ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mistake

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mistake-, *mistake*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mistake(n) ความผิดพลาด, See also: ข้อผิดพลาด, Syn. fault, error, Ant. accuracy
mistake(n) ความเข้าใจผิด, See also: ความสำคัญผิด, ความนึกคิดที่ผิด, Syn. misunderstanding, misconception, Ant. understanding
mistake(vt) ทำให้เข้าใจผิด, See also: ทำให้หลงผิด, ทำให้สำคัญผิด, Syn. misunderstand, Ant. understanding, perceive, apprehend
mistake(vi) ทำผิด, See also: ทำพลาด, Syn. slip
mistaken(adj) ซึ่งเข้าใจผิด, See also: ผิดพลาด, คิดผิด, Syn. wrong, misinformed, inaccurate, Ant. correct, perfect
mistaken(adj) ไม่เหมาะสม, See also: ไม่บังควร
mistakenly(adv) อย่างไม่เหมาะสม
mistake for(phrv) เข้าใจผิดว่าเป็น, Syn. confuse with, take for
mistake about(phrv) คิดผิดเกี่ยวกับ, See also: ทำผิด, จำผิด, Syn. misconceive of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mistake(มิสเทคฺ') { mistook, mistaken, mistaking, msitakes } n. ความผิดพลาด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด, ตีความหมายผิด, ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error, blunder
mistaken(มิสเท'เคิน) adj. ผิดพลาด, ซึ่งกระทำผิด., See also: mistakenly adv. mistakenness n., Syn. incorrect, false

English-Thai: Nontri Dictionary
mistake(n) ความผิด, การสำคัญผิด, ข้อผิดพลาด, การเข้าใจผิด
mistake(vt) ทำผิด, สำคัญผิด, เข้าใจผิด, ผิดพลาด, หลงผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mistakeความสำคัญผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake of factความสำคัญผิดในข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake of lawความสำคัญผิดในข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake, commonความสำคัญผิดร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake, mutualความสำคัญผิดซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mistake (Criminal law)ความสำคัญผิด (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Mistake (Law)ความสำคัญผิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That quick light step. I couldn't mistake it anywhere.ฉันจําเสียงฝีเท้าเเผ่วเบานั่นได้เเม่นยํา Rebecca (1940)
If they find out it was Rebecca, you must simply say you made a mistake about the other body.ถ้าพวกเขารู้ว่านั่นคือรีเบคคา คุณก็อ้างได้ว่าคุณชี้ศพผิดพลาดเอง Rebecca (1940)
He wanted to know if I could possibly have made a mistake about that other body.ท่านอยากจะรู้ว่าผมอาจจะ ทําอะไรผิดพลาด... เกี่ยวกับอีกศพนั่น Rebecca (1940)
Well, Colonel Julyan, apparently I did make a mistake about that other body.ผู้พันจูเลี่ยนครับ เห็นชัดว่าผมชี้ศพนั่นผิดพลาด Rebecca (1940)
The mistake was natural under the circumstances.ในสถานการณ์นั้นมันธรรมดาที่จะพลาดกันได้ Rebecca (1940)
Well, if we're going to stay, and I think it's a big mistake we're going to need a new sheriff.ถ้าเราจะอยู่ พ่อว่าเราทำผิดมหันต์... เราต้องมีนายอำเภอใหม่ ใครจะเป็น Blazing Saddles (1974)
You're making a serious mistake splitting a great team.นายกำลังพลาดครั้งใหญ่... ...ที่แยกตัวออกไป The Road Warrior (1981)
we must make no mistakes this time. our whole way of life hangs in the balance.คราวนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด ความสงบสุขของโลก ขึ้นอยู่กับพวกเขา Spies Like Us (1985)
Maybe he made a bad mistake and looked at your face.บางทีเขาอาจจะทำผิดร้ายแรง และไปมองหน้านาย Stand by Me (1986)
Another good thing about being the middle child is that a lot of the mistakes we made raising D.J, we won't have to make on you.และผมก็หวังว่าพวกคุณจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข.. ผมอยากจะทำอะไรกับคุณให้ดีกว่านี้ คุยกับคุณมากกว่านี้ Full House (1987)
I killed you too quickly the last time, a mistake I don't mean to duplicate tonight.ครั้งที่แล้วข้าฆ่าเจ้าเร็วเกินไป เป็นความผิดพลาดอย่างเดียวกันกับเรื่องคืนนี้ The Princess Bride (1987)
What if there were some mistake and the progression went wrong, and something like an amoeba were given power like a human's?ถ้าที่นั่นมีการผิดพลาดบางอย่าง และการพัฒนาที่ผิดทาง และบางสิ่งเหมือนเช่นอมีบา เป็นตัวให้พลังงานเช่นเดียวกับมนุษย์ล่ะ? Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mistakeA careful reader would have noticed the mistake.
mistakeA careless man often makes mistakes.
mistakeA careless person is apt to make mistakes.
mistakeA combination of several mistakes led to the accident.
mistakeAdmitting what you say, I still think you are mistaken.
mistakeA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
mistakeA few minor mistakes apart, your writing is good.
mistakeAhh ... well I was young but what a stupid mistake.
mistakeA humorous mistake.
mistakeAlthough I trusted the map, it was mistaken.
mistakeAn innocent man was arrested by mistake.
mistakeAnother mistake, and he will be fired.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ผิด(n) mistaken person, See also: a person in error, Syn. คนผิด, Ant. คนถูก, ผู้ถูก, Example: ปัจจุบันนี้ตำรวจจับตัวผู้ผิดได้ยากขึ้น เพราะมีการใช้แผนการที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่กระทำไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้
เข้าใจผิด(v) misunderstand, See also: mistake, Syn. รู้ผิด, หลงผิด, Ant. เข้าใจถูก, Example: การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด, Thai Definition: รู้ความหมายของเรื่องนั้นยังไม่ถูกต้อง
ความหลง(n) mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, การสำคัญผิด, Example: เขาอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ฟังมีความหลงในประเด็นที่กำลังพูด
ความหลงผิด(n) mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, Example: ความปรารถนาดิ้นรน ความมุ่งร้ายหมายขวัญ และความหลงผิดเป็นต้นเหตุของความเกิดทุกข์, Thai Definition: การสำนึกว่าไม่ถูกต้อง, การรู้สึกตัวว่าไม่ถูกต้อง
ฝาด(v) be deceptive, See also: mistake one for another, Example: ถ้าตาฉันไม่ฝาด คนเมื่อสักครู่นี้เหมือนเพื่อนเก่าของฉันเลย, Thai Definition: รับรู้ผิดไปจากปกติ เช่น หูฝาด ตาฝาด
มิจฉาทิฐิ(n) mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
มิจฉาทิฐิ(n) mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
ตู่ตัว(v) mistake, See also: drop words, misread, Syn. เพี้ยนตัว, Example: เพราะคงจำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใคร จึงตู่ตัวตู่ตนสับสนกันไปหมด, Thai Definition: อ่านหนังสือไม่ตรงตัว เพี้ยนตัว
กินตา(v) deceive the eyes, See also: mistaken one for another, be difficult to see, be difficult to notice, Syn. ลวงตา, หลอกตา, เลือนตา, ตาฝาด, Example: รูปภาพรูปนี้กินตาผม, Thai Definition: ลวงตาให้เห็นขนาดผิดไป
กินรูป(v) look smaller than reality, See also: mistake a small size for a large size, Syn. ซ่อนรูป, Example: หุ่นของเธอกินรูปจึงดูไม่ค่อยอ้วน, Thai Definition: มีลักษณะให้เห็นขนาดย่อมกว่าตัวจริง ใหญ่ดูเป็นเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพรางความผิด[amphrāng khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
ชดใช้โทษ[chotchai thōt] (v, exp) EN: redeem a mistake
ฝาด[fāt] (v) EN: be deceptive ; mistake one for another
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[feūnføi hā takep] (v, exp) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes  FR: chercher des poux à qqn
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว[hen kongjak pen døkbūa] (xp) EN: mistake wrong for right
จ้องจับผิด[jøng japphit] (v, exp) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog  FR: surveiller attentivement
การเข้าใจผิด[kān khaojai phit] (n, exp) EN: mistake
การกระทำผิด[kān kratham phit] (n, exp) EN: making a mistake
การทำผิด[kān tham phit] (n) EN: making a mistake ; infringement ; making an error

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mistake
mistaken
mistakes
mistakenly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mistake
mistaken
mistakes
mistakenly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, / ] mistake; error; blunder; fault; cross; uneven; wrong #942 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, / ] mistake; error; to miss; to harm; to delay; to neglect #4,698 [Add to Longdo]
[nǐng, ㄋㄧㄥˇ, / ] mistake; to twist #8,167 [Add to Longdo]
过错[guò cuò, ㄍㄨㄛˋ ㄘㄨㄛˋ,   /  ] mistake #10,531 [Add to Longdo]
[chuǎn, ㄔㄨㄢˇ, ] mistaken; erroneous; contradictory #38,163 [Add to Longdo]
误杀[wù shā, ㄨˋ ㄕㄚ,   /  ] mistakenly kill; manslaughter #44,035 [Add to Longdo]
差误[chā wù, ㄔㄚ ㄨˋ,   /  ] mistake #149,018 [Add to Longdo]
差失[chā shī, ㄔㄚ ㄕ,  ] mistake; slip-up [Add to Longdo]
搞错[gǎo cuò, ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ,   /  ] mistake; to make a mistake; to blunder; mistaken [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsirrtum { m }mistake in law [Add to Longdo]
Schreibfehler { m }mistake in writing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) #559 [Add to Longdo]
間違え[まちがえ, machigae] (n) mistake #628 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) #961 [Add to Longdo]
失敗[しっぱい, shippai] (n, adj-no, vs) failure; mistake; blunder; (P) #2,180 [Add to Longdo]
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) #2,227 [Add to Longdo]
ミス[misu] (n, vs) (1) (abbr. of the English "mistake") (See エラー) mistake; error; failure; (n) (2) Miss; (3) myth; (P) #2,422 [Add to Longdo]
確か(P);確;慥か[たしか, tashika] (exp, n, adj-na) (1) certain; sure; definite; (adv) (2) if I'm not mistaken; if I remember correctly; (P) #2,449 [Add to Longdo]
誤り(P);謬り;謬(io)[あやまり, ayamari] (n) error; mistake; slip; bug; (P) #4,373 [Add to Longdo]
だらけ[darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) #7,673 [Add to Longdo]
うっかりミス[ukkari misu] (n) honest mistake [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間違い[まちがい, machigai] mistake [Add to Longdo]
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistake \Mis*take"\, v. i.
   To err in knowledge, perception, opinion, or judgment; to
   commit an unintentional error.
   [1913 Webster]
 
      Servants mistake, and sometimes occasion
      misunderstanding among friends.     --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistake \Mis*take"\ (m[i^]s*t[=a]k"), n.
   1. An apprehending wrongly; a misconception; a
    misunderstanding; a fault in opinion or judgment; an
    unintentional error of conduct.
    [1913 Webster]
 
       Infallibility is an absolute security of the
       understanding from all possibility of mistake.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Misconception, error, which when non-negligent may
    be ground for rescinding a contract, or for refusing to
    perform it.
    [1913 Webster]
 
   {No mistake}, surely; without fail; as, it will happen at the
    appointed time, and no mistake. [Low]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Blunder; error; bull. See {Blunder}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistake \Mis*take"\ (m[i^]s*t[=a]k"), v. t. [imp. & obs. p. p.
   {Mistook} (m[i^]s*t[oo^]k"); p. p. {Mistaken}
   (m[i^]s*t[=a]k"'n); p. pr. & vb. n. {Mistaking}.] [Pref. mis-
   + take: cf. Icel. mistaka.]
   1. To take or choose wrongly. [Obs. or R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To take in a wrong sense; to misunderstand misapprehend,
    or misconceive; as, to mistake a remark; to mistake one's
    meaning. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       My father's purposes have been mistook. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To substitute in thought or perception; as, to mistake one
    person for another.
    [1913 Webster]
 
       A man may mistake the love of virtue for the
       practice of it.            --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   4. To have a wrong idea of in respect of character,
    qualities, etc.; to misjudge.
    [1913 Webster]
 
       Mistake me not so much,
       To think my poverty is treacherous.  --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mistake
   n 1: a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or
      inattention; "he made a bad mistake"; "she was quick to
      point out my errors"; "I could understand his English in
      spite of his grammatical faults" [syn: {mistake}, {error},
      {fault}]
   2: an understanding of something that is not correct; "he wasn't
     going to admit his mistake"; "make no mistake about his
     intentions"; "there must be some misunderstanding--I don't
     have a sister" [syn: {mistake}, {misunderstanding},
     {misapprehension}]
   3: part of a statement that is not correct; "the book was full
     of errors" [syn: {error}, {mistake}]
   v 1: identify incorrectly; "Don't mistake her for her twin
      sister" [syn: {mistake}, {misidentify}]
   2: to make a mistake or be incorrect [syn: {err}, {mistake},
     {slip}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top