ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

herr

HH EH1 R   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herr-, *herr*
English-Thai: Longdo Dictionary
cherry on topของพิเศษ, สิ่งพิเศษ เช่น All of a sudden, the awards come along and it's like a cherry on top of a great season.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herring[N] ปลาทะเลชนิดหนึ่ง อาสัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ มีชื่อในภาษาละตินว่า Clupea harengus, See also: ปลาเฮริง
herringbone[N] แบบรูปแฉกแนวขนานเป็นรูปตัว v ใช้เป็นลายประดับในการเย็บปักถักร้อยหรืออื่นๆ
herringbone[VT] ประดับตกแต่งโดยใช้แบบรูปแฉกแนวขนานเป็นรูปตัว v
herringbone[VI] ประดับตกแต่งโดยใช้แบบรูปแฉกแนวขนานเป็นรูปตัว v

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herring(เฮอ'ริง) n. ปลาจำพวก Clupea harengus
herringbone(เฮอ'ริงโบน) n. รูปแฉกแนวตั้งที่ประกอบด้วยรูป "U" หรือ "V"
cherries jubileen. ไอศกรีมวานิลาใส่ผลเชอรี่ ดำชนิดหนึ่ง
cherry(เชอ'รี) n. ต้นเชอรี่,ผลเชอรี่,สีแดงสดใส,เยื่อพรหมจารี,ความเป็นหญิงบริสุทธิ์
cherrystonen. เมล็ดเชอรี่
cutcherryn. สถาบันบริหารการปกครอง,สภานิติบัญญัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
herring(n) ปลาเฮอริง
cherry(n) ลูกเชอรี่,สีแดงเข้ม
sherry(n) ลูกเชอรี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
herringbone textureเนื้อแบบก้างปลาเฮอร์ริง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
herringbone drainage systemherringbone drainage system, ระบบระบายน้ำแบบก้างปลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now Herr Garbitsch, Minister of the Interior.รมต.มหาดไทย The Great Dictator (1940)
Professor Herr Kibitzen.ศาสตราจารย์ เฮอ คิบิทเซน The Great Dictator (1940)
Herr Garbitsch is waiting.เฮอ การ์บริทซ รออยู่ครับ The Great Dictator (1940)
B76 to see Herr Herring.B76 ต้องการพบ เฮอ เฮอลิง The Great Dictator (1940)
His Excellency Herr Garbitsch,ท่านผู้นำ เฮอ การ์บริทซ The Great Dictator (1940)
Listen, Herr Mac, I don't know who you're used to dealing with, but nobody tells me what to do in my place.ฟังนะ, แอรร์ เม็ก, ฉันไม่รู้ว่าแกเคย ต่อรองกับใครมา แต่.. ไม่มีใครมาสั่งให้ฉันทำอะไรได้ ในที่ของฉัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Herr Colonel, that cargo you've taken.อ้า นายพล, สินค้าที่คุณเอาไป. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Thank you, Herr Oberst.ขอบคุณ, เฮอร์ อ็อบเบิรทส์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Herr Jones.ดร.โจนส์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Herr Donovan.สหายโดโนแวน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Herr Count. Count Spretzle.เฮ้ ท่านเคานต์ ท่านเคานต์สเปร็ตเซิล Mannequin: On the Move (1991)
"And vot do you make of zis, Herr Doktor...!""แล้วคิดว่าหล่อนทำมาจากอะไร ด็อกเตอร์?" The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herrIn order to distract the others, we brought up this irrelevant issue as a red herring.
herrThe police followed a red herring while they let the true criminal escape.
herrWhat she liked best was herring roe.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชอรี่ = เชอร์รี่[n.] (choērī) EN: cherry   FR: cerise [f]
เหล้าเชอรี่[n.] (lao choērī) EN: sherry   FR: sherry [m]
ลูกสมอ[n. exp.] (lūk samø) EN: myrobalan ; cherry plum   FR: myrobolan [m]
นกนางนวลแฮร์ริ่ง[n. exp.] (nok nāng-nūan Haērring) EN: Herring Gull   FR: Goéland argenté [m] ; Goéland à manteau bleu [m]
พิกุล[n.] (phikun) EN: Bullet Wood ; Tanjong tree ; Medlar ; Spanish cherry   

CMU English Pronouncing Dictionary
HERR HH EH1 R
HERRE HH EH1 R
HERRE HH AH1 R IY0
HERRO HH EH1 R OW0
HERRIN HH EH1 R IH0 N
HERRIG HH EH1 R IH0 G
HERREN HH EH1 R AH0 N
HERRLE HH EH1 R AH0 L
HERROD HH EH1 R AH0 D
HERRON HH EH1 R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Herr (n) hˈɛəʳr (h e@1 r)
Herren (n) hˈɛrən (h e1 r @ n)
herring (n) hˈɛrɪŋ (h e1 r i ng)
herrings (n) hˈɛrɪŋz (h e1 r i ng z)
herringbone (n) hˈɛrɪŋboun (h e1 r i ng b ou n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲱鱼[fēi yú, ㄈㄟ ㄩˊ, / ] herring, #90,665 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] herring, #514,496 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Herr(n) |der, pl. Herren| คุณผู้ชาย
Herr(n) |der, pl. Herren| นาย, คำนำหน้าผู้ชาย
Herren(n) |pl.|, See also: der Herr
Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Herr {m}คุณผู้ชาย สุภาพบุรุษ
herrlich (adj ) วิเศษ ดีเยี่ยม งดงามยิ่ง in hohem Maß schön, gut odor angenehm
See also: R. Hẹrrlichkeit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herrlichpretty [Add to Longdo]
herrenloses Gut; verlassenes Schiff; treibendes Wrackderelict [Add to Longdo]
Herr {m}mister; Mr. [Add to Longdo]
Herr {m} | Herren {pl}gent | gents [Add to Longdo]
Herr {m}gentleman [Add to Longdo]
Herr {m} | Herren {pl}master | masters [Add to Longdo]
Herr {m} | Herren {pl}signor | signors [Add to Longdo]
Herr {m} | Herren {pl} | mein Herrsir | sirs | Sir, ... [Add to Longdo]
Herrenartikelgeschäft {n}haberdashery [Add to Longdo]
Herrenausstatter {m}haberdasher [Add to Longdo]
Herrenbekleidung {f}men's wear [Add to Longdo]
Herrenhaus {n}manor-house [Add to Longdo]
Herrenhemdhosen {pl}cami boxers [Add to Longdo]
Herrenschneider {m}men's tailor [Add to Longdo]
Herrin {f} | Herrinnen {pl}mistress | mistresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
アメリカンチェリー[, amerikanchieri-] (n) (1) Bing cherry (wasei [Add to Longdo]
シェリー[, shieri-] (n) sherry; (P) [Add to Longdo]
シェリー酒[シェリーしゅ, shieri-shu] (n) sherry [Add to Longdo]
セリー[, seri-] (n) sherry [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]
チェリー[, chieri-] (n) cherry; (P) [Add to Longdo]
チェリートマト[, chieri-tomato] (n) cherry tomato [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偉観[いかん, ikan] herrlicher_Anblick, grossartiger_Anblick [Add to Longdo]
君主[くんしゅ, kunshu] Herrscher, Monarch [Add to Longdo]
君臨[くんりん, kunrin] herrschen, regieren [Add to Longdo]
支配[しはい, shihai] Herrschaft, Fuehrung, Verwaltung [Add to Longdo]
[よう, you] Herr, Frau, Fraeulein [Add to Longdo]
浪人[ろうにん, rounin] herrenloser_Samurai, Stellungsloser [Add to Longdo]
[しん, shin] HERR [Add to Longdo]
紳士服[しんしふく, shinshifuku] Herrenanzug [Add to Longdo]
統治[とうち, touchi] Herrschaft, Regierung [Add to Longdo]
統治[とうち, touchi] Herrschaft, Regierung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herr \Herr\, n.
   A title of respect given to gentlemen in Germany, equivalent
   to the English Mister.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Herr
   n 1: a German man; used before the name as a title equivalent to
      Mr in English
   2: a German courtesy title or form of address for a man

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 herr
  Mister; Mr.; sir

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Herr /hɛr/ 
  gent; gentleman; master; mister; Mr.; signor; sir

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 herr
  Mister; Mr.; sir

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top