ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habitant

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habitant-, *habitant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitant[N] ผู้อาศัย, See also: ผู้พำนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
habitant(แฮบ'บิทันทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้พำนัก

English-Thai: Nontri Dictionary
inhabitant(n) ประชากร,พลเมือง,ชาวบ้าน,ผู้อาศัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชาว[n.] (chāichāo) FR: citoyen [m] ; habitant [m]
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวอีสาน[n. prop.] (Chāo Īsān) FR: habitant du Nord-est [m]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวพื้นเมือง[n. exp.] (chāo pheūnmeūang) EN: native ; native inhabitant   FR: natif [m] ; native [f] ; indigène [m] (r.)
จำนวนประชากร[n. exp.] (jamnūan prachākøn) EN: population   FR: population [f] ; population totale [f] ; nombre d'habitants [m]
คนอีสาน[n. prop.] (khon Isān) EN: Isan people ; Northeast people   FR: habitant du Nord-Est [m] ; personne de l'Isan [m]
อพยพประชากร[v. exp.] (opphayop prachākøn) EN: evacuate inhabitants   FR: évacuer la population
เพื่อนร่วมโลก[n. exp.] (pheūoen ruam lōk) EN: one's world mate ; fellow inhabitants of the world ; all fellow beings   
พลเมือง[n.] (phonlameūang) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population   FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]
居住者[きょじゅうしゃ, kyojuusha] (n) resident; inhabitant; (P) [Add to Longdo]
戸口;戸々;戸戸[ここう, kokou] (n) houses and inhabitants; population [Add to Longdo]
国人[くにびと, kunibito] (n) indigenous person; inhabitant of a country; (P) [Add to Longdo]
住人[じゅうにん, juunin] (n) dweller; inhabitant; resident; (P) [Add to Longdo]
住民[じゅうみん, juumin] (n) citizens; inhabitants; residents; population; (P) [Add to Longdo]
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P) [Add to Longdo]
神族[しんぞく, shinzoku] (n) (m-sl) (See 魔族) divine being; inhabitant of heaven [Add to Longdo]
先住民[せんじゅうみん, senjuumin] (n,adj-no) former inhabitant; indigenous people; aborigines [Add to Longdo]
全住民[ぜんじゅうみん, zenjuumin] (n) all the inhabitants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Habitant \Hab"it*ant\ (h[a^]b"[i^]t*ant), n. [F. habitant. See
   {Habit}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. An inhabitant; a dweller. --Milton. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. [F. pron. [.a]`b[-e]`t[aum]N"] An inhabitant or resident;
    -- a name applied to and denoting farmers of French
    descent or origin in Canada, especially in the Province of
    Quebec; -- usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
       The habitants or cultivators of the soil. --Parkman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 habitant
   n 1: a person who inhabits a particular place [syn:
      {inhabitant}, {habitant}, {dweller}, {denizen},
      {indweller}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 habitant /abitɑ̃/ 
  inhabitant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top