ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inveterate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inveterate-, *inveterate*
Possible hiragana form: いんう゛ぇてらて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inveterate(adj) ซึ่งติดเป็นนิสัย, See also: ซึ่งเป็นสันดาน, ซึ่งฝังลึก, Syn. habitual, chronic, confirmed

English-Thai: Nontri Dictionary
inveterate(adj) มั่นคง, ติดแน่น, เข้ากระดูกดำ, เก่าแก่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's an inveterate gambler, not a terribly good one from what I gather.เขาเป็นนักพนันตัวยงเลยล่ะ ไม่ได้เล่นเก่งซักเท่าไหร่ จากที่ผมรู้มานะ The Blood Is the Life (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inveterateThey overcame many inveterate superstitions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งอมแงม(adv) inveterately, See also: habitually, confirmingly, chronically, Syn. ติดเป็นนิสัย, Example: เขาต้องหาวิธีจัดการกับลูกน้องไม่กี่คนที่ติดฝิ่นงอมแงม, Thai Definition: เลิกได้ยาก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inveterate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inveterate

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inveterate \In*vet"er*ate\, a. [L. inveteratus, p. p. of
   inveterare to render old; pref. in- in + vetus, veteris, old.
   See {Veteran}.]
   [1913 Webster]
   1. Old; long-established. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is an inveterate and received opinion. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Firmly established by long continuance; obstinate;
    deep-rooted; of long standing; as, an inveterate disease;
    an inveterate abuse.
    [1913 Webster]
 
       Heal the inveterate canker of one wound. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Having habits fixed by long continuance; confirmed;
    habitual; as, an inveterate idler or smoker.
    [1913 Webster]
 
   4. Malignant; virulent; spiteful. --H. Brooke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inveterate \In*vet"er*ate\, v. t.
   To fix and settle by long continuance. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inveterate
   adv 1: in a habitual and longstanding manner; "smoking
       chronically" [syn: {chronically}, {inveterate}]
   adj 1: habitual; "a chronic smoker" [syn: {chronic},
       {inveterate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top