ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perpetually

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perpetually-, *perpetually*, perpetual
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perpetually(adv) อย่างตลอดกาล, See also: อย่างนิรันดร, อย่างชั่วกัลปวสาน, อย่างตลอดไป, Syn. constantly, Ant. inconstantly
perpetually(adv) อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่ขาดสาย, Syn. constantly, Ant. inconstantly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That you have perpetually lied to me, brought loaded guns into the home, endangered the lives of our children.คุณหลอกลวงฉันมาตลอดเวลา นำปืนที่พร้องยิงเข้ามาในบ้าน เอาชีวิตลูกๆ เข้าไปเสี่ยง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
- It's perpetually moist. - Okay, we're three hours in, so let's review what we've seen.และตั้งใจดูจุดปรอทแตกของแต่ละคนกัน Social Psychology (2009)
Are you perpetually on your way to the gym?- ถ้างั้นก็ 'Sup? - 'Sup แล้วไง? - 'Sup? Comparative Religion (2009)
You know Rhiannon. She's perpetually angry.เธอรู้จัก รีฮานนอน ใช่ไหม คนที่หน้าบูดตลอดกาล Easy A (2010)
And perpetually ill-Tempered.เป็นผีดิบอารมณ์เสียตลอดเวลา Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I slouch, my hair's too long, my tie's perpetually crooked.ผมตัวงอ ผมก็ยาวเกินไป เนคไทผมก็งอตลอดเวลา The Lesson (2012)
Whoever thought we should be perpetually connected to the Internet should be shot.ใครก็ตามที่คิดว่า เราต้องเชื่อมต่อกับ อินเตอร์เน็ตเสมอล่ะก็ สมควรโดนยิงทิ้ง Red X (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิรันดร[nirandøn] (adv) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally  FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
นิจ = นิตย์[nit] (adv) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often  FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
ตลอดกาล[taløt kān] (adv) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally  FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
perpetually

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perpetually

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perpetually \Per*pet"u*al*ly\, adv.
   In a perpetual manner; constantly; continually.
   [1913 Webster]
 
      The Bible and Common Prayer Book in the vulgar tongue,
      being perpetually read in churches, have proved a kind
      of standard for language. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perpetually
   adv 1: everlastingly; for all time; "rays...streaming
       perpetually from the sun"- Stuart Chase
   2: without interruption; "the world is constantly changing"
     [syn: {constantly}, {always}, {forever}, {perpetually},
     {incessantly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top