ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

livable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -livable-, *livable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
livable(adj) คุ้มค่าที่จะอยู่
livable(adj) น่าอยู่, See also: เหมาะกับการอยู่อาศัย, สะดวกสบาย, Syn. habitable, Ant. unlivable, unliveable
livable(adj) เป็นเพื่อนกันได้, See also: อยู่รวมกันได้, Syn. companionable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
livable(ไล'วะเบิล) adj. สะดวกสบาย, น่าอยู่, อยู่รวมกันได้, เป็นเพื่อนกันได้, See also: livableness, livability n., Syn. agreeable

English-Thai: Nontri Dictionary
livable(adj) อยู่ได้, น่าอยู่, สะดวกสบาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, that's so sweet, but... our house is livable again--ใจดีมากเลย แต่ บ้านเรา เสร็จดีแล้วล่ะ Hello, Little Girl (2008)
It won't be long until our house is finally livable again.ไม่ได้ชัยชนะมานาน ในที่สุด บ้านของเราก็กลับมาน่าอยู่อีกครั่ง Great and Unfortunate Things (2010)
I hear it won't be livable again for another 20, 000 years?000 ปี Transformers: Dark of the Moon (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าอยู่[nāyū] (v) EN: be livable ; be habitable ; be cozy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
livable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
livable

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Livable \Liv"a*ble\, a.
   1. Such as can be lived.
    [1913 Webster]
 
   2. Such as is pleasant to live in; fit or suitable to live
    in. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       A more delightful or livable region is not easily to
       be found.               --T. Arnold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 livable
   adj 1: fit or suitable to live in or with; "livable conditions"
       [syn: {livable}, {liveable}] [ant: {unlivable},
       {unliveable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top