Search result for

corrective

(37 entries)
(0.0475 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corrective-, *corrective*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corrective[ADJ] ที่เป็นการทำให้ถูกต้อง, Syn. remedial, restorative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corrective(คะเรค'ทิฟว) adj. เป็นการแก้ไข,เป็นการรักษา n. วิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง,สิ่งที่ใช้แก้ไขให้ถูกต้อง, Syn. improving

English-Thai: Nontri Dictionary
corrective(adj) ซึ่งทำให้ถูก,เป็นการแก้ไข
corrective(n) สิ่งที่ดัดแปลงแก้ไข,วิธีแก้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corrective exercise; exercise, therapeuticกายบริหารบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corrective justiceความยุติธรรมเพื่อแก้ไขความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correctiveตัวแต่ง,แก้ไขความผิดปกติ [การแพทย์]
Corrective Activitiesกิจกรรมที่สามารถช่วยแก้ความผิดปกติทางด้านร่างกาย [การแพทย์]
corrective maintenancecorrective maintenance, การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Corrective Operationการผ่าตัดเพื่อแก้ความผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No corrective lens Requirement.ความหนาเลนส์ไม่ตรง Omnivore (2009)
- Indicating multiple corrective surgeries.ชี้ว่าผ่านการผ่าตัดมาหลายครั้ง ซึ่งอาจช่วยเรา ระบุถึงเหตุที่เป็นไปได้ของโครงกระดูกนี้ The Proof in the Pudding (2010)
It was corrective rhinoplasty for a deviated...ฉันแค่ผ่าตัดตกแต่งจมูกเพราะว่ามันเบี้ยว... Let Me Entertain You (2010)
"A way to deceive the corrective power of history is..."หนทางแก้ไขประวัติศาสตร์คือ Episode #2.7 (2011)
"However, I wonder if the corrective power of history allow this dream?"อย่างไรก็ดี ผมสงสัยว่าพลังแห่งครรลองประวัติศาสตร์จะยอมให้ฝันนี้เป็นจริงรึไม่ ? Episode #2.7 (2011)
That by delivering it directly yourself the corrective power of history will do its work on Nokaze-san and the child?ที่จะทำคลอดโดยตัวท่านเอง พลังแห่งครรลองประวัติศาสตร์ จะเข้าถึงโนคาเสะกับลูก ? Episode #2.7 (2011)
Her driver's license specifies she had to wear corrective lenses while operating a vehicle.เธอต้องใส่เลนส์ที่เหมาะสม เวลาขับยานพาหนะ In the Blood (2013)
Is there a second operation you can give him, some corrective surgery?จะมีการดำเนินการที่สอง ที่คุณสามารถให้เขาผ่าตัดแก้ไขบางส่วน Sex Trek: Charly XXX (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบำรุงรักษาแบบแก้ไข[n. exp.] (kān bamrungraksā baēp kaēkhai) EN: corrective maintenance (CM)   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRECTIVE    K ER0 EH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corrective    (n) (k @1 r e1 k t i v)
correctives    (n) (k @1 r e1 k t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehungsmaßregel {f}corrective method [Add to Longdo]
Fürsorgeerziehung {f}corrective training [Add to Longdo]
Korrekturmaßnahme {f}corrective action [Add to Longdo]
vorbeugende Wartung {f}corrective maintenance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
近眼鏡[きんがんきょう, kingankyou] (n) corrective lenses for myopia [Add to Longdo]
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] (n) {comp} corrective maintenance [Add to Longdo]
事後保全[じごほぜん, jigohozen] (n) {comp} corrective maintenance [Add to Longdo]
是正措置[ぜせいそち, zeseisochi] (n) corrective action (measure); rectification [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example, #31,010 [Add to Longdo]
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] corrective maintenance [Add to Longdo]
事後保全[じごほぜん, jigohozen] corrective maintenance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrective \Cor*rect"ive\, n.
   1. That which has the power of correcting, altering, or
    counteracting what is wrong or injurious; as, alkalies are
    correctives of acids; penalties are correctives of immoral
    conduct. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Limitation; restriction. [Obs.] --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrective \Cor*rect"ive\ (k?rr-r?k"t?v), a. [Cf. F. correctif.]
   [1913 Webster]
   1. Having the power to correct; tending to rectify; as,
    corrective penalties.
    [1913 Webster]
 
       Mulberries are pectoral, corrective of billious
       alkali.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Qualifying; limiting. "The Psalmist interposeth . . . this
    corrective particle." --Holdsworth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corrective
   adj 1: designed to promote discipline; "the teacher's action was
       corrective rather than instructional"; "disciplinal
       measures"; "the mother was stern and disciplinary" [syn:
       {corrective}, {disciplinary}, {disciplinal}]
   2: tending or intended to correct or counteract or restore to a
     normal condition; "corrective measures"; "corrective lenses"
   n 1: a device for treating injury or disease [syn: {corrective},
      {restorative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top