ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elicit

IH0 L IH1 S IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elicit-, *elicit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elicit(อิลิส'ซิท) vt. นำออกมา,ล้วงเอาความจริง,ดึงออกมา, See also: elicitable adj. elicitation n.
felicitate(ฟีลิส'ซิเทท) vt. แสดงความยินดี,อวยพร,ทำให้มีความสุข., See also: felicitator n.
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร
felicitous(ฟีลิส'ซิทัส) adj. เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล,ใช้ถ้อยคำหรือสำนวนที่เหมาะสม,สุข., See also: felicitousness n., Syn. apt, timely, Ant. inappropriate
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข,แหล่งของความสุข,ความสามารถ,ความเชี่ยวชาญ,โชคดี
infelicitous(อินฟะลิส'ซิทัส) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,โชคร้าย, Syn. unfortunate
infelicity(อินฟะลิส'ซิที) n. ความไม่เป็นสุข,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ความไม่เหมาะสม, Syn. misfortune

English-Thai: Nontri Dictionary
elicit(vt) เอาออกมา,ล้วงความจริง,ดึงออกมา,นำออกมา
felicitate(vt) แสดงความยินดี,แสดงความปีติ,ถวายพระพร,อวยพร
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elicitation Phaseระยะแสดงออก,ระยะแสดงออกหรือสนองตอบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elicitation(n) การซักไซ้, การล้วงข้อมูล
elicitor(n) ตัวกระตุ้น การกระตุ้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And induces a 'twilight' hypnotic state, and elicits a mechanical recitation of truth.ในขณะที่แกหลับ แล้วแกจะบอกความจริงกับเรา House of Fury (2005)
Yeah,but I think also to provoke or elicit a reactionใช่ แต่ฉันยังคิดอีกว่า... เพื่อยั่วหรือกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดการตอบสนอง Art Imitates Life (2008)
Little did I know that I would one day be part of the team that would try and elicit that apology.สิ่งหนึ่งที่ผมพอรู้ คือสักวันหนึ่งผมคง\ อาจเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ที่ได้พยายามและกระตุ้นให้มีการขอโทษ Frost/Nixon (2008)
Well, Casey is going to elicit the details from Gruber, whom he's meeting, where and when.เคซีย์จะไปเอาข้อมูลจากกรูเบอร์ เขาจะไปพบใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ Chuck Versus the Fake Name (2010)
But I was able to elicit the ability once.แต่ฉันเคยกระตุ้นออกมาได้ครั้งหนึ่ง Jacksonville (2010)
Basically, the neural connection between the visual cortex and the emotional center of the brain becomes severed, so that looking at a loved one doesn't elicit the same emotional response one would expect.ปกติแล้วระบบประสาท จะเชื่อมต่อสมองส่วนการมองเห็น และส่วนควบคุมอารมณ์ ในสมองก็จะแยกตัวออกมา ดังนั้นเวลามองคนที่เขารัก ก็จะรู้สึกไม่เหมือนเดิม Dorado Falls (2011)
Yeah, he says they're designed to elicit a patterned response to determine antisocial personality disorder.เขาบอกว่า คำถามออกแบบมา เพื่อดูพฤติกรรมตอบสนอง ว่ามีความรุนแรง หรือพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์บ้างรึเปล่า Ring Around the Rosie (2011)
For all you know, everything I did while with you was an act calculated to elicit a particular response.สำหรับพวกแกสิ่งที่ฉันทำลงไป ก็แค่เสแสร้งเท่านั้น ฉันคิดแล้วว่า อะไรที่ให้ผลประโยชน์แกฉัน Save Yourself (2012)
Who could elicit that from you?นี่ฉันต้องเป็นหนี้้บุญคุณใครเนี่ย เบลล์ Broken (2012)
A lot of filmmakers use crane shots to elicit emotion.ผู้กำกับหลายคนก็ใช้รถเครน ช่วยถ่ายฉากแบบนี้ Advanced Documentary Filmmaking (2013)
All you need is Father Paul to elicit a confession from Conrad.อืมม, มันเป็นอะไรที่น่าสงสาร ที่เขาต้องถูกบังคับให้พูดในไมย์นี่ Confession (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elicitWe plan to elicit opinions from the public.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายแสดงความยินดี[jotmāi sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: letter of congratulations  FR: lettre de félicitations [f]
การแสดงความยินดี[kān sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim  FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
ความสุข[khwāmsuk] (n) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment  FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)
ล้วงความลับ[lūang khwāmlap] (v, exp) EN: elicit a secret  FR: arracher un secret
ปรินิพพาน[parinipphān] (n) EN: nirvana ; state of complete bliss  FR: nirvana [m] ; félicité [f] ; béatitude [f]
แสดงความยินดี[sadaēng khwām yindī] (v) EN: congratulate ; felicitate ; acclaim  FR: congratuler ; féliciter
อวยพร[ūayphøn] (v) EN: wish well ; felicitate ; bless  FR: bénir ; consacrer
วาสนา[wātsanā] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity  FR: destin [m] ; sort [m]
ยินดีด้วย[yindī dūay] (x) EN: congratulations  FR: félicitations !

CMU English Pronouncing Dictionary
ELICIT IH0 L IH1 S IH0 T
ELICITS IH0 L IH1 S AH0 T S
ELICITED IH0 L IH1 S IH0 T IH0 D
ELICITING IH0 L IH1 S AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elicit (v) ˈɪlˈɪsɪt (i1 l i1 s i t)
elicits (v) ˈɪlˈɪsɪts (i1 l i1 s i t s)
elicited (v) ˈɪlˈɪsɪtɪd (i1 l i1 s i t i d)
eliciting (v) ˈɪlˈɪsɪtɪŋ (i1 l i1 s i t i ng)
elicitation (n) ˈɪlˌɪsɪtˈɛɪʃən (i1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
elicitations (n) ˈɪlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (i1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na,n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elicit \E*lic"it\, a. [L. elictus, p. p. of elicere to elicit; e
   + lacere to entice. Cf. {Delight}, {Lace}.]
   Elicited; drawn out; made real; open; evident. [Obs.] "An
   elicit act of equity." --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elicit \E*lic"it\, v. t. [imp. & p. p. {Elicited}; p. pr. & vb.
   n. {Eliciting}.]
   To draw out or entice forth; to bring to light; to bring out
   against the will; to deduce by reason or argument; as, to
   elicit truth by discussion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elicit
   v 1: call forth (emotions, feelings, and responses); "arouse
      pity"; "raise a smile"; "evoke sympathy" [syn: {arouse},
      {elicit}, {enkindle}, {kindle}, {evoke}, {fire}, {raise},
      {provoke}]
   2: deduce (a principle) or construe (a meaning); "We drew out
     some interesting linguistic data from the native informant"
     [syn: {educe}, {evoke}, {elicit}, {extract}, {draw out}]
   3: derive by reason; "elicit a solution"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top