ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

falsify

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falsify-, *falsify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falsify(vt) แสดงให้เห็นว่าไม่จริง, See also: ทำให้ผิดพลาด, ทำให้ไม่ถูกต้อง, บิดเบือน, Syn. distort, counterfeit, misrepresent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falsify(ฟอล'ซิไฟ) { falsified, falsifying, falsifies } vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง, ปลอมแปลง, พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม, เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent

English-Thai: Nontri Dictionary
falsify(vt) ปลอมแปลง, ทำผิด, แสดงให้เห็นว่าผิด, ไม่ถูกต้อง, พูดเท็จ, ทุจริต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
falsify๑. ปลอม๒. พิสูจน์ว่าเป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To help you falsify the height of a...ให้ช่วยหลวงพ่อปลอมความสูง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
falsify an autopsy.ปลอมผลตรวจ Faes Wide Shut (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุสา[musā] (v) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
falsify
falsifying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falsify
falsifying

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽る(P);詐る;譃わる(iK)[いつわる, itsuwaru] (v5r, vi) to lie; to cheat; to falsify; to deceive; to pretend; (P) [Add to Longdo]
矯める[ためる, tameru] (v1, vt) (1) to straighten; to correct; to cure; (2) to falsify [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s, vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
事実を曲げる[じじつをまげる, jijitsuwomageru] (exp, v1) to falsify a fact [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falsify \Fal"si*fy\, v. i.
   To tell lies; to violate the truth.
   [1913 Webster]
 
      It is absolutely and universally unlawful to lie and
      falsify.
   [1913 Webster]
 
      South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falsify \Fal"si*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Falsified}; p. pr. &
   vb. n. {Falsifying}.] [L. falsus false + -ly: cf. F.
   falsifier. See {False}, a.]
   1. To make false; to represent falsely.
    [1913 Webster]
 
       The Irish bards use to forge and falsify everything
       as they list, to please or displease any man.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To counterfeit; to forge; as, to falsify coin.
    [1913 Webster]
 
   3. To prove to be false, or untrustworthy; to confute; to
    disprove; to nullify; to make to appear false.
    [1913 Webster]
 
       By how much better than my word I am,
       By so much shall I falsify men's hope. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Jews and Pagans united all their endeavors, under
       Julian the apostate, to baffle and falsify the
       prediction.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To violate; to break by falsehood; as, to falsify one's
    faith or word. --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   5. To baffle or escape; as, to falsify a blow. --Butler.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) To avoid or defeat; to prove false, as a judgment.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   7. (Equity) To show, in accounting, (an inem of charge
    inserted in an account) to be wrong. --Story. Daniell.
    [1913 Webster]
 
   8. To make false by multilation or addition; to tamper with;
    as, to falsify a record or document.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 falsify
   v 1: make false by mutilation or addition; as of a message or
      story [syn: {falsify}, {distort}, {garble}, {warp}]
   2: tamper, with the purpose of deception; "Fudge the figures";
     "cook the books"; "falsify the data" [syn: {fudge},
     {manipulate}, {fake}, {falsify}, {cook}, {wangle},
     {misrepresent}]
   3: prove false; "Falsify a claim"
   4: falsify knowingly; "She falsified the records" [ant:
     {correct}, {rectify}, {right}]
   5: insert words into texts, often falsifying it thereby [syn:
     {interpolate}, {alter}, {falsify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top