ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เที่ยง

   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เที่ยง-, *เที่ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เที่ยง[ADV] correctly, See also: accurately, exactly, precisely, stably, Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Example: นาฬิกาเรือนนี้เดินเที่ยงดีจริงๆ แม้จะซื้อมาราคาถูก
เที่ยง[N] noon, See also: midday, Example: กว่าจะได้ร่ำลาเจ้าของบ้าน ออกเดินทางกลับเมืองก็จวนเจียนจะเที่ยง, Thai definition: เรียกเวลากึ่งกลางของกลางวันที่พระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะ ว่า เที่ยง หรือ เที่ยงวัน ตรงกับ 12 นาฬิกา
เที่ยง[N] noon, See also: midday, afternoon, meridian, meridional, Example: โดยปกติเขามักจะหยุดพักตอนเที่ยงๆ
เที่ยงคืน[N] midnight, Example: หลายคนไม่พอใจที่ไม่ได้กินหลังเที่ยงคืน ในที่สุดเลยต้องอนุโลมให้ขายได้ตลอดเวลา, Thai definition: เวลากึ่งกลางคืน คือ 24.00 น.
เที่ยงตรง[V] be accurate, See also: exact, correct, be certain, Syn. ถูกต้อง, แน่นอน, ตรงเผง
เที่ยงตรง[ADJ] honest, See also: impartial, fair-minded, unbiased, righteous, upright, dispassionate, Syn. ซื่อตรง, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม
เที่ยงวัน[N] midday, See also: twelve o'clock, noontime, meridian, meridional, noon
เที่ยงแท้[ADV] surely, See also: certainly, exactly, definitely, Syn. แน่แท้, แน่นอน, Example: เขาจะต้องประสบความหายนะอย่างเที่ยงแท้
เที่ยงธรรม[ADV] fairly, See also: impartially, equitably, righteously, unbiasedly, uprightly, morally, dispassionately, jus, Syn. ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Example: คดีนี้ได้รับการตัดสินอย่างเที่ยงธรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เที่ยงว. ตรง เช่น นาฬิกาเดินเที่ยง, แน่นอน เช่น สังขารไม่เที่ยง คือ ไม่แน่นอน
เที่ยงที่สะท้อนตรงกับความเป็นจริง ในคำว่า กระจกเที่ยง
เที่ยงแน่, แม่นยำ, ในคำว่า มือเที่ยง
เที่ยงเรียกเวลากึ่งกลางของกลางวันที่พระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะ ว่า เที่ยง หรือ เที่ยงวัน ตรงกับ ๑๒ นาฬิกา, เรียกเวลากึ่งกลางของกลางคืน ว่า เที่ยงคืน ตรงกับ ๒๔ นาฬิกา.
เที่ยงว. ราว ๆ เที่ยง.
เที่ยงตรงน. เวลา ๑๒.๐๐ น.
เที่ยงตรงว. ตั้งตรงไม่เอนเอียง, ยุติธรรม.
เที่ยงธรรมว. ตั้งตรงด้วยความเป็นธรรม.
เที่ยงแท้ว. แน่นอน.
ตรง, ตรง ๆเที่ยงตามกำหนด เช่น เวลา ๓ โมงตรง นาฬิกาเดินตรงเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solar noonเที่ยงสุริยะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's holding a meeting at midnight and he wants you to be there.เขาจะประชุมตอนเที่ยงคืนนี้ และเขาต้องการเธอ The Great Dictator (1940)
I don't understand it. This crazy midnight supper...ฉันไม่เข้าใจ มื้อเย็นตอนเที่ยงคืน บ้าสิ้นดี... The Great Dictator (1940)
Honest John?เที่ยงตรงจอห์น? Pinocchio (1940)
Now, I've got a coach load leaving at midnight.ตอนนี้ฉันได้มีการโหลดโค้ช ออก ในเวลาเที่ยงคืน. Pinocchio (1940)
Come, the coach departs at midnight.มาโค้ชออกเดินทางในเวลา เที่ยงคืน Pinocchio (1940)
- Honest John gave me--เที่ยงตรง จอห์น ให้ฉัน Pinocchio (1940)
- Honest John--เที่ยงตรง จอห์น Pinocchio (1940)
- Mademoiselle will have lunch with me.คุณผู้หญิงจะมาทานมื้อเที่ยงกับผม Rebecca (1940)
Get reservations on the Aquitania, and we'll take the 12:30 train for Cherbourg.ไปจองตั๋วที่อะควิแทเนีย เราจะขึ้นรถไฟเที่ยวเที่ยงครึ่งไปเซอร์เบิร์ก Rebecca (1940)
He's gone out riding? He won't be back till noon?เขาออกไปขับรถเล่น เเละจะไม่กลับมาจนกว่าจะเที่ยงรึคะ Rebecca (1940)
My sister, Beatrice, and her husband, Giles Lacy, have invited themselves over for lunch.พี่สาวผม เบียทริซ และไจลส์สามี จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เที่ยง [n.] (thīeng) EN: midday ; noonday ; at noon ; 12.00 a.m.   FR: midi [m] ; milieu de la journée/du jour [m] ; 12 heures[fpl]
เที่ยง [adj.] (thīeng) EN: accurate ; correct ; exact ; straight ; true ; steady   
เที่ยง [adv.] (thīeng) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably   
เที่ยงคืน [X] (thīeng kheūn) EN: midnight ; 12.00 p.m.   FR: minuit [m]
เที่ยงตรง [X] (thīeng trong) EN: at noon ; noon ; 12 p.m.   FR: midi pile ; 12 heures précises
เที่ยงตรง [adj.] (thīengtrong) EN: accurate ; exact ; correct ; certain ; upright   FR: exact ; juste
เที่ยงธรรม[adj.] (thīengtham) EN: just   FR: juste ; équitable
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   
เที่ยงวัน [X] (thīeng wan) EN: noon ; at noon   FR: midi ; mi-journée ; à midi ; à la mi-journée
เที่ยงแท้[adv.] (thīengthaē) EN: surely ; for certain   

English-Thai: Longdo Dictionary
justified(adj) อย่างเที่ยงธรรม เช่น Budget requests should be clearly explained, adequately justified, reasonable and consistent with the intended use of program project.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurate[ADJ] ระมัดระวัง, See also: เที่ยงตรง
equitable[ADJ] ยุติธรรม, See also: เที่ยงตรง, ถูกต้อง, Syn. fair, impartial, just
fair-minded[ADJ] เที่ยงตรง, See also: ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ, Syn. unbiased, unprejudiced
keep good time[IDM] ตรงเวลา, See also: เที่ยงตรง
just[ADJ] ยุติธรรม, See also: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม, Syn. fair, upright, impartial, Ant. partial, unfair
meridian[N] เที่ยงวัน (คำโบราณ), See also: เวลาเที่ยง, Syn. noon
midday[N] เที่ยงวัน, See also: เที่ยง, กลางวัน, Syn. afternoon, noon, noonday, meridian
nice[ADJ] แน่นอน, See also: เที่ยงตรง
noon[N] เที่ยง, See also: เที่ยงวัน, Syn. midday
noonday[N] เที่ยงวัน, Syn. high noon, midday, twelve noon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
aftermost(อาฟ' เทอะโมสทฺ, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
ante meridiem(แอนทีมะริด' เดียม) (Latin) ก่อนเที่ยง, เขียนย่อว่า A.M., หรือ a.m.
antemeridian(แอนทีมะริด' เดียน) adj. ก่อนเที่ยง (occurring before noon)
atomic clockนาฬิกาปรมาณูที่มีความเที่ยงตรงมาก
brunch(บรันชฺ) {brunched,brunching,brunches} n. อาหารเช้าที่สาย,อาหารที่เป็นทั้งอาหารเช้าและอาหารเที่ยง. vi. กินมื้อ อาหารดังกล่าว
chronographn. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก., See also: chronographer n. ดูchronograph -chronographic adj. ดูchronograph
chronometer(คระนอม'มิเทอะ) n. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก, See also: chronometric,chronometrical adj.
clockworkn. เครื่องกลไกของนาฬิกา,เครื่องกลไกที่คล้ายของนาฬิกา -Phr. (like clockwork ด้วยความเที่ยงตรงสม่ำเสมอ)

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
certain(adj) แน่ใจ,แน่ๆ,แน่นอน,เที่ยง
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
equitable(adj) เสมอภาค,ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม
equity(n) ความเสมอภาค,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
exact(adj) แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี

German-Thai: Longdo Dictionary
Uhr(n) นาฬิกา ที่หมายถึง หน่วยที่ใช้บอกเวลา เช่น 24 Uhr เวลาเที่ยงคืน
ungenau(adj adv) ไม่เที่ยงตรง, ไม่แน่นอน
kalibrieren(vt) |kalibierte, hat kalibriert| ปรับเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์ให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. eichen
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. die Eichung,
gegenประมาณ(ช่วงเวลา) เช่น gegen 15 Uhr ประมาณบ่ายสามโมงเย็น, gegen Mittag ประมาณช่วงเที่ยงๆ, See also: S. etwa,
Genauigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเที่ยงตรง เช่น Genauigkeit der Messwerte ความเที่ยงตรงของค่าที่วัดได้, See also: S. Präzision,
Mittagessen(n) |das, pl. Mittagessen| อาหารกลางวัน, อาหารเที่ยง, ข้าวเที่ยง
Mitternacht(n) |die, nur Sg.| เที่ยงคืน, ยี่สิบสี่นาฬิกา เช่น Wie spät ist est? - Es ist genau Mitternacht. กี่โมงแล้ว - เที่ยงคืนพอดี
Mittag(n) |der, nur Sg.| เที่ยงวัน, สิบสองนาฬิกา เช่น gegen Mittag ช่วงเที่ยงวัน หรือ ราวๆ เที่ยงวัน

French-Thai: Longdo Dictionary
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top