Search result for

shove

(78 entries)
(0.0716 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shove-, *shove*. Possible hiragana form: しょう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shove    [VI] ดัน, See also: ผลักดัน, ผลักไส, Syn. push, jostle, shoulder
shove    [VT] ผลัก, See also: ผลักดัน, ผลักไส, Syn. push, jostle, shoulder
shove    [N] การผลัก
shovel    [N] พลั่ว, See also: เสียม, เครื่องตัก, เครื่องเซาะ, Syn. spade, trowel
shovel    [N] ปริมาณที่ตักด้วยพลั่วหนึ่งครั้ง
shovel    [VT] ขุดด้วยเสียมหรือพลั่ว, See also: ตักด้วยพลั่ว, แซะด้วยพลั่ว
shove at    [PHRV] ผลักดัน
shove by    [PHRV] ชนเบาๆ, See also: สัมผัสเบาๆ, Syn. push by
shove in    [PHRV] ผลักหรือดันเข้า, See also: อัดใส่, ยัดเข้า, ยัด, Syn. push in
shove on    [PHRV] รีบดำเนินต่อ, See also: ทำต่อ, Syn. push on

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shovel-shaped toothฟันรูปเสียม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shoveThe steam shovels dug down three stories on one side and four stories on the other side.
shovePretty soon along came a steam shovel and dug a road through the hill covered with daisies.
shoveThe man shoved her aside.
shoveHe shoved the letter into his pocket.
shoveThey were clearing the snow from the sidewalk with a shovel.
shoveThey were shoveling the snow away.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shove(ชัฟว) vt.,n. (การ) ผลัก,ดัน,ผลักใส,เข็น vi. ดัน, See also: shover n., Syn. propel,push,impel
shovel(ชัฟ'เวิล) n.,v. (ตักด้วย) พลั่ว,เสียม,เครื่องตัก,เครื่องเซาะ. ขุด., Syn. spade,scoop,dredge

English-Thai: Nontri Dictionary
shove(n) การเข็น,การผลัก,การดัน,การเสือก,การซุก,การออกเรือ
shove(vi,vt) เข็น,ผลัก,ไส,ดัน,เสือก,ซุก,ออกเรือ
shovel(n) เสียม,พลั่ว,เครื่องตัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไถ [V] push, See also: shove, thrust, move, Syn. เข็น, เคลื่อน, Example: เขาไถรถเข็นเข้ามาจอดในร่มไม้, Thai definition: เคลื่อนไปไถลไป
แทรกตัว [V] push through, See also: shove, jostle, press, Syn. เบียด, Example: เธอแทรกตัวขึ้นบันไดหน้าของรถคันแรกได้โดยไม่ยากนัก, Thai definition: เบียดเข้าไป
เข็น    [V] push, See also: shove, Syn. ไส, ดัน, เสือก, ผลัก, Ant. ลาก, Example: พ่อกับพี่ชายลงมาช่วยกันเข็นเกวียนซึ่งติดอยู่ในปลัก, Thai definition: ดันสิ่งที่ติดขัดไม่อาจเคลื่อนไปได้โดยปกติให้เคลื่อนไปข้างหน้า
ผลัก    [V] push, See also: shove, thrust, drive, Syn. ดัน, Example: รุ่นพี่ท่าทางยียวนเข้ามาผลักหน้าอกโก๊ะอย่างเอาเรื่อง, Thai definition: ใช้มือดันให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนที่ไปทันที
ถีบ    [V] shove away, See also: shove away with foot, Example: นางเอกถีบคนร้ายแล้ววิ่งหนีไป, Thai definition: งอเข่าแล้วใช้ฝ่าเท้ากระแทกออกไป, งอเข่าแล้วใช้ฝ่าเท้าดันไปโดยแรง
การผลัก    [N] push, See also: shove, thrust, pushing, Syn. การดุน, การดัน, การผลักดัน, การยัน, การเข็น, การรุน, Thai definition: การใช้มือดันให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนที่ไปทันที
โกย [V] shovel, See also: scoop up, pitch, Syn. กอบ, ตัก, Example: ในการทำความสะอาดหินให้เอาหินใส่ในกระป๋องแล้วใส่น้ำลงไปใช้มือทั้งสองโกยหินในกระป๋องถูกันแบบซาวข้าว, Thai definition: อาการที่ใช้มือหรือสิ่งอื่นคุ้ยหรือกวาดสิ่งต่างๆ เช่น ข้าว ถ่าน มาทีละมากๆ, ขนหรือรวบเอาไปเป็นจำนวนมาก
ดัน    [V] push, See also: shove, push forward, Syn. ผลัก, ไส, ยัน, ดุน, รุน, เข็น, Example: พ่อดันกล่องกระดาษให้ไปข้างหน้า, Thai definition: ผลักเพื่อให้เคลื่อนไปด้วยกำลัง
เสือก [V] push, See also: shove, drive, thrust, Syn. ดัน, ผลัก, เคลื่อน, ไส, Example: เขาเสือกจานข้าวไปเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกเบื่อหน่าย, Thai definition: ไสไป, ผลักไป
เสียม [N] spade, See also: shovel, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขาย โดยเสียมกับจอบเป็นของที่ขายได้ตลอดปี, Count unit: เล่ม, Thai definition: ชื่อเครื่องมือสำหรับขุด แซะ และพรวนดินชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
ดัน[v.] (dan) EN: push ; shove   FR: pousser ; presser ; appuyer sur ; peser sur
การผลักดัน[n.] (kān phlakdan) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove   
โกย[v.] (kōi) EN: shovel ; scoop up ; pitch   FR: puiser ; pelleter
เป็ดปากพลั่ว[n. exp.] (pet pāk phlūa) EN: Northern Shoveler   FR: Canard souchet [m] ; Souchet ordinaire [m] ; Canard à bec de spatule [m] ; Bec plat [m] ; Bec en cuiller [m] ; Canard cuiller [m] ; Louchard [m]
ผลัก[v.] (phlak) EN: push ; shove ; thrust   FR: pousser ; repousser
พลั่ว[n.] (phlūa) EN: spade ; shovel ; mattock ; scoop : trowel   FR: pelle [f] ; bêche [f] ; pioche [f] ; écope [f] ; truelle [f]
แทรกตัว[v.] (saēk tūa) EN: push through ; shove ; jostle ; press   
ไส[v.] (sai) EN: push ; shove   FR: pousser
เสือก[v.] (seūak) EN: push ; shove ; drive ; thrust   FR: pousser

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOVE    SH AH1 V
SHOVED    SH AH1 V D
SHOVEL    SH AH1 V AH0 L
SHOVER    SH AH1 V ER0
SHOVES    SH AH1 V Z
SHOVELS    SH AH1 V AH0 L Z
SHOVELED    SH AH1 V AH0 L D
SHOVELING    SH AH1 V L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shove    (v) (sh uh1 v)
shoved    (v) (sh uh1 v d)
shovel    (v) (sh uh1 v @ l)
shoves    (v) (sh uh1 v z)
shovels    (v) (sh uh1 v @ l z)
shovelful    (n) (sh uh1 v @ l f u l)
shovelled    (v) (sh uh1 v @ l d)
shovelfuls    (n) (sh uh1 v @ l f u l z)
shovelling    (v) (sh uh1 v @ l i ng)
shovel-board    (n) - (sh uh1 v l - b oo d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャベル(P);ショベル(P)[, shaberu (P); shoberu (P)] (n) shovel; (P) [Add to Longdo]
ショベルノーズキャットフィッシュ;ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, shoberuno-zukyattofisshu ; shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) shovelnose catfish (Sorubim lima); duckbill catfish [Add to Longdo]
ショベルローダー[, shoberuro-da-] (n) shovel loader [Add to Longdo]
スコップ[, sukoppu] (n) (1) shovel (dut [Add to Longdo]
スノーダンプ[, suno-danpu] (n) hand-held snow shovel (wasei [Add to Longdo]
タイガーショベルノーズキャットフィッシュ;タイガー・ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, taiga-shoberuno-zukyattofisshu ; taiga-. shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) tiger shovelnose catfish (Pseudoplatystoma fasciatum); barred sorubim [Add to Longdo]
パワーシャベル[, pawa-shaberu] (n) power shovel [Add to Longdo]
パワーショベル[, pawa-shoberu] (n) power shovel [Add to Longdo]
フラッシュオーバー[, furasshuo-ba-] (n) flash over (fire); flashover [Add to Longdo]
移植ごて;移植鏝[いしょくごて, ishokugote] (n) small shovel or trowel used in gardening [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāo, ㄑㄧㄠ, / ] shovel; variant of 鍬|锹 [Add to Longdo]
[qiāo, ㄑㄧㄠ, / ] shovel; to dig [Add to Longdo]
铲子[chǎn zi, ㄔㄢˇ ㄗ˙, / ] shovel; spade; trowel; spatula (kitchen utensil) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shove \Shove\ (sh[u^]v), v. t. [imp. & p. p. {Shoved}
   (sh[u^]vd); p. pr. & vb. n. {Shoving}.] [OE. shoven, AS.
   scofian, fr. sc[=u]fan; akin to OFries. sk[=u]va, D.
   schuiven, G. schieben, OHG. scioban, Icel. sk[=u]fa,
   sk[=y]fa, Sw. skuffa, Dan. skuffe, Goth. afskiuban to put
   away, cast away; cf. Skr. kshubh to become agitated, to
   quake, Lith. skubrus quick, skubinti to hasten. [root]160.
   Cf. {Sheaf} a bundle of stalks, {Scoop}, {Scuffle}.]
   1. To drive along by the direct and continuous application of
    strength; to push; especially, to push (a body) so as to
    make it move along the surface of another body; as, to
    shove a boat on the water; to shove a table across the
    floor.
    [1913 Webster]
 
   2. To push along, aside, or away, in a careless or rude
    manner; to jostle.
    [1913 Webster]
 
       And shove away the worthy bidden guest. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He used to shove and elbow his fellow servants.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shove \Shove\, v. i.
   1. To push or drive forward; to move onward by pushing or
    jostling.
    [1913 Webster]
 
   2. To move off or along by an act pushing, as with an oar a
    pole used by one in a boat; sometimes with off.
    [1913 Webster]
 
       He grasped the oar,
       eceived his guests on board, and shoved from shore.
                          --Garth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shove \Shove\, n.
   The act of shoving; a forcible push.
   [1913 Webster]
 
      I rested . . . and then gave the boat another shove.
                          --Swift.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Thrust}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shove \Shove\, obs.
   p. p. of {Shove}. --Chaucer.
   [1913 Webster] Shoveboard

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shove
   n 1: the act of shoving (giving a push to someone or something);
      "he gave the door a shove"
   v 1: come into rough contact with while moving; "The passengers
      jostled each other in the overcrowded train" [syn:
      {jostle}, {shove}]
   2: push roughly; "the people pushed and shoved to get in line"
   3: press or force; "Stuff money into an envelope"; "She thrust
     the letter into his hand" [syn: {thrust}, {stuff}, {shove},
     {squeeze}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top