ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

误区

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -误区-, *误区*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
误区[wù qū, ˋ ㄑㄩ, / ] error; inconsistency, #11,156 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I can tell you what it's not like.[CN] 我能告诉你一些误区 All the Way (2010)
We'll have to discuss your misunderstanding Of nutrition later, michael.[CN] 我们待会再讨论 你对营养的误区 Michael I Love the Knight Life (2009)
- Misunderstanding, my ass.[CN] - 所以, - 误区 God's Pocket (2014)
You misunderstand fashion.[CN] 你走进了时尚误区 The Art of the Steal (2013)
Yeah, it was just, it was just a misunderstanding, that's all.[CN] 是的,这只是,这只是 一个误区,那就是所有的, Backcountry (2014)
Me and the director, who is a complete fucking asshole, had a big misunderstanding.[CN] 镍和导演,谁 补充Mtskaaa Daara, 他有一个很大的误区 My Normal (2009)
- Mistakes?[CN] - 误区 Caught in the Crossfire (2010)
It was a simple misunderstanding.[CN] 这是一个简单的 误区 Listen Up Philip (2014)
This is how you all get warped.[CN] 这就是你们的误区所在 This is how you all get warped. Who Goes There (2014)
See, that's your first mistake.[CN] 这就是你们第一个误区 No Más (2010)
So here's a fat ass cheque to smooth out the ride.[CN] 所以这里就有了一个立志消除这些误区的家伙 Catch and Release (2006)
Ray, this is a terrible misunderstanding.[CN] - 清莱,这是一个可怕的误区 Grace of Monaco (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top