ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uninhabitable

AH2 N IH0 N HH AE1 B AH0 T AH0 B AH0 L   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uninhabitable-, *uninhabitable*
English-Thai: Longdo Dictionary
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was only a matter of time before the planet itself... would become utterly uninhabitable and all life there would cease to exist.เป็นเพียงเหตุการณ์ก่อนที่ดาวดวงนี้... ...จะกลายเป็นที่ ที่ไม่อาจอาศัยได้ และสรรพชีวิตจะสิ้นสุดการคงอยู่ Appleseed Ex Machina (2007)
Not as harsh as a polluted and uninhabitable planet.ไม่อย่างนั้นยูโทเปียดาวเคราะห์ ที่สมบูรณ์แบบจะเป็นมลพิษ Transporter 3 (2008)
Uninhabitable for a hundred years or more?จะอยู่ไม่ได้เป็นร้อยปีหรือมากว่า? Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNINHABITABLE AH2 N IH0 N HH AE1 B AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uninhabitable (j) ˌʌnɪnhˈæbɪtəbl (uh2 n i n h a1 b i t @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Uninhabitable \Uninhabitable\
     See {inhabitable}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  uninhabitable
      adj 1: not fit for habitation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top