ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

体面

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -体面-, *体面*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体面[tǐ miàn, ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] dignity; face (as in "losing face"); honorable; creditable; pretty, #19,842 [Add to Longdo]
体面[bù tǐ miàn, ㄅㄨˋ ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] shameful [Add to Longdo]
体面[shī tǐ miàn, ㄕ ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] to lose face [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
体面[たいめん, taimen] (n) honour; honor; dignity; prestige; reputation; appearances [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Such behavior is beneath his dignity.あんな行動は彼の体面を汚すものだ。
News of the scandal caused the politician to lose face.醜聞のニュースのため、その政治家は体面を失った。
News of the scandal caused the politician to lose face.醜聞のニュースのために、その政治家は体面を失った。
For appearances sake, I did it.体面を保つために行った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Latin gives a new school an air of respectability.[JA] ラテン語は新しい学校に 体面を与える The Awakening (2011)
Mr. Wellington is a very powerful man, willing to do anything to keep up appearances.[JA] ウェリントン氏は 影響力があるの 体面を保つ為には 何でもするわ Lady Killer (2013)
Doctor, I believe they are telling jokes.[CN] 我猜,他们是在讲笑话 看来都不要体面 The Punch Bowl (1944)
I want security, protection, respectability- things that have been very scarce on my side of the family, even my own mama.[CN] 我要安全,保护,体面, 这在我这一边的家庭,甚至我自己的妈妈 都是稀缺的东西 Saratoga Trunk (1945)
The important thing is that we are expected to win because Crystal Prep has a reputation, and it is that reputation, my reputation, that is responsible for everything we have here, for everything you've done here.[JA] 「我が学園は勝つと 確信されている」という事なの 学園の体面に かかわる事ですから その体面... My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
Appearances are a big thing in your line of business.[JA] 体面を保つことは あなたの事業分野では 重要だから Blood Feud (2012)
Shelby, he offered me money to fail today, right now just so I wouldn't ruin his reputation.[JA] 俺に退学を勧めたんだぞ 自分の体面を 保つために Go (2015)
I have dishonesty in me. I can put on a front.[JA] 私だって 正直じゃない部分もあるわ 体面を保ってるだけよ Red John's Rules (2013)
Then you'll be the only other on e to be correct. You look distinguished.[CN] 不会了你穿得很体面 Shadow of a Doubt (1943)
Is it a respectable pub?[CN] 那酒吧还体面吗? Cavalcade (1933)
Shut up![CN] 你嘲笑任何高尚的体面的东西 Port of Shadows (1938)
I want respectability and comfort and security![CN] 我想体面,舒服,有安全感! Saratoga Trunk (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top