ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電荷

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電荷-, *電荷*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电荷[diàn hé, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] electric charge, #30,092 [Add to Longdo]
核电荷数[hé diàn hè shù, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˋ ㄕㄨˋ, / ] electric charge on nucleus; atomic number [Add to Longdo]
阳电荷[yáng diàn hé, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] positive electric charge [Add to Longdo]
电荷耦合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] charge-coupled device (electronics) [Add to Longdo]
电荷量[diàn hé liàng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] electrical charge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電荷[でんか, denka] (n) charge; electric charge [Add to Longdo]
電荷移動錯体[でんかいどうさくたい, denkaidousakutai] (n) charge-transfer complex [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうそし, denkaketsugousoshi] (n) {comp} Charge-Coupled Device; CCD [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-It holds an electric charge. -Yes.[JA] 電荷を保持する The Amazing Spider-Man 2 (2014)
"I surmise it has something to do with the electrical charges "in the brain.[JA] "脳内に於ける電荷移動に 関係しているとみられる" Thanks for the Memories (2014)
Batteries can withstand a lot of incoming charges.[CN] 產生大量電荷 The Amazing Spider-Man 2 (2014)
Batteries can withstand a lot of incoming charges.[JA] バッテリーは電荷の多くに 耐えることができる The Amazing Spider-Man 2 (2014)
First, the charge defibrillated Adaline Bowman's heart.[JA] まず 電荷が アデライン・ボーマンの心臓を除細動した The Age of Adaline (2015)
There's no way for him to control the weather.[JA] 大気の電荷がなくなれば 天候を操れん Out of Time (2015)
It's powered by a self-generating atomic charge reaching temperatures up to 2500 degrees.[JA] 到達温度2500度まで、 自己生成する原子の電荷によって それに動力が供給される。 Pilot (2015)
If its atomic structure is making Bizarro stronger, reversing its ionic charge should have an oppositional effect.[JA] その原子構造がビザロを 強化するなら、 そのイオン電荷を逆にすれば 反抗効果があるはずだ。 Bizarro (2016)
You dropped those charges to flush something out.[JA] あなたは何かを洗い流すために、それらの電荷を落としました。 Kong: Skull Island (2017)
They deliver a micro charge their frontal lobes.[JA] 前頭葉のマイクロ電荷を 表示してるけど Criminal (2016)
Deprive those cells of their electrical charge, his shape-shifting days are over.[JA] 細胞の電荷を奪えば もう変身できない Who Is Harrison Wells? (2015)
But if the incoming charge exceeds the outgoing charge the battery might explode![CN] 如果輸入電荷超過輸出電荷 就會爆炸 The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電荷[でんか, denka] electric charge [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] Charge-Coupled Device, CCD [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] CCD, Charge-Coupled Device [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top