Search result for

wont

(45 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wont-, *wont*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wont[ADJ] เคยชิน (คำทางการ), See also: เป็นนิสัย, Syn. accustomed, used to
wont[N] นิสัยหรือประเพณีที่มีผู้คนทำตาม (คำทางการ)
wonted[ADJ] ปกติ (คำทางการ), See also: ทั่วไป, Syn. typical, usual
wontedly[ADV] โดยปกติ
wontedness[N] ความปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wont(โวนทฺ) vi.,vt.,n.,adj. (ทำให้,ความ) คุ้ยเคย,เคย,เป็นนิสัย, Syn. custom,habit
wonted(โวน'ทิด) adj. คุ้ยเคย,เคย,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,ตามปกติ, See also: wontedly adv. wontedness n., Syn. habituated,used
unwonted(อันวอน'ทิด) adj. ผิดปรกติ,ผิดธรรมดา, Syn. abnormal

English-Thai: Nontri Dictionary
wont(adj) เคยชิน,คุ้นเคย,เป็นนิสัย
wont(n) ความเคยชิน,ความคุ้นเคย,นิสัย
wonted(adj) เคยชิน,คุ้นเคย,เป็นนิสัย,ตามปกติ
unwonted(adj) ไม่คุ้นเคย,ไม่เคยชิน,ผิดธรรมดา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wonton (n ) แผ่นเกี๊ยว
wonton (n ) เกี๊ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now since he's started this mess, it wont be long before it's finished!ตอนนี้เริ่มตั้่งแต่ที่มันสร้างความโกลาหล มันจะไม่นานนักหรอกก่อนมันจะจบ Taken (2008)
As is your wont.อย่างที่แกเคยทำไง Loyal and True (2008)
I wont let some criminal decide whether Philadelphia has a DA or not.ผมจะไม่ปล่อยอาชญกรรมที่ฟิลลาเดลเฟียตัดสินใจว่า ต้องมี ดีเอ หรือ ไม่มี Law Abiding Citizen (2009)
Hold still, please. This wont hurt a bit.อยู่นิ่งๆ น่ะ มันจะได้ไม่เจ็บ Grey Matters (2009)
I wont allow you to endanger us further.ฉันไม่อนุญาตให้คุณเสี่ยงต่อเรา มากขึ้น 9 (2009)
There will be more, wont there?จะมีมากขึ้นเคยชินมี? 9 (2009)
He wont be moving with you, will he?เขาคงไม่ย้ายไปกับคุณใช่ไหม? Sherlock Holmes (2009)
No, he wont.ไม่ครับ เขาไม่เกี่ยว Sherlock Holmes (2009)
I wont go in there by myself. No one has got a gun in this house.ดิฉันจะไม่เข้าไปในนั้น\ ไม่มีใครเขาพกปืนไว้ในบ้านหรอกนะ Sherlock Holmes (2009)
Put that hand on me again, and you wont get it back.ถ้าเอามือนั่น มาโดนฉันอีกครัง, แกจะไม่มีวันได้มันคืน The Book of Eli (2010)
That wont work.หยุดเหรอ ไม่เห็นเข้าท่าเลย Haunters (2010)
You wont help us with the new bitch, you don't do a fucking thing I tell you and you take us way the fuck of course!ฉันไม่ได้ทำอย่างที่เธอ และเธอก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง Piranha 3D (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wontWe were wont to meet at that pleasant spot.
wontIt was my father's wont to read the newspaper before breakfast.
wontIf you make too many we wont be able to sell them all, so don't go wild.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนบธรรมเนียม[n.] (khanop thamnīem) EN: customs ; wont ; convention   FR: tradition [f] ; coutume [f] ; usage [m] ; convention [f]
เกี๊ยว[n.] (kīo) EN: dumpling ; wonton   FR: boulette de pâte [f] ; ravioli [m]
เกี๊ยวกรอบกับซัลซ่าผลไม้[xp] (kīo krøp kap salsā phonlamāi) EN: wonton crisps with fruit salsa   
เกี๊ยวน้ำ[n. exp.] (kīo nām) EN: wonton soup   FR: soupe de ravioli [f]
เกี๊ยวทอด[n. exp.] (kīo thøt) EN: fried wontons   

CMU English Pronouncing Dictionary
WONT    W OW1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wont    (n) (w ou1 n t)
wonted    (j) (w ou1 n t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
馄饨[hún tún, ㄏㄨㄣˊ ㄊㄨㄣˊ, / ] wonton, #18,114 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雲呑;饂飩[ワンタン, wantan] (n) (uk) wonton (Chinese dumpling) (chi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wont \Wont\, v. t.
   To accustom; -- used reflexively.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Won't \Won't\
   A colloquial contraction of woll not. Will not. See {Will}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Often pronounced w[u^]nt in New England.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wont \Wont\, a. [For woned, p. p. of won, wone, to dwell, AS.
   wunian; akin to D. wonen, OS. wun?n, OHG, won?n, G. wohnen,
   and AS. wund, gewuna, custom, habit; orig. probably, to take
   pleasure; cf. Icel. una to dwell, to enjoy, Goth. wunan to
   rejoice (in unwunands sad); and akin to Skr. van to like, to
   wish. ????. Cf. {Wean}, {Win}.]
   Using or doing customarily; accustomed; habituated; used. "As
   he was wont to go." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      If the ox were wont to push with his horn. --Ex. xxi.
                          29.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wont \Wont\, n.
   Custom; habit; use; usage.
   [1913 Webster]
 
      They are . . . to be called out to their military
      motions, under sky or covert, according to the season,
      as was the Roman wont.          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      From childly wont and ancient use.    --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wont \Wont\, v. i. [imp. {Wont}, p. p. {Wont}, or {Wonted}; p.
   pr. & vb. n. {Wonting}.]
   To be accustomed or habituated; to be used.
   [1913 Webster]
 
      A yearly solemn feast she wont to make. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wont
   n 1: an established custom; "it was their habit to dine at 7
      every evening" [syn: {habit}, {wont}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top