ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chastisement

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chastisement-, *chastisement*
English-Thai: Nontri Dictionary
chastisement(n) การลงโทษ,การสั่งสอน,การเฆี่ยนตี

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chastisement    (n) tʃˈæstˈaɪzmənt (ch a1 s t ai1 z m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
折檻[せっかん, sekkan] (n,vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy) [Add to Longdo]
懲らしめ[こらしめ, korashime] (n) chastisement [Add to Longdo]
懲悪[ちょうあく, chouaku] (n) chastisement for evildoing; punishment [Add to Longdo]
膺懲[ようちょう, youchou] (n,vs) punishment; chastisement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chastisement \Chas"tise*ment\, n. [From {Chastise}.]
   The act of chastising; pain inflicted for punishment and
   correction; discipline; punishment.
   [1913 Webster]
 
      Shall I so much dishonor my fair stars,
      On equal terms to give him chastesement! --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I have borne chastisement; I will not offend any more.
                          --Job xxxiv.
                          31.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chastisement
   n 1: verbal punishment [syn: {castigation}, {chastisement}]
   2: a rebuke for making a mistake [syn: {correction},
     {chastening}, {chastisement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top