Search result for

territorial

(73 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -territorial-, *territorial*
English-Thai: Longdo Dictionary
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
territorial[ADJ] เกี่ยวกับอาณาเขตหรือดินแดน, See also: เกี่ยวกับที่ดิน, Syn. provincial, regional, sectional
territorial[ADJ] เกี่ยวกับภาคพื้นดิน
territorial[ADJ] เกี่ยวกับทหารภาคพื้นดิน
territorial waters[N] เขตน่านน้ำของแต่ละประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
territorial(เทริทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาเขตหรือดินแดน,เกี่ยวกับบริเวณหนึ่งเฉพาะ,เกี่ยวกับภาคพื้นดิน. n. ทหารภาคพื้นดิน.
territorial watersเขตน่านน้ำ., Syn. territorial water,marine belt
extraterritorial(เอคซฺทระเทอริทอ'เรียล) adj. นอกเขต,นอกเขตอำนาจ., Syn. exterritorial

English-Thai: Nontri Dictionary
territorial(adj) เกี่ยวกับดินแดน,เกี่ยวกับภาคพื้นดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
territorialเกี่ยวกับดินแดน, เกี่ยวกับอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territorial courtศาลแห่งอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territorial extent, rule relating toกฎว่าด้วยขอบเขตแห่งดินแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territorial integrityบูรณภาพแห่งดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territorial jurisdictionเขตอำนาจเหนืออาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territorial jurisdictionเขตอำนาจเหนืออาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territorial propertyทรัพย์สินในอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territorial seaทะเลอาณาเขต [ดู closed sea ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territorial seaทะเลอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territorial watersน่านน้ำอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Territorial questionsปัญหาเขตแดน [TU Subject Heading]
territorial seaทะเลอาณาเขต รัฐทุกรัฐมีสิทธิกำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของตนได้จนถึงขอบเขตหนึ่งซึ่ง ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล โดยวัดจากเส้นฐานที่กำหนดขึ้นตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 [การทูต]
Territorial watersน่านน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Governments have acted to protect nearly 2% of the world's territorial waters.หลายรัฐบาลออกมาตรการปกป้อง เกือบ 2% ของแหล่งน้ำ Home (2009)
From Sangalan territorial waters,จากน่านน้ำของแซงกาลาแล้ว Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
You territorial much?ถ้างั้นผมไม่อนุญาต คุณหวงมากเลยเหรอ Dude, Where's My Groom? (2009)
Soviet ships have violated the territorial waters-เรือของโซเวียตหลายลำ ได้รุกล้ำน่านน้ำ Watchmen (2009)
It's a territorial threat display. Do not run, or he'll charge.มันแค่ประกาศอานาเขตน่ะ อย่าวิ่ง ไม่งั้นมันจะวิ่งตามใส่คุณ Avatar (2009)
Residents of the Reservation are outraged over what they're calling a gross violation of their territorial sovereignity.ผู้อาศัยในเขตสงวน บาดเจ็บ เขาเรียกมันว่าอะไร ความฝ่าฝืนทั้งหมด ของ อธิปไตยในดินแดน Surrogates (2009)
They're territorial, vicious, pathologically secretive.พวกมันอยู่ในอาณาเขตที่ชั่วร้าย ที่เป็นความลับ Beautifully Broken (2010)
Well, car thieves are territorial, all right?พวกโจรขโมยรถมีการแบ่งอาณาเขตกัน The Boost Job (2010)
The territorial border begins up there.เขตแดนมันเริ่มต้นที่นั่น Trollhunter (2010)
He's usually very territorial about his waffles.ปกติเขาจะเป็นคนทำวาฟเฟิลเอง The Kids Stay in the Picture (2011)
Men are very territorial.พวกมนุษย์ชอบหวงเขตแดนของตน The Dinner Party (2011)
Some Fae are so territorial, they don't let other Fae cross their boundaries.เฟบางตัวก็หวงที่มาก พวกเขา ไม่ยอมให้เฟตัวอื่นเข้าไป Mirror, Mirror (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.ด.[N] Territorial Defense Department, Syn. กรมการรักษาดินแดน
ทะเลอาณาเขต[N] territorial sea, Example: เรือประมงรุกล้ำเข้ามาในทะเลอาณาเขตของไทย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ส่วนของทะเลซึ่งแต่ละประเทศกำหนดว่าอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศนั้นๆ โดยกำหนดเป็นระยะทางวัดจากชายฝั่งทะเลตามแต่จะตกลงกัน
น่านน้ำ[N] territorial waters, See also: jurisdictional waters, Ant. น่านฟ้า, Example: เรือมาเลเซียล่วงล้ำเข้ามาในน่านน้ำไทย, Count unit: น่านน้ำ, เขต, Thai definition: เขตทางน้ำ, พื้นที่ทางน้ำ
น่านน้ำอาณาเขต[N] territorial waters, See also: jurisdictional waters, Example: น่านน้ำอาณาเขตแห่งนี้ตัดสินให้เป็นของไทยในที่สุด, Count unit: น่านน้ำ, เขต, Thai definition: น่านน้ำต่างๆ รวมทั้งทะเลอาณาเขตและน่านน้ำที่อยู่ภายในแผ่นดิน ซึ่งอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐใดรัฐหนึ่ง
น่านฟ้า[N] territorial sky, See also: jurisdictional sky, territorial air space, Ant. น่านน้ำ, Example: เครื่องบินของสหรัฐอเมริกาบินเข้าสู่น่านฟ้าไทยตามกำหนดการ, Count unit: น่านฟ้า, เขต, Thai definition: เขตทางอากาศ, พื้นที่ทางอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nānnām) EN: territorial sea ; territorial waters   FR: eaux territoriales [fpl]
เขตแดนประเทศ[n. exp.] (khētdaēn prathēt) FR: limites territoriales [f]
เขตจังหวัด[n. exp.] (khēt jangwat) EN: provincial border   FR: limite provinciale [f] ; limite territoriale d'une province [f]
เขตภาคภูมิศาสตร์[n. exp.] (khēt phāk phūmsāt) EN: regional border   FR: limite régionale [f] ; limite territoriale d'une région [f]
น่าน[adj.] (nān) EN: territorial   FR: territorial
น่านฟ้า[n.] (nānfā) EN: territorial sky ; jurisdictional sky ; territorial air space   FR: espace aérien [m]
น่านน้ำ[n. exp.] (nānnām) EN: territorial waters ; jurisdictional waters   FR: eaux territoriales [fpl]
พรมแดน[n.] (phromdaēn) EN: border ; boundary line   FR: frontière [f] ; limite territoriale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRITORIAL    T EH2 R AH0 T AO1 R IY0 AH0 L
TERRITORIALLY    T EH2 R AH0 T AO1 R IY0 AH0 L IY0
TERRITORIALISM    T EH2 R AH0 T AO1 R IY0 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
territorial    (n) (t e2 r i t oo1 r i@ l)
territorials    (n) (t e2 r i t oo1 r i@ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hoheitsgewässer {n}territorial water [Add to Longdo]
Territorialarmee {f}; Landwehr {f}Territorial Army; Territorial Force [Add to Longdo]
territorial {adj}territorial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
域外適用[いきがいてきよう, ikigaitekiyou] (n) extraterritorial application (e.g. of a law); extraterritoriality [Add to Longdo]
県主[あがたぬし, agatanushi] (n) (See 県・あがた) territorial ruler (Yamato-period) [Add to Longdo]
治外法権[ちがいほうけん, chigaihouken] (n,adj-no) extraterritoriality [Add to Longdo]
専管水域[せんかんすいいき, senkansuiiki] (n) waters under one's jurisdiction; territorial waters [Add to Longdo]
属地主義[ぞくちしゅぎ, zokuchishugi] (n) the principle of territorial jurisdiction [Add to Longdo]
大地主[おおじぬし, oojinushi] (n) big landowner; great landowner; land baron; landed magnate; large landowner; territorial magnate [Add to Longdo]
地縁[ちえん, chien] (n) territorial relationship; regional bond [Add to Longdo]
領海[りょうかい, ryoukai] (n) territorial waters; (P) [Add to Longdo]
領海侵犯[りょうかいしんぱん, ryoukaishinpan] (n,vs) intrusion into territorial waters; violation of territorial waters [Add to Longdo]
領海線[りょうかいせん, ryoukaisen] (n) territorial limits [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
领空[lǐng kōng, ㄌㄧㄥˇ ㄎㄨㄥ, / ] territorial air space, #26,807 [Add to Longdo]
领海[lǐng hǎi, ㄌㄧㄥˇ ㄏㄞˇ, / ] territorial waters, #30,180 [Add to Longdo]
领土完整[lǐng tǔ wán zhěng, ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ, / ] territorial integrity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Territorial \Ter`ri*to"ri*al\, a. [L. territorialis: cf. F.
   territorial.]
   1. Of or pertaining to territory or land; as, territorial
    limits; territorial jurisdiction.
    [1913 Webster]
 
   2. Limited to a certain district; as, right may be personal
    or territorial.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to all or any of the Territories of the
    United States, or to any district similarly organized
    elsewhere; as, Territorial governments.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) exhibiting {territoriality}; -- of individual
    animals or species.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 territorial
   adj 1: of or relating to a territory; "the territorial
       government of the Virgin Islands"; "territorial claims
       made by a country"
   2: displaying territoriality; defending a territory from
     intruders; "territorial behavior"; "strongly territorial
     birds" [ant: {nonterritorial}]
   3: belonging to the territory of any state or ruler;
     "territorial rights" [ant: {exterritorial},
     {extraterritorial}]
   n 1: nonprofessional soldier member of a territorial military
      unit
   2: a territorial military unit [syn: {territorial}, {territorial
     reserve}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 territorial
   territorial
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top