Search result for

surroundings

(47 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surroundings-, *surroundings*, surrounding
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surroundings[N] สภาพแวดล้อม, See also: สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, circumstances, vicinity

English-Thai: Nontri Dictionary
surroundings(n) เครื่องแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, you have to learn to read your surroundings.แล้ว,นายจะต้องเรียนรู้ ต้องอ่านถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา Bangkok Dangerous (2008)
Once he's around his familiar surroundings, and you've given yourself time to recover from the shock of his changed condition, you will see that this is your waiter;เมื่อเขากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทึ่คุ้นเคย และคุณก็ให้เวลาตัวเองได้ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเขา คุณจะรู้เองว่า นี่แหละ วอลเตอร์ของคุณ Changeling (2008)
Don't get your surroundings involved... while you're glorifying your freedom.แล้วเจ้าล่ะ เจ้านายโง่ๆของเจ้าให้เจ้าไปทำงาน Goemon (2009)
Most patients Have a hard time Coping with new surroundings.คนไข้ส่วนมากมี เวลายากที่รับมือกับบริเวณรอบๆใหม่. Conflicted (2009)
It wasn't so long ago that you yourself were in similar surroundings on my ship.อีกไม่นานหรอกข้าจะออกไป ก็เหมือนตอนที่เจ้าถูกจับ บนยานข้านั่นแหล่ะ Dooku Captured (2009)
Be mindful of your surroundings, padawan.ระแวดระวังสิ่งรอบตัวด้วย พาดาวัน Jedi Crash (2009)
Anyone whose agenda does not fit their surroundings.ใครก็ตามที่มีวาระเช่นนี้ คงไม่เหมาะสมเลยกับภาวะปัจจุบัน A Bright New Day (2009)
Next time be aware of your surroundings while urinating in a public men's room.คราวหน้าระวังคน รอบตัวนายด้วยนะ แม้แต่ตอนนายฉี่ ในห้องน้ำสาธารณะ The Precious Fragmentation (2010)
Huh. Everyday items, her surroundings.หือ ผลงานทุกๆชิ้น วาดตามสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเธอทุกวัน Abiquiu (2010)
He's alert, he's calm, he's aware of his surroundings.เขาเตือน เขาใจเย็น เขารู้สภาพแวดล้อมของเขาเป็นอย่างดี ผมท้าลงพนันเงินกับคุณได้เลย เขาคือเขากองกำลังติดอาวุธ Episode #1.2 (2010)
Of the landscape and surroundings.ด้านพื้นที่และสภาพแวดล้อมด้วย Exit Wounds (2010)
I think it's much more likely that something that has been around for such a long period of time and has such enormous intellectual power is gonna retreat into a sort of inner cyberspace, probably lose interest with its immediate surroundings.และมีอำนาจทางปัญญาอย่างมาก เหมาะสำหรับการพักผ่อนจะเป็น ประเภทของไซเบอร์สเปซภายใน, อาจจะหมดความสนใจกับสภาพ แวดล้อมของมันทันที Are We Alone? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surroundingsA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
surroundingsBecause the surroundings were so dark, he could not see anything.
surroundingsChildren are quick to accustom themselves to new surroundings.
surroundingsHe quickly accustomed himself to his new surroundings.
surroundingsHe soon got used to new surroundings.
surroundingsHe tried to adapt himself to his new surroundings.
surroundingsI felt ill at ease in the new surroundings.
surroundingsI found it pretty hard to adjust to my new surroundings.
surroundingsLive where she may, she always enjoys her surroundings.
surroundingsNo sign of the enemy in our surroundings.
surroundingsShe found it was difficult to adapt herself to her new surroundings.
surroundingsShe was so preoccupied that she was oblivious of her surroundings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรอบข้าง[N] surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบตัว
สิ่งรอบตัว[N] surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบข้าง
สิ่งแวดล้อม[N] surroundings, See also: environment, Syn. สภาพแวดล้อม, Example: ลวดลายส่วนใหญ่ของไทยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
อุปจาร[N] vicinity, See also: surroundings, Thai definition: ที่ใกล้, บริเวณรอบๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สิ่งเเวดล้อม[N] environment, See also: surroundings

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพแวดล้อม[n.] (saphāpwaētløm) EN: environment ; surroundings   FR: environnement [m]
สิ่งแวดล้อม[n.] (singwaētløm) EN: environment ; surroundings   FR: environnement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SURROUNDINGS    S ER0 AW1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surroundings    (n) (s @1 r au1 n d i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐるり[, gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P) [Add to Longdo]
外囲[がいい, gaii] (n) periphery; surroundings [Add to Longdo]
山河[さんが, sanga] (n) mountains and rivers; natural surroundings [Add to Longdo]
四囲[しい, shii] (n,vs) surroundings; circumference [Add to Longdo]
周囲[しゅうい, shuui] (n,adj-no) (1) surroundings; environs; (2) circumference; (P) [Add to Longdo]
周回[しゅうかい, shuukai] (n,vs) (1) going around; (2) circumference; girth; surroundings [Add to Longdo]
周辺環境[しゅうへんかんきょう, shuuhenkankyou] (n) surrounding environment; ambient surrounding; one's surroundings [Add to Longdo]
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in) [Add to Longdo]
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周围[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, / ] surroundings; environment; to encompass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surroundings
   n 1: the environmental condition [syn: {milieu}, {surroundings}]
   2: the area in which something exists or lives; "the country--
     the flat agricultural surround" [syn: {environment},
     {environs}, {surroundings}, {surround}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top