Search result for

อย่างถูกต้อง

(39 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างถูกต้อง-, *อย่างถูกต้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างถูกต้อง[ADV] correctly, See also: rightly, exactly, Syn. อย่างแม่นยำ, Example: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Were in the way of processing visual information correctly.ในกระบวนการของการรับภาพอย่างถูกต้อง Not Cancer (2008)
I just want to make sure he's following in the right father's footsteps.ฉันแค่อยากจะมั่นใจว่าเขา เดินตามรอยพ่อของเขาอย่างถูกต้อง Pilot (2008)
I had to come home and teach these kids how to play football the right way.ผมต้องกลับบ้านมาสอนลูกๆ เล่นฟุตบอลอย่างถูกต้อง Marley & Me (2008)
I thought it might be best to actually have it typed out properly, mma.ฉันคิดว่ามันอาจจะดีที่สุดเลยที่จริง ทีมันได้พิมพ์มาอย่างถูกต้อง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
For 20 years,I was successful at making sure that people like you never knew people like them even existed.ฉันทำงานอย่างถูกต้องไร้ปัญหามากว่า 20 ปี คนแบบคุณไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับคนแบบพวกเค้ามาก่อน Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
And they're the only ones who can make everything all right.และ พวกเขาเป็นพียงสิ่งเดียวที่ทำให้ทุก ๆอย่างถูกต้อง Chapter Ten '1961' (2009)
If I remember correctly, you have two missing toes that can attest to that bag.ถ้าฉันจำได้อย่างถูกต้อง คุณมีนิ้วเท้า 2 นิ้วที่มันหายไป Prison Break: The Final Break (2009)
They gave this guy a dye test and didn't prep him properly and the kidneys overloaded.- คืออะไร - ตรวจร่างกายผิดพลาด พวกเขาให้ชายคนนี้ทดสอบสี และไม่ได้เตรียมเขาอย่างถูกต้อง Some Kinda Love (2009)
If I do exactly as you taught me and just observe?ถ้าฉันทำมันอย่างถูกต้องตามที่นายเคยสอนฉันแค่มองดูเฉย The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
The fact is, you're Bart's son, and it is your rightful place.ความจริงคือเธอเป็นลูกชายบาร์ทและนี่คือที่อย่างถูกต้องของเธอ Gone with the Will (2009)
Maybe we never offered him the right pay off.บางทีพวกเราไม่เคยเสนอเงินให้เขา จ่ายเงินอย่างถูกต้อง Fix (2009)
Does he want to know if he's poisoning the bodies of other Japanese that he's selling the meat to?และมันก็มักจะถูกขายในมูลค่าที่น้อยมาก ถ้าถูกระบุในฉลากอย่างถูกต้อง ดังนั้นเนื้อของมันจึงถูกจำหน่าย ไปในวงกว้างเกินจะคิด The Cove (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างถูกต้อง[adv.] (yāng thuktǿng) EN: properly   

English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurately[ADV] อย่างแม่นยำ, See also: อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง, Syn. correctly, precisely, exactly, certainly
aright[ADV] อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, rightly
correctly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ, Syn. aright, right, Ant. incorrectly, wrong, wrongly
due[ADV] โดยตรง, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. directly, exactly
duly[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง
exactly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด, Syn. precisely
justly[ADV] อย่างสอดคล้องกับความจริง, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. accurately
legally[ADV] อย่างถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย, Syn. lawfully, de jure
proper[ADV] อย่างถูกต้อง
properly[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, suitably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
program checkชุดคำสั่งตรวจสอบหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่มีเก็บไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่คอยตรวจสอบการวิ่ง (run) ชุดคำสั่ง ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
rightly(ไรทฺ'ลี) adv. อย่างถูกต้อง
truly(ทรู'ลี) adv. จริง ๆ ,อย่างซื่อสัตย์,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,ชัดแจ้ง,โดยใจจริง,อย่างจงรักภักดี., Syn. actually

English-Thai: Nontri Dictionary
aright(adv) อย่างถูกต้อง
precisely(adv) อย่างเที่ยงตรง,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่นอน,อย่างละเอียด
properly(adv) อย่างถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
soundly(adv) อย่างละเอียดลออ,อย่างถูกต้อง,อย่างถาวร,อย่างมั่นคง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top