Search result for

fickle

(38 entries)
(0.1412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fickle-, *fickle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fickle[ADJ] แปรปรวน, See also: ซึ่งไม่แน่นอน, ซึ่งขึ้นๆ ลงๆ, Syn. capricious, whimsical, inconstant, Ant. predictable, constant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fickle(ฟิค'เคิล) adj.เปลี่ยนแปลงได้,เอาแน่ไม่ได้,เหลาะแหละ,แล้วแต่อารมณ์,หลายใจ., See also: fickleness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To cause so much trouble for my fickleness.เพราะความเอาแต่อารมณ์ของหนู หนูสร้างปัญหามามากแล้ว Episode #1.22 (2009)
- Users are fickle. Friendster has proved that.-คนเข้าเวบน่ะเอาแน่ไม่ได้ ดูอย่างFriendster สิ The Social Network (2010)
Esther ficklesworth.เอสเทอร์ ฟิกเกอร์วอร์ท Brown Betty (2010)
I've always known it was fickle,ฉันรู้เสมอว่ามันไม่แน่นอน Reflection of Desire (2010)
I don't ask you to understand a fickle minded artist.ผมไม่ได้ถามถึงความเข้าใจในอารมณ์ของศิลปิน Natalie (2010)
The sea god was so fickle...!เทพแห่งทะเลสั่นไหว... Kim Soo Ro (2010)
So fickle. And what's with the flower?โลเลซะจริง แล้วดอกไม้อะไรล่ะนั่น Episode #1.2 (2010)
And we're stable boys, and we bed the fickle wives of farmers.แล้วก็มีอะไรกับเมียของชาวนา Your Highness (2011)
Flame is a fickle mistress.เปลวไฟมันไม่แน่นอน On Guard (2011)
"He that is too secure is not safe." Fans are very fickle.ระวังด้วยล่ะ ความรู้สึกของแฟนๆน่ะเปลี่ยนได้ง่ายมากเลยนะ Ikemen desune (2011)
Tyler, now, huh? Fickle.ตอนนี้ไทเลอร์แล้วหรอ แม่คนอารมณ์แปรปรวน Smells Like Teen Spirit (2011)
But my mom's pretty fickle.คุณเป็นคนสวยแปลก New Tales of the Gisaeng (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fickleMan is as fickle as autumn weather. [Proverb]
fickleThe weather is fickle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแปรผัน[N] changeableness, See also: fickleness, inconstancy, Syn. ความแปรเปลี่ยน, ความเปลี่ยนแปลง, ความผันแปร, Example: วิถีชีวิตของคนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความแปรผันของสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant   FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
สับปลับ[adj.] (sapplap) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle   FR: inconstant ; volage

CMU English Pronouncing Dictionary
FICKLE    F IH1 K AH0 L
FICKLENESS    F IH1 K AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fickle    (j) (f i1 k l)
fickleness    (n) (f i1 k l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
移り気[うつりぎ, utsurigi] (adj-na,n) whim; frivolity; fickleness; inconstant; capriciousness [Add to Longdo]
厭き性;飽き性[あきしょう, akishou] (n) fickle nature; flighty temperament; inconstant person [Add to Longdo]
機嫌買い[きげんかい, kigenkai] (n) fickle; capricious [Add to Longdo]
気が多い[きがおおい, kigaooi] (exp,adj-i) (See 気の多い) fickle [Add to Longdo]
気の多い[きのおおい, kinoooi] (exp,adj-i) (See 気が多い) fickle; having many romantic interests [Add to Longdo]
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na,n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P) [Add to Longdo]
軽浮[けいふ, keifu] (n) fickle; frivolous [Add to Longdo]
狐日和[きつねびより, kitsunebiyori] (n) changing weather; fickle weather [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多变[duō biàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢˋ, / ] fickle; multi-variate (math.) [Add to Longdo]
薄幸[bó xìng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, ] fickle; inconstant person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fickle \Fic"kle\, a. [OE. fikel untrustworthy, deceitful, AS.
   ficol, fr. fic, gefic, fraud, deceit; cf. f[=a]cen deceit,
   OS. f?kn, OHG. feichan, Icel. feikn portent. Cf. {Fidget}.]
   Not fixed or firm; liable to change; unstable; of a
   changeable mind; not firm in opinion or purpose; inconstant;
   capricious; as, Fortune's fickle wheel. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      They know how fickle common lovers are. --Dryden.
 
   Syn: Wavering; irresolute; unsettled; vacillating; unstable;
     inconsonant; unsteady; variable; mutable; changeful;
     capricious; veering; shifting.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fickle
   adj 1: marked by erratic changeableness in affections or
       attachments; "fickle friends"; "a flirt's volatile
       affections" [syn: {fickle}, {volatile}]
   2: liable to sudden unpredictable change; "erratic behavior";
     "fickle weather"; "mercurial twists of temperament"; "a
     quicksilver character, cool and willful at one moment,
     utterly fragile the next" [syn: {erratic}, {fickle},
     {mercurial}, {quicksilver(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top