ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

err

EH1 R   
187 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -err-, *err*
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
overrated(adj) ที่ถูกตีค่าสูงเกินจริง, ไม่เก่งจริง, ไม่ดีจริง เช่น It's completely overrated. The beach itself is a real disappointment. It has a rocky shelf and the water is murky at best.
cherry on topของพิเศษ, สิ่งพิเศษ เช่น All of a sudden, the awards come along and it's like a cherry on top of a great season.
ferry boat(n) เรือข้ามฟาก
subterranean(adj) ที่อยู่ใต้พื้นดิน, ใต้พื้นโลก เช่น Subterranean termites are the most destructive pests of wood in the United States.; The scientific journal is devoted to the study of cave biology and subterranean ecosystems. , S. underground, A. earth surface,
terra-cotta(n) ดินเผา เช่น The production of terra cotta pottery is widespread. The technique does not require the high temperatures needed for other ceramics.; The Terracotta sculpture from India is the beautiful handmade Indian art and craft made of terracotta, or burnt clay sculpture.
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
err[VI] ทำผิด, See also: ทำผิดพลาด
error[N] ข้อผิดพลาด, See also: ความผิดพลาด, Syn. fault, mistake, oversight
error[N] ความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion, fallacy, misunderstanding
errand[N] งานที่ใช้ให้ทำ, See also: การใช้ให้ไปทำธุระ
errant[ADJ] ที่ท่องเที่ยวไปทั่ว, See also: ร่อนเร่, พเนจรไปทั่ว
errant[ADJ] ที่ประพฤติชั่ว, See also: ซึ่งประพฤติตัวไม่ดี
errancy[N] ความโน้มเอียงในการกระทำผิดหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. deviation
errancy[N] พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง, See also: พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม, Syn. deviation
erratic[N] คนที่เอาแน่ไม่ได้
erratic[ADJ] ไม่แน่ไม่นอน, See also: เอาแน่เอานอนไม่ได้, Syn. inconsistent, uncertain, unpredictable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
err(เออร์) {erred,erring,errs} vi. ทำผิด,ทำผิดพลาด,เข้าใจผิด,เถล,ออกนอกทาง,ทำไม่ถูกต้อง,ทำบาป,ทำชั่ว
errancy(เออ'เรินซี) n. การทำผิด,การทำผิดพลาด,การเข้าใจผิด,การออกนอกทาง
errand(เออ'เรินดฺ) n. การเดินทางไปส่งจดหมายหรือทำธุระ,การใช้ให้ไปส่งจดหมาย,การใช้ให้ไปทำธุระ,ธุระ,ธุรกิจพิเศษ,จุดประสงค์ของการเดิน, Syn. mission
errant(เออ'เรินทฺ) adj. พเนจร,ท่องเที่ยว,เดินทาง,จารึก,หลงทาง,ออกนอกทาง,เดินผิดทาง, See also: errantry n. ดูerrant
errata(อิเร'ทะ) n. พหูพจ์ของ erratum
erratic(อิแรท'ทิค) adj.,n. (คนที่) เบี่ยงเบน,เอาแน่ไม่ได้,ไม่มีกฎเกณฑ์,ไม่มั่นคง, See also: erraticism n. ดูerratic
erratum(อิเร'ทัม) n. ความ (ข้อ) ผิดในการเขียนหรือพิมพ์, Syn. error -pl. errata
erroneous(เอโร'เยิส) adj. เกี่ยวกับความผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง, See also: erroneousness n., Syn. false
error(เอ'เรอะ) n. ความผิด, การกระทำผิด,บาป,สิ่งที่กระทำผิด,คำผิด,ข้อผิดพลาด, Syn. blunder
error codeรหัสระบุความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่มีกำหนดไว้ เพื่อบ่งบอกข้อผิดพลาดต่าง ๆ ว่าเป็นข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด เช่น ศัพท์ที่ใช้ในชุดคำสั่งภาษานั้น ๆ ตัวแปลภาษาไม่รู้จัก (bad command) หรือไวยากรณ์ผิด (syntax error) เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
err(vi) ทำผิด,ทำพลาด,ทำชั่ว,ทำบาป
errand(n) ธุรกิจ,กิจ,กิจการ,การใช้ไปทำธุระ
errant(vi) ท่องเที่ยว,จาริก,เดินทางผิด,หลงทาง,กระทำผิด
erratic(adj) จาริก,ไม่มีจุดหมาย,ผิดปกติ,เอาแน่ไม่ได้,ไม่อยู่กับร่องกับรอย
erroneous(adj) ผิดพลาด,ทำผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง
error(n) ข้อผิดพลาด,ความคลาดเคลื่อน,ความผิด,บาป
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
berry(n) ลูกเบอรี
blackberry(n) ผลไม้ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
errata (pl.); erratumความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู error] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erratum; errata (pl.)ความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู error] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erroneous assumptionการหลงสันนิษฐานพลาดไป, การสันนิษฐานผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erroneous judgmentคำพิพากษาที่ผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error๑. ค่าผิดพลาด๒. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
errorความเคลื่อนคลาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
errorความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู erratum; errata] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error๑. ค่าผิดพลาด๒. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error๑. ค่าคลาดเคลื่อน ๒. ความผิดพลาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
error checking codeรหัสตรวจสอบความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erratic Performanceความบกพร่องในการกระทำการงาน [การแพทย์]
errorความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
Errorข้อผิดพลาด [การบัญชี]
errorความคลาดเคลื่อน, ค่าที่แตกต่างกันระหว่างค่าที่คำนวณหรือวัดได้ กับค่าที่ถูกต้องเป็นจริง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Error analysis (Mathematics)การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (คณิตศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Error Controlการควบคุมภาวะผิดพลาด [การแพทย์]
Error control codingรหัสแก้ไขความผิดพลาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
error messageข้อความระบุความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
Error message (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
Error messages (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์)
ข้อความระบุความผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อความที่จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพโดยอัตโนมัติ หรือที่พิมพ์ออกมาทางรายงาน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น มีบางอย่างผิด จึงทำให้โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นลักษณะข้อความไม่ยาวมาก เพียงพอสำหรับระบุว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ใด แต่ไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร ดังนั้นประสบการณ์ในการทำงานจึงจำเป็นมากสำหรับค้นหาและแก้ไขความผิดพลาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • 400 - Bad File Request
  ไวยากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาดเช่น มีการใส่ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่สลับกัน หรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด
 • 403 - Forbidden/Access Denied
  ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแฟ้มที่ร้องขอ การเข้าใช้งานต้องใช้รหัสผ่าน หรือโดเมนของผู้ใช้งานถูกปิดกั้นการใช้งาน หรือไฟล์อาจจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในเท่านั้น
 • 404 - File Not Found
  เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่
 • 408 Request Timeout
  ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดยมากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใหญ่
 • 500 - Internal Error
  ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)
 • 501 - Not Implemented
  เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ
 • 502 - Service Temporarily Overloaded
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้
 • 503 - Service Unavailable
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว
 • Connection Refused by Host
  อาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง
 • อ้างอิงจาก :
  ครรชิต มาลัยวงศ์. (2543). พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
  คูคิน, แดน และ วัง, วอลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก (ชนินทร์ เชาวมิตร, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
  [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

  ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
  We have to err on the side of caution.เราจำเป็นต้องกันไว้ก่อน Chuck Versus the Marlin (2008)
  To err is human.การทำผิด คือวิสัยของมนุษย์ Road Kill (2009)
  Rather err on the side of caution. They're much quieter when they're dead. What do we have here?หรืออะไรก็ตามหรือเปล่า เสียงเบากว่านี้มาก ตอนพวกมันตาย เราเจออะไรนี่? Chuck Versus the American Hero (2010)
  Well, just, uh, take it from someone who knows it's better to err on the side of caution.ก็แค่ ได้ยินมาจากคนที่รู้ จะดีกว่าถ้าป้องกันไว้ก่อน Truth: Part 1 (2013)
  - I thought it best to err on the side...ฉันคิด ว่ามันที่ดีที่สุดที่จะทำผิดพลาดในด้านข้าง Underworld: Blood Wars (2016)

  ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
  errA boy stood by to run errands for her.
  errAccident was caused by an error on the part of the driver.
  errAn error was made.
  errA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
  errAt last, he realized his error.
  errBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
  errCorrect errors.
  errCorrect errors if any.
  errCorrect errors, if any.
  errCorrect the errors if there are any.
  errDon't blame him for the error.
  errDon't delay on this errand.

  Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
  คุ้มดีคุ้มร้าย[ADJ] mentally unstable, See also: erratic, insane, half crazy, Ant. ปกติ, Example: เขาเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้าย, Thai definition: มีใจไม่ปกติ, บางคราวดีบางคราวร้าย, ดีบ้างร้ายบ้าง
  พลั้งพลาด[V] err, See also: make a mistake, make a slip, Syn. พลาด, ผิดพลาด, พลาดพลั้ง, เผลอผิด, Example: ดนัยไม่ใช่คนไม่มีคุณธรรม เพียงเขาพลั้งพลาดไปเท่านั้น
  พลาดพลั้ง[V] err, See also: make a mistake, make a wrong step, blunder, Syn. เผลอผิด, พลั้งผิด, Example: เราควรระวัง ไม่ประมาท เพราะอาจพลาดพลั้งโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้, Thai definition: พลาดโดยไม่ตั้งใจ
  ไม่สม่ำเสมอ[ADV] irregularly, See also: erratically, intermittently, unevenly, Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ, Example: คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น
  ข้อผิดพลาด[N] error, See also: mistake, blunder, failing, bungle, Syn. ข้อบกพร่อง, จุดบกพร่อง, ข้อเสีย, Example: งานวิจัยเรื่องนี้กล่าวถึงลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย, Count unit: ข้อ
  ความผิด[N] mistake, See also: error, fault, wrong, Syn. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด, Example: ความผิดในการคำนวณเลขอย่างง่ายๆ เป็นความผิดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
  ความผิดพลาด[N] error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน
  เด็กชา[N] officer, See also: errand boy

  Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
  แอบขวา[v. exp.] (aēp khwā) FR: serrer à droite
  อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
  อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
  อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
  อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
  อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
  อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nānnām) EN: territorial sea ; territorial waters   FR: eaux territoriales [fpl]
  อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
  เอาหินออก[v. exp.] (ao hin øk ) FR: épierrer
  อสนีบาต[n.] (asanībāt) EN: thunderbolt ; lightning   FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]

  CMU English Pronouncing Dictionary
  ERR EH1 R
  ERR ER1
  ERRA EH1 R AH0
  ERRS EH1 R Z
  ERRED EH1 R D
  ERROR EH1 R ER0
  ERROL EH1 R AH0 L
  ERRIA EH1 R IY0 AH0
  ERRING EH1 R IH0 NG
  ERRETT EH1 R IH0 T

  Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
  err (v) ˈɜːʳr (@@1 r)
  errs (v) ˈɜːʳz (@@1 z)
  erred (v) ˈɜːʳd (@@1 d)
  error (n) ˈɛrər (e1 r @ r)
  errand (n) ˈɛrənd (e1 r @ n d)
  errant (j) ˈɛrənt (e1 r @ n t)
  errata (n) ˈɛrˈaːtə (e1 r aa1 t @)
  erring (v) ˈɜːʳrɪŋ (@@1 r i ng)
  errors (n) ˈɛrəz (e1 r @ z)
  errands (n) ˈɛrəndz (e1 r @ n d z)

  Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
  错误[cuò wù, ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ, / ] error; mistake; mistaken, #1,824 [Add to Longdo]
  误区[wù qū, ㄨˋ ㄑㄩ, / ] error; inconsistency, #11,156 [Add to Longdo]
  差错[chā cuò, ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ, / ] error (in data transmission); mistake; slip-up; fault; error in data transmission; accident; mishap, #14,272 [Add to Longdo]
  差事[chāi shi, ㄔㄞ ㄕ˙, ] errand; assignment, #35,116 [Add to Longdo]
  谬误[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ㄨˋ, / ] error; mistaken idea; falsehood, #39,683 [Add to Longdo]
  [é, ㄜˊ, / ] error; exhort; false, #40,352 [Add to Longdo]
  [cuō, ㄘㄨㄛ, ] error; slip; miss; err, #88,687 [Add to Longdo]
  侯选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] erroneous variant of 候選人|候选人, candidate, #93,594 [Add to Longdo]
  [, ㄆㄧ, / ] error; carelessness; spoiled silk, #131,143 [Add to Longdo]
  谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] erroneous views; false idea; false opinion, #209,556 [Add to Longdo]

  German-Thai: Longdo Dictionary
  erreichen(vt) |erreichte, hat erreicht| ไปถึง, ทำสำเร็จ Wann erreichen wir den Berggipfel? เมื่อไหร่เราจะถึงยอดเขานะ
  Errungenschaft(n) |die, pl. Errungenschaften| การถึง, การได้มา, การบรรลุ, See also: S. Leistung,
  Errungenschaft(n) |die, pl. Errungenschaften| ความสำเร็จ, การค้นพบ เช่น Freiheit und Einheit als Errungenschaft der Menschen in der ehemaligen DDR , See also: S. der Erfolg, das Erreichen, das Erzielen
  Herr(n) |der, pl. Herren| นาย, คำนำหน้าผู้ชาย
  Herr(n) |der, pl. Herren| คุณผู้ชาย
  Herren(n) |pl.|, See also: der Herr
  Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ
  überreden(vt) |überredete, hat überredet| พูดจาหว่านล้อม เช่น Mein Kind hat mich dazu überredet, ihm ein Spielzeug zu kaufen. ลูกของผมหว่านล้อมให้ผมซื้อของเล่นให้เขา, See also: die Überedung
  verraten(vi vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง,ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem,Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: S. das Geheimnis sagen,die Sache aufklären, A. verheimlichen,still sein,
  überragend(adj) ที่โดดเด่น เช่น der überragende Erfolg ความสำเร็จที่โดดเด่น, See also: S. hervorragend,

  German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
  Erratum {n}; Druckfehler {m} | Errata {pl}; Druckfehler {pl}erratum | errata [Add to Longdo]
  Erregbarkeit {f}; Reizbarkeit {f}excitability [Add to Longdo]
  Erregbarkeit {f}; Reizbarkeit {f}irritability [Add to Longdo]
  Erreger {m}exciter [Add to Longdo]
  Erregerfrequenz {f} [electr.]excitation frequency; exciting frequency [Add to Longdo]
  Erregerfrequenz {f} (mechanisch)vibration generator frequency [Add to Longdo]
  Erregerstrom {m}exciting current [Add to Longdo]
  Erregtheit {f}infuriation [Add to Longdo]
  Erregtheit {f}tumultuousness [Add to Longdo]
  Erregtheit {f}uproariousness [Add to Longdo]
  Erregung {f} | Erregungen {pl}arousal | arousals [Add to Longdo]
  Erregung {f} | Erregungen {pl}uproar | uproars [Add to Longdo]
  Erregung {f}; Beunruhigung {f}agitation [Add to Longdo]
  Erregung {f}; Anregung {f} [electr.]excitation [Add to Longdo]
  Erreichbarkeit {f}accessibleness [Add to Longdo]

  French-Thai: Longdo Dictionary
  Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais
  parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
  verre(n) |m, pl. -s| แก้ว เช่น un verre d'eau น้ำหนึ่งแก้ว, un verre du vin ไวน์หนึ่งแก้ว, un verre à eau แก้วน้ำ, un verre à vin แก้วไวน์
  derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
  derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir

  Japanese-English: EDICT Dictionary
  ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
  CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
  あのう(P);あの(P);あのー[, anou (P); ano (P); ano-] (int) say; well; errr ...; (P) [Add to Longdo]
  いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
  うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring [Add to Longdo]
  ええ[, ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]
  ええと(P);えっと[, eeto (P); etto] (int) let me see; well; errr ...; (P) [Add to Longdo]
  えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day [Add to Longdo]
  お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
  お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]

  Japanese-English: COMPDICT Dictionary
  エラー[えらー, era-] error [Add to Longdo]
  エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
  エラーコード[えらーこーど, era-ko-do] error code [Add to Longdo]
  エラーチェック[えらーちえっく, era-chiekku] error check [Add to Longdo]
  エラーバー[えらーばー, era-ba-] error bar (graph) [Add to Longdo]
  エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free [Add to Longdo]
  エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
  エラーレート[えらーれーと, era-re-to] error rate [Add to Longdo]
  エラーログ[えらーろぐ, era-rogu] error log [Add to Longdo]
  エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]

  Japanese-German: JDDICT Dictionary
  到達[とうたつ, toutatsu] erreichen, eintreffen [Add to Longdo]
  及ぶ[およぶ, oyobu] erreichen, reichen_bis, sich_erstrecken, ebenbuertig_sein [Add to Longdo]
  届く[とどく, todoku] erreichen, ankommen [Add to Longdo]
  建つ[たつ, tatsu] errichtet_werden [Add to Longdo]
  挑発[ちょうはつ, chouhatsu] erregen, aufreizen [Add to Longdo]
  樹立[じゅりつ, juritsu] errichten, gruenden [Add to Longdo]
  設ける[もうける, moukeru] errichten, gruenden, vorbereiten [Add to Longdo]
  設立[せつりつ, setsuritsu] Errichtung, Gruendung, Stiftung [Add to Longdo]
  赤らめる[あからめる, akarameru] erroeten [Add to Longdo]
  遂げる[とげる, togeru] erreichen, vollbringen, durchfuehren [Add to Longdo]

  Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

  From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:
  
   Err \Err\ ([~e]r), v. i. [imp. & p. p. {Erred}; p. pr. & vb. n.
     {Erring} (?; 277, 85).] [F. errer, L. errare; akin to G.
     irren, OHG. irran, v. t., irr[=o]n, v. i., OS. irrien, Sw.
     irra, Dan. irre, Goth, a['i]rzjan to lead astray, airzise
     astray.]
     1. To wander; to roam; to stray. [Archaic] "Why wilt thou err
      from me?" --Keble.
      [1913 Webster]
   
         What seemeth to you, if there were to a man an
         hundred sheep and one of them hath erred. --Wyclif
                            (Matt. xviii.
                            12).
      [1913 Webster]
   
     2. To deviate from the true course; to miss the thing aimed
      at. "My jealous aim might err." --Shak.
      [1913 Webster]
   
     3. To miss intellectual truth; to fall into error; to mistake
      in judgment or opinion; to be mistaken.
      [1913 Webster]
   
         The man may err in his judgment of circumstances.
                            --Tillotson.
      [1913 Webster]
   
     4. To deviate morally from the right way; to go astray, in a
      figurative sense; to do wrong; to sin.
      [1913 Webster]
   
         Do they not err that devise evil?   --Prov. xiv.
                            22.
      [1913 Webster]
   
     5. To offend, as by erring.
      [1913 Webster]
  
  From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:
  
   err
     v 1: to make a mistake or be incorrect [syn: {err}, {mistake},
        {slip}]
     2: wander from a direct course or at random; "The child strayed
       from the path and her parents lost sight of her"; "don't
       drift from the set course" [syn: {stray}, {err}, {drift}]
  

  Are you satisfied with the result?


  Discussions

  ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top