Search result for

ความเคยชิน

(33 entries)
(0.2183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเคยชิน-, *ความเคยชิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเคยชิน    [N] habitude, See also: custom, usualness, Syn. ความคุ้นเคย, Ant. ความไม่คุ้น, Example: ความสบายที่เธอได้รับมาตั้งแต่เด็กกลายเป็นความเคยชิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry. Old habits.- โทษที ความเคยชินเก่าๆ น่ะ The Bourne Supremacy (2004)
old habits plus old technology have predictable consequences.ความเคยชินเก่าๆบวกกับเทคโนโลยีเก่า มีผลสืบเนื่องที่สามารถคาดการณ์ได้ An Inconvenient Truth (2006)
old habits that are hard to change plus new technology can have dramatically altered consequences.ความเคยชินเก่าๆที่เปลี่ยนยากบวกกับเทคโนโลยีใหม่ สามารถทำให้เกิดผลสืบเนื่องที่เปลี่ยนไปอย่างมาก An Inconvenient Truth (2006)
We have to think differently about war because the new technologies so completely transformed the consequences of that old habit that we can't just mindlessly continue the patterns of the past.เราต้องคิดถึงสงครามที่แตกต่างออกไป เพราะเทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ผลสืบเนื่องที่เกิดจากความเคยชินเก่าๆ An Inconvenient Truth (2006)
sir, why you started om shanti om, if we wont start then how it will finish?คุณคะ ทำไมคุณเริ่มทำ โอม ชานติ โอม, ถ้าพวกเราเริ่มต้นด้วยความเคยชิน ถ้างั้นเมื่อไหร่มันจะจบ Om Shanti Om (2007)
I'm a creature of habit.ผมเป็นทาสความเคยชิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, when I said she was an old friend, it was habit.เอ่อ ที่ฉันบอกว่าเป็นเพื่อนเก่า นั่นคือความเคยชิน In the Realm of the Basses (2009)
Yes, sometimes a threat is familiar.ใช่ บางครั้งการถูกคุกคาม ก็เป็นความเคยชิน A New Day in the Old Town (2009)
Which indicates a comfort with these neighborhoods.ซึ่งชี้ว่าความเคยชินเหล่านี้ น่าจะเป็นคนในพื้นที่ The Eyes Have It (2009)
I thought we had to because of habit.ฉันคิดว่าเราต้องไปเพราะความเคยชินShining Inheritance (2009)
Yeah, it's gonna be tough to just turn off this old head of mine.ใช่ ใช่ มันดูน่ากลัวน่ะ ต้องเลิกความเคยชินเก่าๆไป Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Force of habit. My dad was army.ความเคยชินน่ะ พ่อฉันเป็นทหาร The Fight (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habit    [N] นิสัย, See also: ความเคยชิน, Syn. disposition, routine
use    [N] ความเคยชิน, See also: ความคุ้นเคย, Syn. familiarity, custom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy
habit(แฮบ'บิท) n. นิสัย,ความเคยชิน vt. การแต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน, Syn. custom,fashion
habit-formingadj. ทำให้ติดนิสัย,ทำให้เกิดความเคยชิน
habituate(ฮะบิช'ชุเอท) vt. ทำให้เกิดความเคยชิน, ทำให้ติด,ทำให้กลายเป็นนิสัย., See also: habituation n.
habituden. ความเคยชิน,ประเพณีนิยม,นิสัย., See also: habitudinal adj.
usage(ยู'ซิจฺ,ยู'ซิจฺ) n. การใช้,ประโยชน์,ความเคยชิน,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม
usance(ยู'ซันซ) n. การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม,ระยะเวลากำหนดเป็นธรรมเนียมใน การชำระตัวเงินต่างประเทศ
use(v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)
way(เว) n. ทาง,ระยะทาง,วิธีการ,รูปแบบ,แผน,นิสัย,ความเคยชิน,สภาพการณ์,ขอบเขต,อาชีพ,จุด,สิทธิการผ่าน,ประสบการณ์,adv. จากที่นี่,มากมาย,ใกล้ทีเดียว -Phr. (by the way ขอถือโอกาส) -Phr. (give way to ยอม ยอมแพ้แก่) -PHr. (under way กำลังเคลื่อนตัวก้าวหน้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
experience(n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
habit(n) นิสัย,อุปกรณ์,เครื่องแต่งกาย,ความเคยชิน
rut(n) รอยเกวียน,ร่อง,ความเคยชิน,ความน่าเบื่อ
usage(n) การใช้,ธรรมเนียม,ประเพณี,ความเคยชิน,ประโยชน์
use(n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม
wont(n) ความเคยชิน,ความคุ้นเคย,นิสัย

German-Thai: Longdo Dictionary
Gewohnheit(n) |die, pl. Gewohnheiten| ความเคยชิน ตัวอย่าง Es raucht aus reiner Gewohnheit. = เขาสูบบุหรี่เพราะความเคยชินโดยแท้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top