Search result for

oversight

(37 entries)
(0.0838 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oversight-, *oversight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oversight[N] ความผิดพลาดเพราะละเลยหรือไม่สังเกต, Syn. mistake, error, Ant. correctness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oversight(โอ'เวอะไซทฺ) n. การสังเกตพลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
oversight(n) การมองข้ามไป,ความพลั้งเผลอ,การเฝ้าดูแล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oversight functionหน้าที่ควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything is caused by my oversight.ทุกอย่าง เป็นเพราะข้าดูแลเจ้าไม่ดี ข้าขอโทษ ลูกพ่อ ข้าขอโทษที่ข้าไม่มีเงิน Iljimae (2008)
That was an unfortunate oversight.ที่ถูกลบไปอย่างลึกลับ มันโชคร้ายที่ถูกมองข้ามไป Frost/Nixon (2008)
Oversight of your operations to DHS.สังเกตการณ์สิ่งที่พวกคุณกำลังทำ Chapter Three 'Building 26' (2009)
Bureaucracy, oversight, rules of conduct, None of it applies in my world.ระบบราชการ การควบคุมดูแล กฎการปฎิบัติ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Starkwood has let their security teams run amok all over the world, with no oversight.สตาร์กวูดปล่อยให้ทีมรักษาความปลอดภัยก่อความวุ่นวาย ทั่วโลกโดยไม่มีการควบคุม Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
And in return, Juma allowed Starkwood to use Sangala as a base to operate without having to worry about any oversight.และในการตอบแทน จูม่าอนุญาตให้สตาร์ควูด ใช้เป็นฐานในการดำเนินงาน โดยปราศจาก ความกังวลในการพบเจอพวกเขา Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Which concerns senate oversight of starkwood field operations.ที่เกี่ยวข้องกับสภาสูง และการปฎิบัติการของสตาร์กวูด Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
With a little oversight.โดยเดาผิดนิดหน่อย You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
It was more of an oversight.มันมีมากกว่าที่เราเห็น Bolt Action (2009)
Your oversight will be forgiven, but Miss Hollis must be corrected.ความผิดพลาดของคุณ จะได้รับการให้อภัย แต่คุณฮอลลิส ต้องถูกแก้ไข August (2009)
I fully agree with his desire to expand oversight of R D... but let's not throw out the baby with the bathwater.แน่นอนผมต้องช่วยคุณ มากับฉัน แล้วบอกความจริง - เราจะให้คุณไปพบนักกฎหมาย-- - ไม่ ไม่ ไม่ ผมเสียใจ ไม่ Edge of Darkness (2010)
But protocol would be to turn it over to the committee... that does oversight on the area your daughter's letter touched upon.คุณหมายความว่า ขณะนี้เราได้วางยาพิษพ่อของเธอแล้ว ใช่ไหม ? ถูกต้อง Edge of Darkness (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oversightIf an oversight is the reason why you have not paid, please send us the amount due, and let us solve the problem immediately.
oversightIf the delay is simply an oversight, will you please take care of it at once?
oversightI suspect that there was an oversight in the examination.
oversightIt was simply an oversight.
oversightThere is big oversight in that plan.

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERSIGHT    OW1 V ER0 S AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oversight    (n) (ou1 v @ s ai t)
oversights    (n) (ou1 v @ s ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versehen {n} | aus Versehen; versehentlich | kleines Versehenoversight | by mistake | slip-up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
為落し[しおとし, shiotoshi] (n) omission; oversight [Add to Longdo]
為落ち[しおち, shiochi] (n) omission; oversight [Add to Longdo]
規制監督[きせいかんとく, kiseikantoku] (n) regulatory oversight [Add to Longdo]
見落し;見落とし;見落[みおとし, miotoshi] (n) oversight; omission; something overlooked; thing left unnoticed [Add to Longdo]
左弁官[さべんかん, sabenkan] (n) (See 弁官) Oversight Department of the Left (overseeing the Ministries of Central Affairs, Ceremonies, Civil Administration & Popular Affairs) [Add to Longdo]
財政再建団体[ざいせいさいけんだんたい, zaiseisaikendantai] (n) local governmental body that requires federal oversight to recover from its debts [Add to Longdo]
手抜かり[てぬかり, tenukari] (n) oversight; omission; mistake [Add to Longdo]
手落ち(P);手おち[ておち, teochi] (n) oversight; omission; (P) [Add to Longdo]
抜かり[ぬかり, nukari] (n) blunder; miss; slip; oversight [Add to Longdo]
抜け目[ぬけめ, nukeme] (n) imprudence; an oversight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oversight \O"ver*sight`\, n.
   1. Watchful care; superintendence; general supervision.
    [1913 Webster]
 
   2. An overlooking; an omission; an error. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Escape from an overlooked peril. [R.] "His fool-happy
    oversight." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Superintendence; supervision; inspection; overlooking;
     inadvertence; neglect; mistake; error; omission.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oversight
   n 1: an unintentional omission resulting from failure to notice
      something [syn: {oversight}, {inadvertence}]
   2: management by overseeing the performance or operation of a
     person or group [syn: {supervision}, {supervising},
     {superintendence}, {oversight}]
   3: a mistake resulting from inattention [syn: {oversight},
     {lapse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top