ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

digestion

D AY0 JH EH1 S CH AH0 N   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -digestion-, *digestion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digestion[N] การย่อยอาหาร, Syn. digesting, eupepsia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indigestion(อินไดเจส' เชิน) n. การไม่ย่อย, อาการอาหารไม่ย่อย, การย่อยไม่สมบูรณ์หรือเสื่อม., See also: indigestive adj., Syn. dyspepsia

English-Thai: Nontri Dictionary
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
indigestion(n) โรคอาหารไม่ย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
digestion๑. การย่อยอาหาร๒. การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestionการย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digestionการย่อยอาหาร [TU Subject Heading]
Digestionการย่อย,การย่อยอาหาร,ระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
digestionการย่อยอาหาร, การแปรสภาพสารอาหารโดยใช้เอนไซม์เข้าทำปฏิกิริยาทำให้สารอาหารโมเลกุลใหญ่มีโมเลกุลเล็กลง จนกระทั่งสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Digestion, Destructiveการทำลาย [การแพทย์]
Digestion, Efficiency ofประสิทธิภาพของการย่อย [การแพทย์]
Digestion, Intracellularย่อย,ย่อยอาหารภายในเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How's your digestion now?อาหารย่อยเป็นไงบ้างตอนนี้? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
No digestion medicine lately. Seeing a doctor?ไม่ยอมกินยา ช่วยย่อย ไปหาหมอเหรอ Heartbreak Library (2008)
Show me an old person's digestion that can handle this.โชว์ให้รู้ว่ากระเพาะคนแก่ ก็จัดการกับนี้ได้ The Diaper Incident (2010)
My digestion alone... I'll probably die.แค่ระบบย่อยรวน ฉันก็ตายแล้ว Horrible Bosses (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
digestionA natural diet is suitable for human digestion.
digestionNatural food is not always good for our digestion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การย่อยอาหาร[N] digestion, Example: น้ำมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารและหล่อเลี้ยงตามร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารไม่ย่อย[n.] (āhān mai yøi) EN: indigestion   FR: indigestion [f]
ไฟธาตุ[n.] (faithāt) EN: digestion   FR: digestion [f]
ไฟธาตุไม่ดี[X] (faithāt mai dī) EN: have poor digestion ; suffer indigestion   FR: avoir une indigestion
การย่อยอาหาร[n.] (kān yøi āhān) EN: digestion   FR: digestion [f]
กระบวนการย่อยอาหาร[n. exp.] (krabūankān yøi āhān) FR: processus de digestion [m]
ท้องเสีย[n.] (thøngsīa) EN: diarrhea = diarrhoea (Am.) ; upset stomach ; indigestion   FR: diarrhée [f] ; indigestion [f] ; courante [f] (pop.)
ท้องเสีย[v.] (thøngsīa) EN: have indigestion ; have an upset stomach ; suffer from diarrhea   FR: avoir l'estomac dérangé ; avoir la diarrhée ; souffrir de coliques ; avoir la chiasse (vulg.)
ยาธาตุ[n.] (yāthāt) EN: stomachic ; digestion preparation   FR: stomachique

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGESTION D AY0 JH EH1 S CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
digestion (n) dˈɪʤˈɛstʃən (d i1 jh e1 s ch @ n)
digestions (n) dˈɪʤˈɛstʃənz (d i1 jh e1 s ch @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消食[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, ] digestion, #37,422 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胃弱[いじゃく, ijaku] (n,adj-no) dyspepsia; indigestion; weak digestion [Add to Longdo]
化学的消化[かがくてきしょうか, kagakutekishouka] (n,vs) chemical digestion [Add to Longdo]
細胞内消化[さいぼうないしょうか, saibounaishouka] (n) intracellular digestion [Add to Longdo]
熟れ[こなれ, konare] (n) digestion; digestibility [Add to Longdo]
消化[しょうか, shouka] (n,vs,adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P) [Add to Longdo]
消化不良[しょうかふりょう, shoukafuryou] (n,adj-no) indigestion; dyspepsia [Add to Longdo]
不消化[ふしょうか, fushouka] (adj-na,n) indigestion [Add to Longdo]
腹ごなし;腹熟し[はらごなし, haragonashi] (n,vs) exercise to help digestion [Add to Longdo]
腹持ち[はらもち, haramochi] (n) feeling of fullness; slow digestion [Add to Longdo]
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n,vs,adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Digestion \Di*ges"tion\ (?; 106), n. [F. digestion, L.
   digestio.]
   1. The act or process of digesting; reduction to order;
    classification; thoughtful consideration.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The conversion of food, in the stomach and
    intestines, into soluble and diffusible products, capable
    of being absorbed by the blood.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Generation of pus; suppuration.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 digestion
   n 1: the process of decomposing organic matter (as in sewage) by
      bacteria or by chemical action or heat
   2: the organic process by which food is converted into
     substances that can be absorbed into the body
   3: learning and coming to understand ideas and information; "his
     appetite for facts was better than his digestion"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top