1 d i k t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldspruch {m}verdict of guilty [Add to Longdo]
Spruch {m}; Urteilsspruch {m} | Sprüche {pl}; Urteilssprüche {pl}verdict | verdicts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
沙汰[さた, sata] (n,vs) (1) affair; state; incident; issue; matter; (2) verdict; sentence; (3) directions; orders; command; instructions; (4) notice; information; communication; news; message; tidings; update [Add to Longdo]
裁き;捌き[さばき, sabaki] (n) judgment; judgement; decision; verdict [Add to Longdo]
裁決書[さいけつしょ, saiketsusho] (n) written verdict [Add to Longdo]
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] (n) {comp} fail verdict [Add to Longdo]
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate [Add to Longdo]
宣告[せんこく, senkoku] (n,vs) sentence; verdict; pronouncement; (P) [Add to Longdo]
宣告書[せんこくしょ, senkokusho] (n) (written) judgement or verdict (judgment) [Add to Longdo]
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] (n) {comp} pass (verdict) [Add to Longdo]
判決に従う[はんけつにしたがう, hanketsunishitagau] (exp,v5u) to abide by the verdict [Add to Longdo]
判定[はんてい, hantei] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict [Add to Longdo]
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] pass (verdict) [Add to Longdo]
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verdict \Ver"dict\, n. [OE. verdit, OF. verdit, veirdit, LL.
   verdictum, veredictum; L. vere truly (fr. verus true) +
   dictum a saying, a word, fr. dicere, dictum, to say. See
   {Very}, and {Dictum}.]
   1. (Law) The answer of a jury given to the court concerning
    any matter of fact in any cause, civil or criminal,
    committed to their examination and determination; the
    finding or decision of a jury on the matter legally
    submitted to them in the course of the trial of a cause.
    [1913 Webster]
 
   Note: The decision of a judge or referee, upon an issue of
      fact, is not called a verdict, but a finding, or a
      finding of fact. --Abbott.
      [1913 Webster]
 
   2. Decision; judgment; opinion pronounced; as, to be
    condemned by the verdict of the public.
    [1913 Webster]
 
       These were enormities condemned by the most natural
       verdict of common humanity.      --South.
    [1913 Webster]
 
       Two generations have since confirmed the verdict
       which was pronounced on that night.  --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verdict
   n 1: (law) the findings of a jury on issues of fact submitted to
      it for decision; can be used in formulating a judgment
      [syn: {verdict}, {finding of fact}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 verdict [vɛrdikt]
   adjudication; verdict
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top