Search result for

นิสัย

(73 entries)
(0.0724 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิสัย-, *นิสัย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สุขนิสัย (n ) Habit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิสัยเสีย    [V] be spoilt, Syn. นิสัยไม่ดี, Example: การที่เด็กถูกตามใจมากๆ เมื่อโตขึ้นมักจะนิสัยเสีย
นิสัยเสีย    [ADJ] spoilt, Syn. นิสัยไม่ดี, Example: เด็กคนนั้นใครๆ ก็ลงความเห็นว่าเป็นเด็กนิสัยเสีย เลยไม่มีใครเมตตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิสัยน. ความประพฤติที่เคยชิน เช่น ทำจนเป็นนิสัย
นิสัยที่พึ่ง, ที่พักพิง, ที่อาศัย, เช่น ขอนิสัยในการอุปสมบท.
นิสัยใจคอน. อัธยาศัย, นิสัยที่เกิดจากใจจริง เช่น นิสัยใจคอมีเมตตากรุณา นิสัยใจคอโหดเหี้ยมทารุณ.
อัชฌานิสัยใจคอ, ความรู้จักผ่อนปรน.
อัชฌาสัยนิสัยใจคอ, ความรู้จักผ่อนปรน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
habitนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
onychophagia; onychophagyนิสัยกัดเล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychophagy; onychophagiaนิสัยกัดเล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoophilismนิสัยชอบสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vicious propensityนิสัยดุร้าย (สัตว์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เกรียนนิสัยไม่ดีสุด ๆ [ศัพท์วัยรุ่น]
Habitนิสัย [TU Subject Heading]
Feeding Habitsนิสัยการหากิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It sounds perfect. Just one problem--i know you.มันฟังดูดี มีแค่ปัญหานึง ฉันรู้จักนิสัยคุณ Chuck in Real Life (2008)
{\pos(194,215)}but I didn't want to tread on your turf.แต่ฉันไม่อยากเหยียบย่ำ เหมือนนิสัยอันธพาลของคุณ Dying Changes Everything (2008)
Guy's got a bad attitude.หมอนี่นิสัยแย่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Considering your temper... and you used to tell that you couldn't get over him.ชั้นเดาจากนิสัยของเธอ... อีกอย่าง... เธอเคยบอกว่าเธอไม่สามารถลืมเค้าได้ My Sassy Girl (2008)
It's all happening to me.ซึ่งแสดงลักษณะนิสัยของผู้บริจาค The Eye (2008)
- Yes, the people are very nice.- ใช่ ผู้คนนิสัยดีมาก ๆ The Lazarus Project (2008)
But as it stands, the way you behave,แต่ที่ต้องทนกับนิสัยคุณเนี่ย... Wanted (2008)
A lifetime of bad habits.นิสัยไม่ดีตลอดชีวิต Wanted (2008)
But he's mean.แต่เขานิสัยไม่ดีนี่ Inkheart (2008)
Bad husband.นิสัยไม่ดี Body of Lies (2008)
Yes. Ahem. Yes, I was a bad husband.ใช่ ผมเป็นสามีที่นิสัยไม่ดี Body of Lies (2008)
Marley, you're incorrigible.มาร์ลีย์ แกมันนิสัยเสียจริงๆ Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิสัย = นิสสัย[n.] (nisai) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic   FR: habitude [f] ; coutume [f] ; comportement [m] ; pratique [f]
นิสัยดี[n. exp.] (nisai dī) FR: bonne habitude [f] ; bonnes manières [fpl]
นิสัยที่เลว[n. exp.] (nisai thī lēo) EN: bad habits   FR: mauvaises habitudes [fpl]
นิสัยฟุ่มเฟือย[n. exp.] (nisai fumfeūay) EN: luxurious habits   FR: goût du luxe [m]
นิสัยวิตถาร[n. exp.] (nisai witthān) EN: eccentric character   
นิสัยเสีย[n. exp.] (nisai sīa) EN: spoilt (child)   FR: gâté (enfant)
นิสัยใจคอ[n.] (nisaijaikhø) FR: caractère [m] ; tempérament [m]
นิสัยไม่ดี[n. exp.] (nisai mai dī) FR: mauvaise habitude [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
character    [N] นิสัย, See also: ลักษณะ, บุคลิก, ลักษณะนิสัย, อุปนิสัย, Syn. trait
disposition    [N] นิสัย, See also: นิสัยใจคอ, อุปนิสัย, อารมณ์, Syn. character, mood temperament
gluttony    [N] นิสัยตะกละ, See also: ความตะกละ, Syn. excesses, immoderation
habit    [N] นิสัย, See also: ความเคยชิน, Syn. disposition, routine
hanky-panky    [N] ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม, See also: นิสัยที่ไม่ดี, Syn. mischief, monkey business, trick
hob    [N] นิสัยเจ้าเล่ห์, See also: นิสัยซุกซน
window-shopping    [IDM] นิสัยของการชอบเดินดูสินค้าแต่ไม่ซื้อ
infamy    [N] การมีชื่อเสียงในทางลบ, See also: นิสัยเลว, ความประพฤติไม่ดี, Syn. notoriety, scandal, disrepute
mettle    [N] อุปนิสัยใจคอ, See also: นิสัย
nature    [N] อุปนิสัย, See also: นิสัย, สันดาน, ธาตุแท้, Syn. character, complexion, temperament

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved)
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
bottle(บอท'เทิล) {bottled,bottling,bottles} n. ขวด,ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด,การดื่มเหล้า,น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด,บรรจุขวดติดอยู่,ข่ม,ทำให้ติดอยู่,เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย), Syn. receptacle
boyish(บอย'อิช) adj. เหมือนเด็ก,คล้ายเด็ก,มีนิสัยเหมือนเด็ก, See also: boyishness n.
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
clownery(เคลา'เนอรี) n. นิสัยตลก,การแสดงเป็นตัวตลก
codgern. คนที่มีนิสัยแปลก,คนขี้เหนียว
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย

English-Thai: Nontri Dictionary
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
addict(vt) ทำให้ติดยาเสพติด,ทำให้เป็นนิสัย
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
castigate(vt) ดุว่า,ดัดนิสัย,ลงโทษ,เฆี่ยนตี
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย,การอธิบายลักษณะ,การวางนิสัยตัวละคร
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
clownery(n) การเล่นตลก,นิสัยตลก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disposition (n ) นิสัย, แนวโน้ม
naturatory[แนเชอะระเทอะริ] (n ) นิสัยกรรม
โกรธง่าย หายเร็ว (n adj) นิสัยประจำตัว
See also: S. traits, R. habit

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
気性[きしょう, kishou] นิสัย อารมณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
reizend(adj) น่ารักน่าคบอย่างมาก เช่น eine reizende Frau ผู้หญิงที่น่ารักนิสัยดี, See also: S. nett, lieb,

French-Thai: Longdo Dictionary
agresseur(n) คนที่มีนิสัยก่อกวนหรือหาเรื่องคนอื่น ( Qui attaque, commet une agression )

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top