ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erratic

IH0 R AE1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erratic-, *erratic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erratic(n) คนที่เอาแน่ไม่ได้
erratic(adj) ไม่แน่ไม่นอน, See also: เอาแน่เอานอนไม่ได้, Syn. inconsistent, uncertain, unpredictable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erratic(อิแรท'ทิค) adj., n. (คนที่) เบี่ยงเบน, เอาแน่ไม่ได้, ไม่มีกฎเกณฑ์, ไม่มั่นคง, See also: erraticism n. ดูerratic

English-Thai: Nontri Dictionary
erratic(adj) จาริก, ไม่มีจุดหมาย, ผิดปกติ, เอาแน่ไม่ได้, ไม่อยู่กับร่องกับรอย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erratic Performanceความบกพร่องในการกระทำการงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now I'm beginning to hear rumors about erratic behavior.ผมเริ่มได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับพฤติกรรมคุ้มดีคุ้มร้าย An Inconvenient Lie (2007)
You know what erratic means?คุณรู้มั้ยว่า \"คุ้มดีคุ้มร้าย\" หมายถึงอะไร An Inconvenient Lie (2007)
I assumed it was simply erratic behavior, individual behavior.ฉันคิดว่ามันเป็นพฤติกรรม ผิดปกติเพียงพฤติกรรมของบุคคล Sex Trek: Charly XXX (2007)
Sidney Hayward- erratic driver and baby doctor.ซิดนี่ เฮเวอร์ด-คนขับปริศนา และก็หมอเด็ก Resurrection (2008)
That can cause erratic behavior.มันส่งผลต่อพฤติกรรม Wheels (2009)
Akiyoshi Kanako's erratic actions were not because she has multiple personalities.พฤติกรรมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของ อาคิโยชิ คานาโกะ ไม่ได้เป็นเพราะว่าเธอมีหลายบุคลิก Episode #1.6 (2009)
Now, as we discussed yesterday, there will be some erratic behavior.คุณก็แค่รับช่วงจาก รัฐบาลสหรัฐ Edge of Darkness (2010)
But his continuing erratic behaviour may lead many people to ask themselves, แต่พฤติกรรมผีเข้าผีออกของเขา อาจทำให้คนทบทวนว่า Iron Man 2 (2010)
And it isn't because you're irrational, erratic and frequently stupid.แต่ผมก็จำเป็นต้องมีนายไว้ ฟังน่ะ เจนิส เดเมอตริ-- Blowback (2010)
It's been very erratic lately, and I thought I'd fixed it.พักหลังๆ มันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้, \ ฉันว่าซ่อมมันแล้วนะ And Lots of Security... (2011)
I think it's one very erratic killer.ไม่, ผมไม่คิดว่ามันมาเป็นกลุ่ม With Friends Like These (2011)
He was out of it. And the erratic patterns in the stabbing.เขาเมายา With Friends Like These (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้มดีคุ้มร้าย(adj) mentally unstable, See also: erratic, insane, half crazy, Ant. ปกติ, Example: เขาเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้าย, Thai Definition: มีใจไม่ปกติ, บางคราวดีบางคราวร้าย, ดีบ้างร้ายบ้าง
ไม่สม่ำเสมอ(adv) irregularly, See also: erratically, intermittently, unevenly, Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ, Example: คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สม่ำเสมอ[mai samamsamoē] (adv) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly  FR: irrégulièrement ; par intermittence
ผีเข้าผีออก[phīkhaophīøk] (adj) EN: erratic  FR: changeant ; capricieux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ERRATIC IH0 R AE1 T IH0 K
ERRATICALLY EH0 R AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erratic (j) ˈɪrˈætɪk (i1 r a1 t i k)
erratically (a) ˈɪrˈætɪkliː (i1 r a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Findling { m } | Findlinge { pl }erratic block | erratic blocks [Add to Longdo]
Stimmungsschwankungen { f }erratic mood swings [Add to Longdo]
fahrig; unstet; sprunghaft { adj } | fahriger | am fahrigstenerratic | more erratic | most erratic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むら, mura] (adj-na, n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P) #13,761 [Add to Longdo]
蛇行運転[だこううんてん, dakouunten] (n) erratic driving; driving in a zigzag [Add to Longdo]
脱線行為[だっせんこうい, dassenkoui] (n) aberration; aberrant behavior; eccentric (erratic) behavior; indulging in an escapade [Add to Longdo]
突飛[とっぴ, toppi] (adj-na, n) erratic; offbeat; wild; extraordinary [Add to Longdo]
風来[ふうらい, fuurai] (n, adj-no) (1) frivolity; unpredictability; erraticism; (2) first-time guest in a red-light district [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Erratic \Er*rat"ic\, a. [L. erraticus, fr. errare to wander: cf.
   F. erratique. See {Err}.]
   1. Having no certain course; roving about without a fixed
    destination; wandering; moving; -- hence, applied to the
    planets as distinguished from the fixed stars.
    [1913 Webster]
 
       The earth and each erratic world.   --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   2. Deviating from a wise of the common course in opinion or
    conduct; eccentric; strange; queer; as, erratic conduct.
    [1913 Webster]
 
   3. Irregular; changeable. "Erratic fever." --Harvey.
    [1913 Webster]
 
   {Erratic blocks}, {gravel, etc.} (Geol.), masses of stone
    which have been transported from their original resting
    places by the agency of water, ice, or other causes.
 
   {Erratic phenomena}, the phenomena which relate to
    transported materials on the earth's surface.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Erratic \Er*rat"ic\, n.
   1. One who deviates from common and accepted opinions; one
    who is eccentric or preserve in his intellectual
    character.
    [1913 Webster]
 
   2. A rogue. [Obs.] --Cockeram.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) Any stone or material that has been borne away
    from its original site by natural agencies; esp., a large
    block or fragment of rock; a bowlder.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the plural the term is applied especially to the
      loose gravel and stones on the earth's surface,
      including what is called drift.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erratic
   adj 1: liable to sudden unpredictable change; "erratic
       behavior"; "fickle weather"; "mercurial twists of
       temperament"; "a quicksilver character, cool and willful
       at one moment, utterly fragile the next" [syn: {erratic},
       {fickle}, {mercurial}, {quicksilver(a)}]
   2: having no fixed course; "an erratic comet"; "his life
     followed a wandering course"; "a planetary vagabond" [syn:
     {erratic}, {planetary}, {wandering}]
   3: likely to perform unpredictably; "erratic winds are the bane
     of a sailor"; "a temperamental motor; sometimes it would
     start and sometimes it wouldn't"; "that beautiful but
     temperamental instrument the flute"- Osbert Lancaster [syn:
     {erratic}, {temperamental}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top