ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inconstant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inconstant-, *inconstant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inconstant(adj) ซึ่งผันแปร, See also: ซึ่งไม่คงที่, ซึ่งไม่แน่นอน, Syn. chanageable, unstable, Ant. constant, stable

English-Thai: Nontri Dictionary
inconstant(adj) ไม่แน่นอน, ไม่คงที่, เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลเล[lōlē] (adj) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant  FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
สับปลับ[sapplap] (adj) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle  FR: inconstant ; volage

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inconstant

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄情[bó qíng, ㄅㄛˊ ㄑㄧㄥˊ,  ] inconstant in love; fickle #59,408 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbeständig { adj } | unbeständiger | am unbeständigsteninconstant | more inconstant | most inconstant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移り気[うつりぎ, utsurigi] (adj-na, n) whim; frivolity; fickleness; inconstant; capriciousness [Add to Longdo]
厭き性;飽き性[あきしょう, akishou] (n) fickle nature; flighty temperament; inconstant person [Add to Longdo]
変わり易い;変わりやすい[かわりやすい, kawariyasui] (adj-i) changeable; unsettled; inconstant [Add to Longdo]
無節操[むせっそう, musessou] (adj-na, n) inconstant; unchastity; unprincipled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inconstant \In*con"stant\, a. [L. inconstans: cf. F. inconstant.
   See {In-} not, and {Constant}.]
   Not constant; not stable or uniform; subject to change of
   character, appearance, opinion, inclination, or purpose,
   etc.; not firm; unsteady; fickle; changeable; variable; --
   said of persons or things; as, inconstant in love or
   friendship. "The inconstant moon." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      While we, inquiring phantoms of a day,
      Inconstant as the shadows we survey!   --Boyse.
 
   Syn: Mutable; fickle; volatile; unsteady; unstable;
     changeable; variable; wavering; fluctuating.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inconstant
   adj 1: likely to change frequently often without apparent or
       cogent reason; variable; "inconstant affections"; "an
       inconstant lover"; "swear not by...the inconstant moon"-
       Shakespeare [ant: {constant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top