ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhabitable

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhabitable-, *inhabitable*
English-Thai: Longdo Dictionary
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
inhabitable(adj) อยู่ได้,อาศัยอยู่ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the next inhabitable world of your choosing.ที่ดาวดวงถัดไปที่สามารถอยู่ได้ ถ้าคุณต้องการ Incursion: Part 1 (2010)
The idea that you're the only intelligent species, on the only inhabitable planet in a universe so full of planets that you don't even have a number to describe how many there are?ความคิด ว่าคุณเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดเท่านั้น, ในโลกเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในจักรวาล เพื่อให้เต็มรูปแบบของดาวเคราะห์ ว่าคุณไม่ได้มีจำนวน ที่จะอธิบายว่ามีหลาย? Jupiter Ascending (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยู่ไม่ได้[adj.] (yū mai dāi ) FR: inhabitable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhabitable    (j) ˈɪnhˈæbɪtəbl (i1 n h a1 b i t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
可住地[かじゅうち, kajuuchi] (n) habitable area; inhabitable land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhabitable \In*hab"it*a*ble\, a. [L. inhabitabilis. See
   {Inhabit}.]
   Capable of being inhabited; habitable.
   [1913 Webster]
 
      Systems of inhabitable planets.     --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhabitable \In*hab"it*a*ble\, a. [L. inhabitabilis: cf. F.
   inhabitable. See {In-} not, and {Habitable}.]
   Not habitable; not suitable to be inhabited. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The frozen ridges of the Alps
      Or other ground inhabitable.       --Shak.
   Inhabitance

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhabitable
   adj 1: fit for habitation; "the habitable world" [syn:
       {habitable}, {inhabitable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top