Search result for

บ้าน

(143 entries)
(0.7406 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ้าน-, *บ้าน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยาประจำบ้าน (n ) household remedies
หมู่บ้าน (n vi vt adj ) หมู่บ้าน
หมู่บ้านจัดสรร (n ) developed housing
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (n ) Village Health Volunteer

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยาประจำบ้าน (n ) EHBO-kist , de EHBO-kist

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อยู่บ้าน (vt ) ปัจจุบันอยู่บ้านแต่ตอนแรกอยู่ที่อื่น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เซราะกราว (adj slang ) บ้านนอก, ชนบท, การเป็นคนบ้านนอก (ใช้โดย โน้ตอุดม แต้พานิช ในการแสดงเดี่ยว ไมโครโฟน ในลักษณะเสียดสีทำนองเย้ยหยันว่ามาจากชนบท หรือ บ้านนอก เข้าใจว่าแผลงมาจากภาษาเขมร)

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เริน (n ) บ้าน, ที่อยู่อาศัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าน[N] home, See also: house, habitation, Syn. บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, Example: ประชากรไทยที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในบ้านเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆ วัน, Count unit: บ้าน, หลัง, Thai definition: โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง
บ้านนอก[N] country, See also: countryside, Syn. ชนบท, ต่างจังหวัด, บ้านป่า, ชานเมือง, นอกเมือง, Ant. เมืองกรุง, Example: เขาสมัครเป็นครูสอนในโรงเรียนที่บ้านนอกตามที่ตั้งใจไว้, Thai definition: เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป, เขตที่อยู่นอกตัวเมือง
บ้านนอก[ADJ] rural, See also: countrified, Syn. บ้านนอกคอกนา, ชนบท, Example: แม้เขาจะได้ดิบได้ดี แต่ก็ไม่เคยลืมกำพืดที่เป็นเด็กบ้านนอกมาก่อน, Thai definition: ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ
บ้านพัก[N] official residence, See also: official quarters, Syn. ที่พัก, Example: หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, Count unit: หลัง, Thai definition: บ้านที่ทางราชการหรือองค์การต่างๆ สร้างขึ้นให้เป็นที่อยู่ชั่วคราวของเจ้าหน้าที่
บ้านพัก[N] residence, See also: dwelling house, house, home, Syn. ที่พัก, บ้าน, ที่อยู่, Example: ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักของเจ้าพ่อคนดัง, Count unit: หลัง, บ้าน, Thai definition: บ้านที่อยู่อาศัย
บ้านสวน[N] garden house, See also: farmhouse, Example: เมื่อครั้งวัยเยาว์เขาอยู่กับตายายที่บ้านสวนแถวเมืองนนท์, Thai definition: บ้านที่อยู่อาศัยที่ปลูกอยู่ในบริเวณสวน
บ้านแตก[N] broken home, See also: broken family, Example: ส่วนมากเด็กวัยรุ่นที่กระทำผิดก็มักมาจากบ้านแตก หรือพ่อแม่ประพฤติตนไม่เหมาะสม, Thai definition: ครอบครัวซึ่งแตกแยกกัน
บ้านไร่[N] farmhouse, Syn. บ้านนา, บ้านป่า, บ้านนอก, Example: หนังสือเล่มนี้พูดถึงการใช้ชีวิตในบ้านไร่ของอดีตนักการเมืองชื่อดัง, Count unit: แห่ง, Thai definition: บ้านที่อยู่อาศัยที่ปลูกอยู่ในไร่หรือในสวน เป็นต้น
บ้านช่อง[N] house, See also: home, habitation, residence, Syn. บ้านเรือน, บ้านช่องห้องหับ, บ้าน, Example: สมัยก่อนหน้าที่ของผู้หญิง คือ การเป็นแม่บ้านดูแลบ้านช่องและเลี้ยงดูบุตร แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะออกประกอบอาชีพนอกบ้านเพิ่มขึ้น, Count unit: หลัง, Thai definition: บ้านที่อยู่อาศัย
บ้านเกิด[N] homeland, See also: hometown, native village, birthplace, Syn. รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, Example: เขาต้องการจะไปเป็นหมอชนบทที่บ้านเกิด ซึ่งต่างกับเพื่อนร่วมวิชาชีพคนอื่นที่ต้องการไปอยู่ในที่เจริญแล้ว, Thai definition: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ้านน. ที่อยู่ เช่น เลขบ้าน เจ้าบ้าน, สิ่งปลูกสร้างสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพักตากอากาศ บ้านเช่า, บริเวณที่เรือนตั้งอยู่ เช่น เขตบ้าน, หมู่บ้าน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน, ถิ่นที่มีมนุษย์อยู่ เช่น สร้างเป็นบ้านเป็นเมือง.
บ้านว. ที่มีอยู่ตามบ้าน เช่น หนูบ้าน คู่กับ หนูนา หรือที่เลี้ยงไว้ เช่น หมูบ้าน คู่กับ หมูป่า.
บ้านจัดสรรน. กลุ่มบ้านซึ่งรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างให้ก่อน โดยยอมให้ผู้ซื้อผ่อนชำระก็ได้.
บ้านช่อง, บ้านช่องห้องหอน. บ้านที่อยู่อาศัย เช่น บ้านช่องรกรุงรัง.
บ้านนอกน. เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป, เขตที่อยู่นอกตัวเมือง, คนที่เป็นชาวไร่ชาวนาอยู่นอกกรุงหรือเมืองหลวง, บ้านนอกขอกนา หรือ บ้านนอกคอกนา ก็ว่า.
บ้านนอกว. ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ, (ปาก) ไม่ทันสมัย เช่น หน้าตาบ้านนอก แต่งตัวบ้านนอก.
บ้านนอกขอกนา, บ้านนอกคอกนาน. บ้านนอก.
บ้านพักน. บ้านที่ทางราชการหรือองค์การต่าง ๆ สร้างขึ้นให้เป็นที่อยู่ชั่วคราวของเจ้าหน้าที่.
บ้านรับรองน. บ้านที่หน่วยงานสร้างไว้สำหรับให้แขกสำคัญมาพัก.
บ้าน้ำลายว. ชอบพูดพล่าม, ชอบพูดเพ้อเจ้อ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
houseบ้าน, สำนัก, สถาน, เคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
messuageบ้านที่มีบริเวณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common lodging houseบ้านพักแรมคนยากจน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private houseบ้านส่วนบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homelandบ้านเกิดเมืองนอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenement houseบ้านเช่า, ห้องเช่า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pays; paisบ้านเมือง, ท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pais; paysบ้านเมือง, ท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
town houseบ้านแถว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Houseบ้าน [เศรษฐศาสตร์]
Youth hostels บ้านพักเยาวชน [TU Subject Heading]
Wooden-frame houses บ้านโครงสร้างไม้ [TU Subject Heading]
Adobe housesบ้านอิฐดินเหนียวดิบ [TU Subject Heading]
Apartment housesบ้านห้องชุด [TU Subject Heading]
Boardinghousesบ้านพัก [TU Subject Heading]
Concrete housesบ้านคอนกรีต [TU Subject Heading]
Country homesบ้านชนบท [TU Subject Heading]
Courtyard housesบ้านเดี่ยว [TU Subject Heading]
Emergency housingบ้านพักฉุกเฉิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Home.- บ้านV for Vendetta (2005)
- Home.- บ้าน The Astronaut Farmer (2006)
- Home.- บ้าน Shake and Fingerpop (2009)
Our home.บ้านเรา Sherlock Holmes (2009)
Home.บ้าน Episode #1.12 (2010)
Home.บ้าน Will (2011)
Shit!บ้าน่า! Super 8 (2011)
Home!บ้าน Mirror, Mirror (2011)
Go home, man.กลับบ้านซะไป Black Cherry (2012)
Home.บ้าน Tallahassee (2012)
Home.บ้าน Out of the Frying Pan, Into the Inferno (2013)
Without finishing high school. Which she's doing by homeschooling.ก่อนที่จะจบไฮสคูล เธอคงจะเรียนที่บ้านแทน New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้าน ...[n. prop.] (Bān ...) EN: village of ... (followed by name)   FR: village de ... (suivi du nom)
บ้านของฉัน[n. exp.] (bān khøng chan) EN: my house   FR: ma maison
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate   FR: développement immobilier [m]
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านช่องห้องหับ[n. exp.] (bānchǿng hǿng hap) EN: house   
บ้านตึก[n. exp.] (bān teuk) FR: maison en briques [f] ; maison en dur [m]
บ้านถัดไป[n. exp.] (bān thatpai) EN: next house   FR: maison suivante [f]
บ้านที่เตี้ย[n. exp.] (bān thī tīa) EN: low house   
บ้านธรรมดา[n. exp.] (bān thammadā) EN: ordinary house   

English-Thai: Longdo Dictionary
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
homie(n) เพื่อนบ้าน, คนในละแวกเดียวกัน เช่น It was time to ask one of my homies which way to go. We asked a homie, and he pointed up to the hill, and we were off. , S. neighbour,
hand in(vt) ส่ง(รายงาน หรือการบ้าน) เช่น Reports will normally be handed in on or before the due date, to the course instructor.
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, S. maid
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abode[N] บ้าน, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, Syn. house, dwelling, residence
almshouse[N] บ้านพักคนชรา
almshouse[N] บ้านสงเคราะห์คนจน, Syn. poorhouse, poverty
birthplace[N] สถานที่เกิด, See also: บ้านเกิด
boarding-house[N] บ้านที่มีทั้งห้องพักและอาหารสำหรับคนที่จ่ายค่าเช่า, Syn. bed and breakfast
broken family[N] บ้านแตกสาแหรกขาด, See also: ครอบครัวแตกแยก
brownstone[N] บ้านที่สร้างด้วยหินแดงน้ำตาล
cathouse[N] ซ่อง, See also: บ้านที่ทำเป็นซ่องโสเภณี, Syn. bordello, brothel, whorehouse
cot[N] บ้านหลังเล็กๆ, See also: กระท่อม, Syn. cottage
cottage[N] บ้านพักเดี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
agrestic(อะเกรส' ทิค) adj. บ้านนอก, ไม่สละสลวย, เซอะซะ (rural, rustic, awkward)
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้ง
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
amaryllis(แอมมะริล ' ลิส) n. พืชไม้ดอกจำพวกว่าน Amaryllis Belladonna, หญิงบ้านนอก, สาวงาม
anarchism(แอน' นะคิสซีม) n. ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล, ลัทธิไม่มีรัฐบาล, อนาธิปไตย
appliance(อะไพล'เอินซฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องกลสำหรับใช้สอยในบ้าน
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task,mission
at-home(แอท'โฮม) n. การต้อนรับแขกที่บ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
boarding(n) การกินอาหารนอกบ้าน
boor(n) คนหยาบคาย,คนกักขฬะ,คนบ้านนอก
boorish(adj) หยาบคาย,กักขฬะ,บ้านนอก
bucolic(adj) เกี่ยวกับคนบ้านนอก,เกี่ยวกับคนเลี้ยงสัตว์
bucolic(n) ลูกทุ่ง,บ้านนอก,ชาวไร่ชาวนา,เพลงลูกทุ่ง
bumpkin(n) คนบ้านนอก,ตัวตลก
bungalow(n) บังกะโล,บ้านพักตากอากาศ
butler(n) หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hogan (n) บ้านหรือที่อยู่ของชาวพื้นเมืองอเมริกัน
Real Estate (n) บ้านและที่ดิน
See also: S. properties,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) บ้านผีสิง
お宅[おたく, otaku] (n) บ้าน (ของท่าน), ไม่ใช่เรียกบ้านตัวเอง
[いえ, ie] (n) บ้าน
自宅[じたく, jitaku] (n) บ้าน ใช้เมื่อพูดถึงบ้านของคนคนหนึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
田舎[いなか, inaka] บ้านนอก บ้านเกิด(ของคนที่เกิดต่างจังหวัด) ต่างจังหวัด
別荘[べっそう, bessou] (n) บ้านพักตากอากาศ
うち[うち, uchi] (n) บ้าน , See also: S. home,
離宮[りきゅう, rikyuu] บ้านพักตากอากาศ
洋館[ようかん, youkan] บ้านสไตล์ยุโรป
うち[うち, uchi, uchi , uchi] (n ) บ้าน
一軒家[いっけんや, ikkenya] (n ) บ้านเดี่ยว
一戸建て[いっこだて, ikkodate] (n ) บ้านเดี่ยว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
私邸[してい, shitei] Thai: บ้านพักส่วนตัว English: private residence
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers

German-Thai: Longdo Dictionary
Haus(n) |das, pl. Häuser| บ้าน
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
eigen(Adj.) ของตนเอง เช่น sein eigenes Haus บ้านของเขาเอง (ที่มีเขาเป็นเจ้าของ ไม่ได้เช่า)
einหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น ein Hund (m)สุนัขตัวหนึ่ง, ein Haus (n) บ้านหนึ่งหลัง, See also: eins
gegenüber(Präp) ตรงข้ามกับ (ตามด้วย Dativ) เช่น Sein Haus ist gegenüber der Bank. เขาอยู่บ้านตรงข้ามกับธนาคาร
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
hinter(Präp.) |บุพบทบ่งสถานที่ตามด้วยคำนามรูป Dativ| ข้างหลัง เช่น hinter dem Haus ข้างหลังบ้าน
Kaltmiete(n) |die, pl. Kaltmieten| ค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าปลีกย่อยอื่นๆ
Kaution(n) |die, pl. Kautionen| ค่ามัดจํา (เวลาเช่าบ้านหรือรถ)
etw. einweihen(vt) |weihte etw. ein, hat eingeweiht| ฉลองเปิดตึกใหม่, ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
à la maison(phrase) ที่บ้าน
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|
Pourquoiทำไม (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Pourquoi tu déménages? = Pourquoi est-ce que tu déménages? ทำไมเธอถึงย้ายบ้าน
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top