ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谬-, *谬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[谬, miù, ㄇㄧㄡˋ] absurd; error, exaggeration
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  翏 (liù ㄌㄧㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 2,390

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huāng miù, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ, / ] ridiculous, #18,619 [Add to Longdo]
[miù lùn, ㄇㄧㄡˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] misconception; fallacy, #22,478 [Add to Longdo]
[miù, ㄇㄧㄡˋ, / ] to deceive; to confuse; to cheat; absurd; erroneous, #36,490 [Add to Longdo]
[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ˋ, / ] error; mistaken idea; falsehood, #39,683 [Add to Longdo]
绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly, #103,118 [Add to Longdo]
种流传[miù zhǒng liú chuán, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] to pass on errors or lies (成语 saw); the propagation of misconceptions, #184,195 [Add to Longdo]
[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] erroneous views; false idea; false opinion, #209,556 [Add to Longdo]
[guī miù fǎ, ㄍㄨㄟ ㄇㄧㄡˋ ㄈㄚˇ, / ] reductio ad absurdum; arguing by contradiction; also called 反證法|反证法, #226,433 [Add to Longdo]
[miù zhǒng, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] error; fallacy; misconception; scoundrel; You swine!, #269,156 [Add to Longdo]
[é miù, ㄜˊ ㄇㄧㄡˋ, / ] absurd errors (e.g. of translation), #402,592 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- This is ridiculous. - Answer the question.[CN] 法官大人,这太荒了 请回答我的问题 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Ridiculous.[CN] 荒 Helios (2015)
Nonsense.[CN] 荒 Bordertown (1935)
Imagine that. Holding the ends of my pants.[CN] 真荒,穿裤子还有人帮忙 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
That's silly. The company will take care of it.[CN] 这太荒妙了 公司会处理这件事情的 It Happened One Night (1934)
It's ridiculous for us to worry about him.[CN] 我们还得担心这个小子 实在太荒 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Is it?[CN] 这太荒 The Danish Girl (2015)
- Right to the funny bone.[CN] -真是荒 The 39 Steps (1935)
How can you say that?[CN] 简直就是荒到了极点 不懂吗 Episode #1.7 (2004)
Ridiculous.[CN] 太荒 It Happened One Night (1934)
But that's ridiculous. I was on that bus. I told them to wait.[CN] 这太荒了 我也坐那班巴士 我有叫他们等我 It Happened One Night (1934)
Not you too![CN] 这不只是荒 Episode #1.7 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top