ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谬误

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谬误-, *谬误*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谬误[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ˋ, / ] error; mistaken idea; falsehood, #39,683 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every Christian's conscience should tell him the difference between black and white[CN] 可怕的谬误 尊敬的神父? 真相是什么? 每个基督徒的良心... Mother Joan of the Angels (1961)
Well, actually, if you look at who's doing well in the world, it's the companies that are building more-efficient cars.[CN] 我们的公司景况堪虞! 最后一大谬误是... 认同全球暖化是事实 An Inconvenient Truth (2006)
What is falsehood, Reverend Father? And what is truth?[CN] 你知道他们 是谬误的孩子 Mother Joan of the Angels (1961)
Even I knew more from reading the newspaper reports than she from her frequent visits.[CN] 变得谬误失实 我这个外人从报纸上读到的 甚至比她这位常客能提供的还多 Murder on the Orient Express (1974)
The prosecution's claim of proven evidence... that is the biggest error to this case.[CN] 检察官所谓的明确证据... 及真确的陈述... 就是本案的最大谬误 Miracle in Cell No. 7 (2013)
The ontological fallacy of expecting a light at the end of the tunnel, well, that's what the preacher sells.[CN] 相信隧道的尽头终有光明 这属于本体论的谬误 The ontological fallacy of expecting a light at the end of the tunnel, 传教士就是这么推销的 well, that's what the preacher sells. The Locked Room (2014)
In basketball it's called the Hot Hand Fallacy.[CN] 篮球里面叫"热手谬误" The Big Short (2015)
I've said the thing which is not true.[CN] 我已经与谬误 Gladiatress (2004)
The Pernat has proved a mistake, your mistake.[CN] 普纳特证实了你的谬误 Golem (1980)
Now, I don't know what information you have or where you got it from, but it is dead wrong.[CN] 现在,我不知道 你是从哪儿 得来的那些消息 但绝对是谬误 Episode #2.10 (1990)
Inaccuracy.[CN] 谬误失实 Murder on the Orient Express (1974)
Error'?[CN] 谬误 Miracle in Cell No. 7 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top