ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expense

IH0 K S P EH1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expense-, *expense*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expense(n) การใช้ (จนหมด), See also: การเสียไป
expense(n) ค่าใช้จ่าย, Syn. cost, charge, price
expense is no object(idm) ไม่ว่าจะราคาเท่าไรก็ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expense(อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย, การใช้จ่าย, การสละ, ค่าเสียหาย, ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her, our, etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่), Syn. cost

English-Thai: Nontri Dictionary
expense(n) ค่าใช้จ่าย, ค่าโสหุ้ย, ความสิ้นเปลือง, การใช้จ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expense for medical treatmentค่ารักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expense loadingค่าใช้จ่ายบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expense ratioอัตราส่วนค่าใช้จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expense, contingentค่าใช้จ่ายสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expense, currentค่าใช้สอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expensesค่าใช้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expenseค่าใช้จ่าย [การบัญชี]
Expensesค่าใช้จ่าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร The Shawshank Redemption (1994)
I'm against the men who deify it at the expense of human truth.คนที่ยกขึ้นเป็นพระเจ้ามันที่ค่า ใช้จ่ายของความเป็นจริงของมนุษย์ Contact (1997)
- Your expenses are your own. - Latisha said you'd pay.คุณจ่ายเอง ลาติชาบอกว่าคุณจะจ่าย Punch-Drunk Love (2002)
Private Tutor Living expenses subsidy!อาจารย์สอนพิเศษ / ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Do you think it can be prevented by a woman of inferior birth whose own sister's elopement resulted in a scandalously patched-up marriage only achieved at the expense of your uncle.เธอคิดว่ามันจะถูกทำลาย เพราะผู้หญิงที่ต้อยตํ่ากว่างั้นหรือ ที่น้องสาวหนีตามเขาไป จนต้องแต่งงานอย่างอื้อฉาว ที่เกิดขึ้นได้ เพราะลุงของเธอจ่ายให้หรอก Pride & Prejudice (2005)
Expense account, driver, et cetera.มูลค่าทางบัญชีสูง ต้องระมัดระวัง เสี่ยงเอาการ Match Point (2005)
- Put it on the expense account, so... - Very well.-ลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายฉันก็ได้ Match Point (2005)
I am in charge of her schedule her appointments and her expenses and most importantly, I get to go with her to Paris for Fashion Week in the fall.ฉันดูแลตารางเวลา นัดหมาย ค่าใช้จ่ายและ... ที่สำคัญที่สุดฉันได้ไปปารีส กับหล่อนช่วงแฟชั่นวีคตอนใบไม้ร่วง The Devil Wears Prada (2006)
And that they'll pay for the hospital expenses afterwards.พวกเค้าจ่ายค่าโรงพยาบาลด้วย Fly, Daddy, Fly (2006)
This is for your comfort, and send me the hospital expenses once you're done.นีสำหรับค่าทำขวัญ ส่งบิลค่าใช้รักษาตัวมาให้ฉัน Fly, Daddy, Fly (2006)
ALL THE MEDICAL EXPENSES FOR THE BABY, SO--ค่าใช้จ่ายทางแพทย์สำหรับเด็กทั้งหมด เพราะฉนั้น Family/Affair (2007)
in the struggle for survival, it is the fittest who win out at the expense of their rivals.ในกฎแห่งการอยู่รอด ผู้ที่เหมาะสมที่สุด และแข็งแรงที่สุด Chapter One 'Four Months Later...' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expense$100 will cover all your expenses for the trip.
expenseA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
expenseA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
expenseAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
expenseAllow a person $100 for expenses.
expenseAll the expenses will fall on the sponsor.
expenseAs regards the expense involved, it is of no concern to me.
expenseDon't obtain wealth at the expense of your conscience.
expenseEach person's share of the expenses for the party is 4000 yen.
expenseHe became a brilliant scholar but only at the expense of his health.
expenseHe calculated the expenses.
expenseHe completed his work at the expense of his health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าใช้จ่าย(n) expenses, See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, รายจ่าย, Example: วิธีการนี้ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, Count Unit: บาท
รายจ่าย(n) expenses, See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge, Syn. ค่าใช้จ่าย, รายการจ่าย, Ant. รายรับ, Example: รัฐบาลได้มีนโยบายในการลดงบประมาณรายจ่ายลงโครงการที่ไม่จำเป็น
โสหุ้ย(n) expenses, See also: overhead, Syn. ค่าใช้จ่าย, Example: เท่าที่รู้มาค่าโสหุ้ยในการติดพัดลมก็ประมาณ 500 บาทกระมัง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกรับค่าใช้จ่าย[baēkrap khāchaijāi] (v, exp) EN: assume the costs ; assume the expenses
เบี้ยเดินทาง[bīa doēnthāng] (n, exp) EN: traveling allowance ; travel expenses  FR: viatique [ m ] ; indemnité de voyage [ f ]
เบี้ยเลี้ยง[bīalīeng] (n) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance
เบิกค่าใช้จ่าย[boēk khāchaijāi] (v, exp) EN: claim expenses
เฉลี่ยค่าใช้จ่าย[chalīa khāchaijāi] (v, exp) EN: share the expenses
เช็คบิล[chek bin] (x) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up  FR: demander l'addition
ชดใช้ค่าใช้จ่าย[chotchai khāchaijāi] (v, exp) EN: reimburse expenses
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[døkbīa khāng jāi] (n, exp) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable
การปรับลดค่าใช้จ่าย[kān prap lot khāchaijāi] (n, exp) EN: reduction in expenses
ค่า[khā] (n) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages  FR: valeur [ f ] ; coût [ m ] ; prix [ m ] ; frais [ mpl ] ; charges [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXPENSE IH0 K S P EH1 N S
EXPENSES IH0 K S P EH1 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expense (n) ˈɪkspˈɛns (i1 k s p e1 n s)
expenses (n) ˈɪkspˈɛnsɪz (i1 k s p e1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花费[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ, / ] expense; cost; to spend (time or money); expenditure #5,585 [Add to Longdo]
开销[kāi xiāo, ㄎㄞ ㄒㄧㄠ, / ] expenses #17,506 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufwandsentschädigung { f }expense allowance [Add to Longdo]
Kostenfaktor { m }expense factor [Add to Longdo]
Spesenkonto { n } | Spesenkonten { pl }expense account | expense accounts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひ, hi] (n-suf) cost; expense; (P) #2,032 [Add to Longdo]
費用[ひよう, hiyou] (n) cost; expense; (P) #4,921 [Add to Longdo]
運賃[うんちん, unchin] (n) (1) fare; (2) freight rates; shipping expenses; (P) #5,266 [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
支出[ししゅつ, shishutsu] (n, vs) expenditure; expenses; (P) #12,951 [Add to Longdo]
経費[けいひ, keihi] (n) expenses; cost; outlay; (P) #13,262 [Add to Longdo]
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) itemization (of expenses); the items; breakdown; classification; (P) #15,129 [Add to Longdo]
自費[じひ, jihi] (n) one's own expense; out-of-pocket expense; (P) #16,529 [Add to Longdo]
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r, vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P) #19,494 [Add to Longdo]
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自前[じまえ, jimae] custom (a-no), at one's own expense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expense \Ex*pense"\, n. [L. expensa (sc. pecunia), or expensum,
   fr. expensus, p. p. of expendere. See {Expend}.]
   1. A spending or consuming; disbursement; expenditure.
    [1913 Webster]
 
       Husband nature's riches from expense. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is expended, laid out, or consumed; cost;
    outlay; charge; -- sometimes with the notion of loss or
    damage to those on whom the expense falls; as, the
    expenses of war; an expense of time.
    [1913 Webster]
 
       Courting popularity at his party's expense.
                          --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   3. Loss. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And moan the expense of many a vanished sight.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Expense magazine} (Mil.), a small magazine containing
    ammunition for immediate use. --H. L. Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expense
   n 1: amounts paid for goods and services that may be currently
      tax deductible (as opposed to capital expenditures) [syn:
      {expense}, {disbursal}, {disbursement}]
   2: a detriment or sacrifice; "at the expense of"
   3: money spent to perform work and usually reimbursed by an
     employer; "he kept a careful record of his expenses at the
     meeting"
   v 1: reduce the estimated value of something; "For tax purposes
      you can write off the laser printer" [syn: {expense},
      {write off}, {write down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top