Search result for

errand

(53 entries)
(0.0416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -errand-, *errand*, erran
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
errand[N] งานที่ใช้ให้ทำ, See also: การใช้ให้ไปทำธุระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
errand(เออ'เรินดฺ) n. การเดินทางไปส่งจดหมายหรือทำธุระ,การใช้ให้ไปส่งจดหมาย,การใช้ให้ไปทำธุระ,ธุระ,ธุรกิจพิเศษ,จุดประสงค์ของการเดิน, Syn. mission

English-Thai: Nontri Dictionary
errand(n) ธุรกิจ,กิจ,กิจการ,การใช้ไปทำธุระ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To complete one last errand before we go home?ทำงานให้เรียบร้อยก่อน แล้วเราค่อยกลับบ้านได้มั้ยคะ? New Haven Can Wait (2008)
All for a fool's errand.ถูกใช้ให้มาตายแท้ๆ Dead Space: Downfall (2008)
I am not your errand girl. Best thing about leaving you...ฉันไม่ใช่เด็กรับใช้ของคุณนะ สิ่งที่ดีที่สุดของการไปจากคุณ ... Dying Changes Everything (2008)
Yet all you do is run errands for others.ใช่ คุณทำได้แต่ รับใช้คนอื่นเท่านั้น Episode #1.7 (2008)
His fool's errand will keep him most occupied. Most occupied indeed.ภารกิจงี่เง่านั่นจะทำให้เขาดิ้นไม่หลุด ไม่หลุดแน่นอน Up (2009)
She mentioned she had some errands to run.เธอบอกว่าเธอมีเรื่องที่จะต้องทำ Chapter Three 'Building 26' (2009)
I needed to run a personal errand.ฉันต้องทำธุระ ส่วนตัว Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Ma'am, you said you left the grounds to run a personal errand.เพื่อไปทำธุระส่วนตัว ผมถามได้มั้ยครับว่าเรื่องอะไร? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
–I got to run an errand.- ผมจะไปทำธุระ - เดี๋ยวนี้เหรอ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
"He told him his errand and the stranger said that he..."เธอต้องทำเสียงด้วยสิ โอเค แค่บอกมาว่าจะเอายังไง ชั้นจะทำ Cold Comfort (2009)
Well, I've got errands to run, and I'll be back to drive you to chemo.ฉันต้องไปทำธุระแล้ว แล้วฉันจะกลับมาพาเธอไปทำคีโม Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
You know, i figured, the kids are grown... i can take care of the house and the errands, And it'll be easy, and it is.ผมคิดว่าเด็กๆก็โตกันแล้ว ผมดูแลบ้านได้ จัดการธุระต่างๆ มันคงจะง่ายๆ และมันก็ง่าย Bargaining (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
errandA boy stood by to run errands for her.
errandDon't delay on this errand.
errandHe has sent the boy on an errand.
errandI have an errand to do in town.
errandI went there on an errand for Father.
errandShe cleaned the room, and ran errands.
errandShe is out on an errand.
errandThe boy often runs errands.
errandThe small boy worked for him, going on errands.
errandToday I'm shopping in town as well as running an errand for my grandmother.
errandTom was sent on an errand to the store.
errandWhat are you just an errand boy? Start thinking for yourself and give me something serious to work with.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กชา[N] officer, See also: errand boy

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กชา [n.] (dek chā) EN: page ; errand boy   
เดินธุระให้[v. exp.] (doēn thura hai) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business   FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
ขำกลิ้งลิงกับหมา[X] (khamkling ling kap mā) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands   
มีธุระ[X] (mī thura) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do   FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[n. exp.] (phū song sān) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERRAND    EH1 R AH0 N D
ERRANDS    EH1 R AH0 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
errand    (n) (e1 r @ n d)
errands    (n) (e1 r @ n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besorgung {f} | Besorgungen machenerrand | to run errands [Add to Longdo]
Botengang {m} | Botengänge machenerrand | to run errands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
クルーガーランド[, kuru-ga-rando] (n) Krugerrand [Add to Longdo]
パシる;ぱしる[, pashi ru ; pashiru] (v5r) (sl) (See ぱしり) to make do errands; to set to scutwork [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) [Add to Longdo]
使いにやる;使いに遣る[つかいにやる, tsukainiyaru] (exp,v5r) to send a person on an errand [Add to Longdo]
使い先[つかいさき, tsukaisaki] (n) the place where one is sent on an errand [Add to Longdo]
使い走り[つかいはしり;つかいばしり, tsukaihashiri ; tsukaibashiri] (n,vs) running errands [Add to Longdo]
使い歩き[つかいあるき, tsukaiaruki] (n) running errands [Add to Longdo]
使命[しめい, shimei] (n) mission; errand; message; (P) [Add to Longdo]
子供の使い[こどものつかい, kodomonotsukai] (exp,n) useless messenger; doing only as one is told; fool's errand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差事[chāi shi, ㄔㄞ ㄕ˙, ] errand; assignment, #35,116 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Errand \Er"rand\, n. [OE. erende, erande, message, business, AS.
   [ae]rende, [ae]rend; akin to OS. arundi, OHG. arunti, Icel.
   eyrendi, ["o]rendi, erendi, Sw. [aum]rende, Dan. [ae]rende;
   perh. akin to AS. earu swift, Icel. ["o]rr, and to L. oriri
   to rise, E. orient.]
   A special business intrusted to a messenger; something to be
   told or done by one sent somewhere for the purpose; often, a
   verbal message; a commission; as, the servant was sent on an
   errand; to do an errand. Also, one's purpose in going
   anywhere.
   [1913 Webster]
 
      I have a secret errand to thee, O king. --Judg. iii.
                          19.
   [1913 Webster]
 
      I will not eat till I have told mine errand. --Gen.
                          xxiv. 33.
   [1913 Webster]
 
   2. Any specific task, usually of a routine nature, requiring
    some form of travel, usually locally. An errand is often
    on behalf of someone else, but sometimes for one's own
    purposes.
    [PJC]
 
   3. A {mission}.
    [PJC]
 
   {To run an errand}, To perform an errand[2].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 errand
   n 1: a short trip that is taken in the performance of a
      necessary task or mission

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top