ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謬-, *謬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[謬, miù, ㄇㄧㄡˋ] absurd; error, exaggeration
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  翏 (liù ㄌㄧㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 8,164

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒谬[huāng miù, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ, / ] ridiculous, #18,619 [Add to Longdo]
谬论[miù lùn, ㄇㄧㄡˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] misconception; fallacy, #22,478 [Add to Longdo]
[miù, ㄇㄧㄡˋ, / ] to deceive; to confuse; to cheat; absurd; erroneous, #36,490 [Add to Longdo]
谬误[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ˋ, / ] error; mistaken idea; falsehood, #39,683 [Add to Longdo]
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly, #103,118 [Add to Longdo]
谬种流传[miù zhǒng liú chuán, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] to pass on errors or lies (成语 saw); the propagation of misconceptions, #184,195 [Add to Longdo]
谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] erroneous views; false idea; false opinion, #209,556 [Add to Longdo]
归谬法[guī miù fǎ, ㄍㄨㄟ ㄇㄧㄡˋ ㄈㄚˇ, / ] reductio ad absurdum; arguing by contradiction; also called 反證法|反证法, #226,433 [Add to Longdo]
谬种[miù zhǒng, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] error; fallacy; misconception; scoundrel; You swine!, #269,156 [Add to Longdo]
讹谬[é miù, ㄜˊ ㄇㄧㄡˋ, / ] absurd errors (e.g. of translation), #402,592 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[びゅうけん, byuuken] (n) fallacy [Add to Longdo]
[びゅうせつ, byuusetsu] (n) fallacy; fallacious argument [Add to Longdo]
[びゅうでん, byuuden] (n) false report (rumor, rumour) [Add to Longdo]
[びゅうもう, byuumou] (n) (1) fallacy; conjecture; (2) baseless thing; random thing [Add to Longdo]
[びゅうろん, byuuron] (n) fallacy; mistaken opinion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You tell me not to kill? Nonsense[CN] 現在竟叫我別濫殺無辜,荒 Fei xia xiao bai long (1968)
This is not possible.[CN] 這太荒 A Report on the Party and Guests (1966)
Absurd![CN] 太荒了! House (1977)
That is ridiculous![CN] 這太荒了! To Sir, with Love (1967)
After what you've done, what I'm asking of you is laughable.[CN] 在你做了這些事情之後 我想從你那得到的就是 荒可笑的 The Devil (1972)
It seems paradoxical to me that a nation with such ideals and such economic power still cannot fulfill or seems unwilling to fulfill basic human needs of food, clothing and shelter.[CN] 我認為很荒 一個懷著這種理想的國家 有如此強大經濟 Punishment Park (1971)
Even a war, murder, fallacy. While we were doing the scene you've just seen, heavy fighters were landing on our airports and tank convoys were riding through our country.[CN] 論. 288)}我們機場發生了嚴重的爭鬥 The Deserter and the Nomads (1968)
Because our brave Führer is a great man but not infallible.[JA] われらが勇敢なる総統閣下は偉大な男ではありますが 無ではないからです Kindness (2015)
Well, I said it was nutty.[CN] 我說過很荒 你說呢? Death Lends a Hand (1971)
Oh, now I see that Mr Owen isn't infallible.[JA] やっぱりオウエンは 無ではないな And Then There Were None (1945)
The Socialists also understand the reaction.[CN] - 荒,你聽到的是什麼進行曲? Rosa Luxemburg (1986)
Montagnard army of his that worship the man like a god... and follow every order, however ridiculous.[CN] 越境進入柬埔寨 他們敬他若神明 連極荒的命令也奉行 Apocalypse Now (1979)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top