ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habits

HH AE1 B AH0 T S   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habits-, *habits*, habit
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep a tight rein on his habits.บรรดาหมูส่วนใหญ่ How I Won the War (1967)
A phone number? Did they live quietly? What were their personal habits?พวกเขาอยู่อย่างเงียบๆไหม นิสัยส่วนตัวของพวกเขาเป็นอย่างไร The Blues Brothers (1980)
Or bad habits will become difficult to change, and ultimately ruin his life.นิสัยที่ไม่ดีจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก และท้ายที่สุดจะทำลายชีวิตเขา. Return of the Condor Heroes (1983)
All those annoying habits I have to undo.ขี้เกียจดัดนิสัยใหม่ Schindler's List (1993)
And my work habits?แล้วที่ว่าบ้างานล่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
It's one of my better habits.มันคือนิสัยของข้า Snow White: A Tale of Terror (1997)
- I was out collecting. - Two disgusting habits.ผมออกไปข้างนอกไปจับแมลงน่ะ นิสัยสกปรก 2 อย่างเลย Metamorphosis (2001)
Plus their habits are pretty filthy.กับนิสัยพวกมันที่สุดจะสกปรก The Woodsman (2004)
Sorry. Old habits.- โทษที ความเคยชินเก่าๆ น่ะ The Bourne Supremacy (2004)
Old habits and all that.ข้ามันนิสัยเสีย Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
With my nine-step "Refuse to Lose" program... you now have the necessary tools and the insights... and the know-how to put your losing habits behind you... and to go out and make your dreams come true.ด้วยขั้นตอนทั้ง 9 ของโปรแกรม "ปฎิเสธความพ่ายแพ้" เพียงแต่คุณจำเป็นต้อง มีเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยกำจัด พฤติกรรมความพ่ายแพ้ออกไป Little Miss Sunshine (2006)
Old habits die hard.เสพติดจนตัวตายเลยล่ะ Fido (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
habitsBad habits are easy to get into.
habitsBad habits die hard.
habitsCats show emotional habits parallel to those of their owners.
habitsChildren imitate their parents' habits.
habitsCountries vary in customs and habits.
habitsEating habits differ from country to country.
habitsGood eating habits are essential.
habitsGood habits should be cultivated in childhood.
habitsHe is conservative in his habits.
habitsHe was cured of his bad habits.
habitsHow easily one acquires bad habits!
habitsHuman beings seem to find it difficult to give up their old habits.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องต้น[X] (khreūang ton) EN: dresses and articles used by the sovereign or a prince   FR: objets et habits royaux
นิสัยฟุ่มเฟือย[n. exp.] (nisai fumfeūay) EN: luxurious habits   FR: goût du luxe [m]
นิสัยที่เลว[n. exp.] (nisai thī lēo) EN: bad habits   FR: mauvaises habitudes [fpl]
เปลื้องผ้า[v. exp.] (pleūang phā) FR: se déshabiller ; se dévêtir ; enlever ses habits ; se désaper (fam.)
ติดนิสัยที่ไม่ดี[v. exp.] (tit nisai thī mai dī) EN: acquire a bad habit ; develop bad habits ; fall into bad habits   FR: attraper de mauvaises habitudes

CMU English Pronouncing Dictionary
HABITS    HH AE1 B AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habits    (n) hˈæbɪts (h a1 b i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
酒癖[さけぐせ;さけくせ;しゅへき, sakeguse ; sakekuse ; shuheki] (n) drinking habits; drunken behavior; drunken behaviour [Add to Longdo]
上戸[じょうご, jougo] (n) heavy drinker; drinker's habits [Add to Longdo]
食習慣[しょくしゅうかん, shokushuukan] (n) eating habits [Add to Longdo]
食生活[しょくせいかつ, shokuseikatsu] (n) eating habits; (P) [Add to Longdo]
不勉強[ふべんきょう, fubenkyou] (n) idleness; lack of application; lazy study habits [Add to Longdo]
風俗習慣[ふうぞくしゅうかん, fuuzokushuukan] (n) manners and customs; customs and habits [Add to Longdo]
放浪癖[ほうろうへき, hourouheki] (n) vagrant habits; vagabondism; wanderlust [Add to Longdo]
無くて七癖[なくてななくせ, nakutenanakuse] (exp) Every man has his own peculiar habits [Add to Longdo]
例に漏れず[れいにもれず, reinimorezu] (exp) no exception (to one's usual habits) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top