ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gibe

JH AY1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gibe-, *gibe*
Possible hiragana form: ぎべ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gibe(vi) คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำถากถาง, คำแดกดัน, คำล้อเลียน, Syn. mockery, ridicule, Ant. praise
gibe(vi) เยาะเย้ย, See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ, Syn. sneer, ridicule
gibe(vt) เยาะเย้ย, See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ, Syn. sneer, ridicule
gibe at(phrv) เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เสียดสี, Syn. jibe at, laugh at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gibe(ไจบฺ) { gibed, gibing, gibesว vi. เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียด, See also: giber n. gibingly adv., Syn. jibe

English-Thai: Nontri Dictionary
gibe(n) การหัวเราะเยาะ, การเยาะเย้ย, การเสียดสี, การถากถาง
gibe(vt) หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, เสียดสี, ถากถาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไพล[phlai] (n) EN: plai ; Zingiber cassumunar
ตะแลงแกง[talaēngkaēng] (n) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; place where prisoners are executed ; place for the execution of criminals  FR: échafaud [ m ] ; potence [ f ] ; gibet [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GIBE JH AY1 B
GIBES JH AY1 B Z
GIBEAU ZH IH0 B OW1
GIBERT G IH1 B ER0 T
GIBEAULT ZH IH0 B OW1
GIBERSON JH IH1 B ER0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gibe (v) ʤˈaɪb (jh ai1 b)
gibed (v) ʤˈaɪbd (jh ai1 b d)
gibes (v) ʤˈaɪbz (jh ai1 b z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オヨギベニハゼ[oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
クギベラ[kugibera] (n) bird wrasse (Gomphosus varius) [Add to Longdo]
クギベラ属[クギベラぞく, kugibera zoku] (n) Gomphosus (genus of marine wrasse in the family Labridae) [Add to Longdo]
ジベレリン;ギベレリン[jibererin ; gibererin] (n) gibberellin (plant hormone) [Add to Longdo]
擬娩[ぎべん, giben] (n) (obsc) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) [Add to Longdo]
生姜;生薑;薑[しょうが;ショウガ, shouga ; shouga] (n) (uk) ginger (Zingiber officinale) [Add to Longdo]
茗荷[みょうが, myouga] (n) Japanese ginger (Zingiber mioga) [Add to Longdo]
薑;椒[はじかみ, hajikami] (n) (1) (arch) (esp. 薑) (See 生薑) ginger (Zingiber officinale); (2) (esp. 椒) (See 山椒) Japanese pepper (Zanthoxylum piperitum) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gibe \Gibe\, v. i. [imp. & p. p. {Gibed}; p. pr. & vb. n.
   {Gibing}.] [Cf. Prov. F. giber, equiv. to F. jouer to play,
   Icel. geipa to talk nonsense, E. jabber.]
   To cast reproaches and sneering expressions; to rail; to
   utter taunting, sarcastic words; to flout; to fleer; to
   scoff.
   [1913 Webster]
 
      Fleer and gibe, and laugh and flout.   --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gibe \Gibe\, v. i.
   To reproach with contemptuous words; to deride; to scoff at;
   to mock.
   [1913 Webster]
 
      Draw the beasts as I describe them,
      From their features, while I gibe them. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gibe \Gibe\, n.
   An expression of sarcastic scorn; a sarcastic jest; a scoff;
   a taunt; a sneer.
   [1913 Webster]
 
      Mark the fleers, the gibes, and notable scorns. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      With solemn gibe did Eustace banter me. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gibe
   n 1: an aggressive remark directed at a person like a missile
      and intended to have a telling effect; "his parting shot
      was `drop dead'"; "she threw shafts of sarcasm"; "she takes
      a dig at me every chance she gets" [syn: {shot}, {shaft},
      {slam}, {dig}, {barb}, {jibe}, {gibe}]
   v 1: be compatible, similar or consistent; coincide in their
      characteristics; "The two stories don't agree in many
      details"; "The handwriting checks with the signature on the
      check"; "The suspect's fingerprints don't match those on
      the gun" [syn: {match}, {fit}, {correspond}, {check},
      {jibe}, {gibe}, {tally}, {agree}] [ant: {disaccord},
      {disagree}, {discord}]
   2: laugh at with contempt and derision; "The crowd jeered at the
     speaker" [syn: {jeer}, {scoff}, {flout}, {barrack}, {gibe}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top