ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

planetary

P L AE1 N AH0 T EH2 R IY0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planetary-, *planetary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planetary[ADJ] เกี่ยวกับโลก, See also: ของโลก, ทางโลก, Syn. terrestrial
planetary[ADJ] เกี่ยวกับดาวเคราะห์
planetary[ADJ] พเนจร, See also: เคลื่อนที่, เร่ร่อน, ไม่แน่นอน, Syn. wandering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
interplanetary(อินเทอแพลน'นิเทอรี) adj. ระหว่างดาวนพเคราะห์,ระหว่างดาวนพเคราะห์กับดวงอาทิตย์

English-Thai: Nontri Dictionary
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
planetary gear trainขบวนเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can reach out again and again and again... eventually inhabiting the entire planetary network.ผมจะเจาะฐานข้อมูลแห่งอื่นต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกระบบในโลกจะเป็นของผม The Lawnmower Man (1992)
It can't have a planetary system let alone life or a technological civilization.มันไม่สามารถมี ระบบดาวเคราะห์ ปล่อยให้ชีวิตคนเดียวหรือ อารยธรรมเทคโนโลยี Contact (1997)
Since the last century, we've known that Sirius has its own planetary system, but we are the first in all humanity to observe another planetary system with our bare eyes.ตั้งแต่ศตวรรษที่แล้ว เรารู้จักว่าซิริอุสนั้น มันมีระบบสุริยะของตัวมันเอง แต่เราเป็นกลุ่มแรกของมวลมนุษยชาติ Hoshi no koe (2002)
My research suggests that exposure to a high-energy cosmic storm... borne on solar winds might have triggered the evolution of early planetary life.งานวิจัยของผมเกี่ยวกับพลังงานที่เกิดจาก การระเบิดของพายุคอสมิค ..กับลมสุริยะ อาจจะกระตุ้นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตพื้นฐาน. Fantastic Four (2005)
We ought to care a Iot because it has planetary effects.เราควรใส่ใจให้มาก เพราะมันส่งผลสะเทือนระดับโลกทั้งโลก An Inconvenient Truth (2006)
- planetary movements...- การเคลื่อนที่ของโลก - ขี้โม้ A Good Day to Have an Affair (2007)
Jabba has given us only one planetary rotation.แจ๊บบ้าให้เวลาแค่ หนึ่งช่วงการหมุนรอบของดวงดาว Star Wars: The Clone Wars (2008)
The Jedi have positioned a fleet beyond the planetary rings.ยานของพวกเจไดอยู่ถัดจาก วงแหวนของดาวเคราะห์นั่น Downfall of a Droid (2008)
This isn't the first planetary enema we've delivered.นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเราเคยทำหรอกนะ Lucifer Rising (2009)
If you can't break that blockade before the next planetary rotation, we'll have to postpone the invasion.ถ้าเจ้าไม่สามารถทำลายแนวปิดกั้น ได้ก่อนที่ดาวเคราะห์จะหมุนรอบถัดไป เราคงต้องเลื่อนการโจมตีออกไป Storm Over Ryloth (2009)
Eli was just checking the planetary database.อีไลเพิ่งเช็คฐานข้อมูลดาวเคราะห์ Life (2009)
This morning, the planetary probe "Arawashi"เมื่อเช้าวันนี้ ดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์ "อราวาชิ" Summer Wars (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANETARY    P L AE1 N AH0 T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planetary    (j) plˈænɪtriː (p l a1 n i t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planetengetriebe {n} [techn.]planetary gear [Add to Longdo]
Planetenrad {n} [techn.]planetary wheel [Add to Longdo]
Schrittgerät {n}planetary camera [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊星歯車[ゆうせいはぐるま, yuuseihaguruma] (n) planetary gear; planetary wheel [Add to Longdo]
惑星科学[わくせいかがく, wakuseikagaku] (n) planetary science [Add to Longdo]
惑星系[わくせいけい, wakuseikei] (n) (See 恒星系) planetary system; star system [Add to Longdo]
惑星状星雲[わくせいじょうせいうん, wakuseijouseiun] (n) planetary nebula [Add to Longdo]
惑星探査[わくせいたんさ, wakuseitansa] (n) planetary exploration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planetary \Plan"et*a*ry\, a. [Cf. L. planetarius an astrologer,
   F. plan['e]taire planetary. See {Planet}.]
   1. Of or pertaining to the planets; as, planetary
    inhabitants; planetary motions; planetary year.
    [1913 Webster]
 
   2. Consisting of planets; as, a planetary system.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astrol.) Under the dominion or influence of a planet.
    "Skilled in the planetary hours." --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   4. Caused by planets. "A planetary plague." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Having the nature of a planet; erratic; revolving;
    wandering. "Erratical and planetary life." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   {Planetary days}, the days of the week as shared among the
    planets known to the ancients, each having its day.
    --Hutton.
 
   {Planetary nebula}, a nebula exhibiting a uniform disk, like
    that of a planet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planetary
   adj 1: of or relating to or resembling the physical or orbital
       characteristics of a planet or the planets; "planetary
       motion"; "planetary year" [syn: {planetal}, {planetary}]
   2: of or relating to or characteristic of the planet Earth or
     its inhabitants; "planetary rumblings and eructations"-
     L.C.Eiseley ; "the planetary tilt"; "this terrestrial ball"
     [syn: {planetary}, {terrestrial}]
   3: having no fixed course; "an erratic comet"; "his life
     followed a wandering course"; "a planetary vagabond" [syn:
     {erratic}, {planetary}, {wandering}]
   4: involving the entire earth; not limited or provincial in
     scope; "global war"; "global monetary policy"; "neither
     national nor continental but planetary"; "a world crisis";
     "of worldwide significance" [syn: {global}, {planetary},
     {world(a)}, {worldwide}, {world-wide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top