ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

environment

IH0 N V AY1 R AH0 N M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -environment-, *environment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
environment(n) สิ่งแวดล้อม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
environment(n) สภาพแวดล้อม, See also: สภาวะแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม
environmentalist(n) นักสิ่งแวดล้อม, See also: คนที่ทำงานด้านรักษาสิ่งแวดล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
environment(เอนไว'เรินเมินทฺ) n. สิ่งแวดล้อม, ภาวะสิ่งแวดล้อม, การโอบล้อม, ภาวะที่ถูกหุ้มห่อ, สิ่งที่หุ้มห่อ, See also: environmental adj. ดูenvironment, Syn. surroundings

English-Thai: Nontri Dictionary
environment(n) สิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อม, ภาวะแวดล้อม, การโอบล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
environment๑. สิ่งแวดล้อม๒. สภาพแวดล้อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
environmentสิ่งแวดล้อม, ภาวะแวดล้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmental and occupational medicineเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmental artศิลปะผสานสิ่งแวดล้อม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
environmental diseaseโรคเหตุสิ่งแวดล้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmental engineeringวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
environmental geochemistryธรณีเคมีสิ่งแวดล้อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
environmental geologyธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
environmental health๑. อนามัยสิ่งแวดล้อม๒. วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmental impact statementถ้อยแถลงการกระทบสิ่งแวดล้อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Environmentสิ่งแวดล้อม, Example: สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Environmentสภาวะแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
environmentสิ่งแวดล้อม, ภาวะแวดล้อม, สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Environment (Aesthetics)สิ่งแวดล้อม (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Environment and childrenสิ่งแวดล้อมกับเด็ก [TU Subject Heading]
Environment Controlการควบคุมสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Environment Factorsอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Environment Temperatureอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Environment, Badสิ่งแวดล้อมที่เลว [การแพทย์]
Environment, Biologicalสิ่งแวดล้อมทางชีวะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
environmental(adj) เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
environmental science(n) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's an environment suit here.มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ การอยู่ที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's too cold to work here without environment suits.มันหนาวเกินไปที่จะทำงานที่นี่ โดยไม่ต้องเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, all the environment circuits are fed to this one here.ก็ทุกวงจรสิ่งแวดล้อม เป็นอาหารผ่านทางหนึ่งที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The low oxygen, zero gravity environment is the only thing keeping the cancer from eating me alive.ออกซิเจนต่ำศูนย์สภาพ แวดล้อมแรงโน้มถ่วง เป็นสิ่งเดียวที่เก็บรักษา มะเร็งจากการรับประทานอาหาร ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ Contact (1997)
- Internal environment looks normal.อ่านหลักของคุณ? สภาพแวดล้อมภายใน ที่มีลักษณะปกติ Contact (1997)
Isabella Zancona's environment remains classified.เรื่องอิสเบลล่า ซานโคน่า เป็นความลับสุดยอด The Jackal (1997)
An educational environment that pushes a student to suicide what is its value?สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ผลักดันนักศึกษาจะฆ่าตัวตาย มันจะมีค่าอะไร? GTO (1999)
The key is not very used to this environment Swimming Poolมันไม่มีอะไรมากหรอก ก็แค่ว่ายน้ำน่ะ Sex Is Zero (2002)
And it's not so because we as business people know that wanted to certainly address the environment but also we need to be seen as constructive members of society.ไม่จริงเลย เพราะพวกเราในฐานะนักธุรกิจ รู้ดีว่า เราต้องสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม The Corporation (2003)
We are leaving a terrible legacy of poison and diminishment of the environment for our grandchildren's grandchildren generations not yet born.เรากำลังทิ้งมรดกอันเลวร้ายของมลพิษ และการทำลายสิ่งแวดล้อม ให้แก่ลูกหลานเหลนโหลนของเรา The Corporation (2003)
So an individual CEO lets say may really care about the environment and in fact since they have such extraordinary resources they can even devote some of their resources to that without violating their responsibility to be totally inhuman which is whyดังนั้น ตัวบุคคลอย่างเช่น ซีอีโอ มีหลายคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริง ๆ และความจริงแล้ว The Corporation (2003)
And all the professed concerns about the environment do not spare Ken Saro Wiwa and eight other activists from being hung for opposing Shells environment practices in the Niger Delta.และการแสดงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ก็ไม่อาจช่วยชีวิตของเคน ซาโร วิวากับนักกิจกรรมอีก 8 คน ที่ถูกแขวนคอตายเพราะต่อต้านการทำลายสิ่งแวดล้อม The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
environmentAcclimate a plant to a new environment.
environmentAlthough the unemployment problem can't be ignored, the environment problem is also very important.
environmentArrest the deterioration of the natural environment.
environmentAs is often said, it is difficult to adjust yourself to a new environment.
environmentChildren need a happy home environment.
environmentComplaining about something is one way to adapt yourself to a new environment.
environmentDid the world really act as fast as possible to meet the threat to the environment?
environmentDon't drag out Chinese sayings about the importance of an environment conducive learning just to justify moving house for a child's entrance exams!
environmentEnvironmental changes gave rise to new species.
environmentEnvironmental pollution is causing abnormal weather conditions.
environmentEnvironmental problems call for quick action.
environmentEverybody will have to pitch in to save the environment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรอบข้าง(n) surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบตัว
สิ่งรอบตัว(n) surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบข้าง
สิ่งแวดล้อม(n) environment, Syn. สภาพแวดล้อม
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม(n) environmental pollution, See also: environmental impurity, Example: มลพิษทางสภาวะแวดล้อมเกิดจากความสกปรกที่มนุษย์สร้างขึ้น
สภาพแวดล้อม(n) environment, See also: surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม, Example: สภาพแวดล้อมของกรุงเทพในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
สิ่งแวดล้อม(n) surroundings, See also: environment, Syn. สภาพแวดล้อม, Example: ลวดลายส่วนใหญ่ของไทยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ, Thai Definition: สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
ที่แวดล้อม(n) surrounding, See also: environment, enclosing, encircling, encompassing, neighboring, Syn. สิ่งแวดล้อม, บริเวณแวดล้อม
นักสิ่งแวดล้อม(n) environmentalist, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ใฝ่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม
สิ่งเเวดล้อม(n) environment, See also: surroundings

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [ f ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
บรรยากาศ[banyākāt] (n) EN: atmosphere ; air ; environment  FR: atmosphère [ f ] ; air [ m ] ; ambiance [ f ]
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[chīwit kap singwaētløm] (n, exp) EN: human being and environment
จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม[jariyasāt saphāwa waētløm] (n, exp) EN: environmental ethics
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม[jittawitthayā singwaētløm] (n, exp) EN: environmental psychology   FR: psychologie environnementale [ f ]
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[kān anurak singwaētløm] (n, exp) EN: environment conservation  FR: protection de l'environnement [ f ]
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม[kān khumkhrøng singwaētløm] (n, exp) EN: environment protection  FR: protection de l'environnement [ f ]
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม[kān raprøng rabop kān jatkān singwaētlom] (n, exp) EN: Environmental Management System  FR: système de management environnemental [ m ]
คุณภาพสิ่งแวดล้อม[khunnaphāp singwaētløm] (n, exp) EN: quality of environment  FR: qualité de l'environnement [ f ]
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม[kotmāi kīokap singwaētløm] (n, exp) EN: environmental law

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENVIRONMENT IH0 N V AY1 R AH0 N M AH0 N T
ENVIRONMENTS IH0 N V AY1 R AH0 N M AH0 N T S
ENVIRONMENT'S IH0 N V AY1 R AH0 N M AH0 N T S
ENVIRONMENTAL IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L
ENVIRONMENTAL IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N AH0 L
ENVIRONMENTALLY IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L IY0
ENVIRONMENTALLY IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N AH0 L IY0
ENVIRONMENTALIST EH0 N V AY1 R AH0 N M EH2 N AH0 L IH0 S T S
ENVIRONMENTALIST IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L IH0 S T
ENVIRONMENTALISM EH0 N V AY1 R AH0 N M EH2 N AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
environment (n) ˈɪnvˈaɪərənmənt (i1 n v ai1 @ r @ n m @ n t)
environments (n) ˈɪnvˈaɪərənmənts (i1 n v ai1 @ r @ n m @ n t s)
environmental (j) ˈɪnvˌaɪərənmˈɛntl (i1 n v ai2 @ r @ n m e1 n t l)
environmentally (a) ˈɪnvˌaɪərənmˈɛntəliː (i1 n v ai2 @ r @ n m e1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
环境[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] environment; circumstances; surroundings #382 [Add to Longdo]
环保[huán bǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ, / ] environmental protection #1,803 [Add to Longdo]
环境保护[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] environmental protection #6,238 [Add to Longdo]
环境污染[huán jìng wū rǎn, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄨ ㄖㄢˇ, / ] environmental pollution #11,153 [Add to Longdo]
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, / ] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection #373,555 [Add to Longdo]
环境影响评估[huán jìng yǐng xiǎng píng gū, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, / ] environmental impact assessment EIA; abbr. to 環評|环评 [Add to Longdo]
环评[huán píng, ㄏㄨㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] environmental impact assessment (EIA); abbr. for 環境影響評估|环境影响评估 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umgebung { f }; Umfeld { n } | Umgebungen { pl } | offenes Umfeldenvironment | environments | open-minded environment [Add to Longdo]
Umwelt { f } | auf Kosten der Umwelt | verseuchte Umweltenvironment | at the expense of the environment | contaminated environment [Add to Longdo]
Umweltbeauftragte { m, f }; Umweltbeauftragterenvironment issues manager [Add to Longdo]
Umweltminister { m }environment minister; minister of the environment [Add to Longdo]
Umweltminister { m }Environment Secretary; Secretary of State for the Environment [ Br. ] [Add to Longdo]
Umwelttechnik { f }; Umwelttechnologie { f }environment engineering; environmental technology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しも, shimo] (suf) under (being in said condition or environment) #367 [Add to Longdo]
環境[かんきょう, kankyou] (n, adj-no) environment; circumstance; (P) #960 [Add to Longdo]
グリーン[guri-n] (adj-na, n) green; environmentally friendly; (P) #2,402 [Add to Longdo]
勝手[かって, katte] (adj-na, n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P) #3,144 [Add to Longdo]
境(P);界[さかい(P);きょう(境), sakai (P); kyou ( sakai )] (n) (1) (usu. さかい) border; boundary; (2) (usu. きょう) area; region; spot; space; environment; (3) (usu. きょう) psychological state; mental state; (4) (きょう only) { Buddh } cognitive object; something perceptible by the sense organs or mind; (P) #4,043 [Add to Longdo]
環境省[かんきょうしょう, kankyoushou] (n) Ministry of the Environment #9,508 [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
アプリケーション開発環境[アプリケーションかいはつかんきょう, apurike-shon kaihatsukankyou] (n) { comp } Application Development Environment; ADE [Add to Longdo]
インバイアロンメント[inbaiaronmento] (n) environment [Add to Longdo]
ウィンドウ環境[ウィンドウかんきょう, uindou kankyou] (n) { comp } windowing environment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
コンピューティング環境[コンピューティングかんきょう, konpyu-teingu kankyou] computing environment [Add to Longdo]
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment [Add to Longdo]
デスクトップ環境[デスクトップかんきょう, desukutoppu kankyou] desktop environment [Add to Longdo]
プログラミング環境[プログラミングかんきょう, puroguramingu kankyou] programming environment [Add to Longdo]
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] multivendor environment [Add to Longdo]
メッセージ通信処理環境[メッセージつうしんしょりかんきょう, messe-ji tsuushinshorikankyou] message handling environment [Add to Longdo]
ワーク環境[ワークかんきょう, wa-ku kankyou] work environment [Add to Longdo]
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] heterogeneous environment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Environment \En*vi"ron*ment\, n. [Cf. F. environnement.]
   1. Act of environing; state of being environed.
    [1913 Webster]
 
   2. That which environs or surrounds; surrounding conditions,
    influences, or forces, by which living forms are
    influenced and modified in their growth and development.
    [1913 Webster]
 
       It is no friendly environment, this of thine.
                          --Carlyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 environment
   n 1: the totality of surrounding conditions; "he longed for the
      comfortable environment of his living room"
   2: the area in which something exists or lives; "the country--
     the flat agricultural surround" [syn: {environment},
     {environs}, {surroundings}, {surround}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top