Search result for

ตรา

(122 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรา-, *ตรา*
Longdo Dictionary ภาษารัสเซีย (RU) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Завтра[ซาบ-ตรา] พรุ่งนี้

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ศาสตราจารย์เกียรติคุณHonorary Prof.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรา[N] brand, See also: mark, trademark, Syn. ยี่ห้อ, เครื่องหมายการค้า, Example: ตระกูลโอวเป็นเจ้าของยาหม่องตราเสือและหนังสือพิมพ์จีนทั้งในสิงคโปร์ฮ่องกงและประเทศไทย, Count unit: ตรา, Thai definition: เครื่องหมายที่มีลวดลายเป็นรูปต่างๆ สำหรับประทับเป็นสำคัญ
ตรา[N] mark, See also: seal, stamp, crest, Syn. ตราประทับ, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, Example: หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนจะมีตราประทับนูนของ เสมา ธรรมจักร อยู่บนปกหนังสือหรือปกหลังของหนังสือเล่มนั้น, Count unit: ตรา, Thai definition: เครื่องหมายประดับในจำพวกราชอิสริยาภรณ์
ตรา[V] stamp, See also: imprint, legislate, enact, decree, Syn. ตั้งไว้, กำหนดไว้, Example: ในปี พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาความยุ่งยากภายในพระราชวงศ์, Thai definition: กำหนดไว้ให้เป็นแบบแผน, กำหนดไว้เป็นสำคัญ
ตรา[V] note, See also: record, register, chronicle, Syn. กำหนดไว้, จดจำไว้, Example: เรื่องยูลิสสิส เมื่อพิมพ์ครั้งแรกในปี 1922 ก็ถูกตราว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเช่นเดียวกับเรื่องชู้รักของเลดี้ชัตเตอร์ลีย์, Thai definition: กำหนดจดจำไว้เป็นสำคัญ, ประทับไว้เป็นสำคัญ
ตรา[N] Trat, Syn. จังหวัดตราด, Example: ฉันชอบไปทะเลที่ตราดเพราะน้ำใสกว่าทะเลที่อื่น, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย อยู่ทางภาคตะวันออก
ตรา[CONJ] until, See also: till, as long as, Syn. เท่าที่, จนกระทั่ง, จนถึง, เมื่อ, Example: กระถางคบเพลิงถูกจุดให้ลุกโชติช่วงและจะส่องสว่างไปตราบการแข่งขันสิ้นสุดลง, Thai definition: ช่วงระยะเวลาจากจุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง
ตราชู[N] balance, See also: equipoise, poise, Syn. ตาชั่ง, คันชั่ง, เครื่องชั่งสิ่งของ, Example: ร้านขายทองใช้ตราชูชั่งน้ำหนักทอง, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องชั่งชนิดที่มีถาดชั่งห้อยอยู่ 2 ข้างคันชั่ง มีตุ้มน้ำหนักบอกน้ำหนักของของที่ชั่ง
ตราบาป[N] sin, See also: guilt, Syn. บาปติดตัว, Example: เขารู้สึกว่าอดีตที่เขาเคยเป็นคนคุกนั้น เป็นตราบาปติดตัวเขาไปตลอด, Thai definition: ความรู้สึกว่าเป็นบาปซึ่งมีฝังอยู่ในจิตใจตลอดไป
ตราบใด[CONJ] as long as, See also: so long as, Syn. จนถึง, เมื่อ, Example: ตราบใดที่คุณพ่อเธอยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะเป็นโสดอยู่ตราบนั้น
ตรายาง[N] rubber stamp, Syn. ตรา, ตราประทับ, Example: เขาไม่เคยใช้ตรายางลงนามในเอกสาร เขาใช้แต่ลายมือชื่อ, Count unit: อัน, Thai definition: ตราที่ทำด้วยยางสำหรับประทับบนกระดาษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรา(ตฺรา) น. เครื่องหมายทำเป็นรูปต่าง ๆ มีลวดลายประดับ สำหรับประทับเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลหรือองค์กรเป็นต้น เช่น ตราพระราชสีห์ ตราพระคชสีห์ ตราบัวแก้ว หรือสำหรับเป็นเครื่องประดับในจำพวกราชอิสริยาภรณ์ เช่น ตราช้างเผือก หรือสำหรับเป็นเครื่องหมายการค้า เช่น ผ้าตรานกอินทรี.
ตรา(ตฺรา) ก. ประทับเป็นสำคัญ เช่น ตราไว้
ตรากำหนดไว้, จดจำไว้, เช่น ตราเอาไว้ที
ตราตั้งไว้ เช่น ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้.
ตรากตรำ(ตฺรากตฺรำ) ก. ทำงานด้วยความยากลำบาก, ทนทำงานด้วยความยากลำบาก, เช่น เขาตรากตรำทำงานมาตั้งแต่อายุยังน้อย
ตรากตรำสมบุกสมบัน, ไม่ปรานีปราศรัย, เช่น ใช้ตรากตรำ.
ตราขุนพลน. ลายที่ขีดเป็นกากบาทที่ก้นหม้อตาลสำหรับปักไว้กันผี.
ตราจองน. ใบอนุญาตให้จับจองที่ดิน ซึ่งกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วภายในเวลาที่กำหนด.
ตราชู(ตฺรา-) น. เครื่องชั่งชนิดที่มีถาดชั่งห้อยอยู่ ๒ ข้างคันชั่งหรืออยู่ที่ปลายคาน ๒ ข้างของคันชั่ง ถาดหนึ่งสำหรับใส่ของที่จะชั่ง อีกถาดหนึ่งใส่ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน จนตุ้มน้ำหนักสมดุลกับของที่ชั่ง และคานอยู่ในระนาบ.
ตราตั้งน. เอกสารแต่งตั้ง เช่น ตราตั้งพระอุปัชฌายะ ตราตั้งที่พระราชทานให้แก่ธนาคารหรือบริษัทห้างร้านเป็นต้นที่ทำประโยชน์ในราชการส่วนพระองค์หรือประเทศชาติ มีสิทธิที่จะใช้ตราครุฑเพื่อแสดงว่าได้รับพระบรมราชานุญาต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dum sola (L.)ตราบเท่าที่ยังเป็นหญิงโสด, ตราบเท่าที่ยังเป็นหญิงม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dum casta vixerit (L.)ตราบเท่าที่ยังไม่มีสามีใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chopตราประทับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logoตราสัญลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrument to orderตราสารชนิดที่ออกให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่ง (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defective titleตราสารที่บกพร่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perfect instrumentตราสารที่สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negotiable instrumentตราสารที่เปลี่ยนมือได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
draftตราสารสั่งจ่ายเงิน (ที่ธนาคารเป็นผู้ออก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of creditตราสารเครดิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library stampตราห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Deedตราสาร, โฉนด [เศรษฐศาสตร์]
Commercial paperตราสารพาณิชย์ [เศรษฐศาสตร์]
Equity instrumentsตราสารแห่งทุน
หมายถึงตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการในฐานะผู้ถือหุ้น การลงทุนในตราสารทุนนี้ จะมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของกิจการในกรณีที่เกิดการล้มละลายจะอยู่หลังเจ้าหนี้ ข้อดีของการเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นของกิจการก็คือ ถ้ากิจการมีกำไร จะมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ อย่างเต็มที่ในรูปของเงินปันผล แต่ในทางกลับกันถ้ากิจการขาดทุน ผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเลย เพราะกิจการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้นอกจากนี้ผู้ลงทุนในตราสารทุนก็อาจจะได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดด้วย ตัวอย่างตราสารทุน ได้แก่ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น [ตลาดทุน]
Debt instrumentsตราสารแห่งหนี้
เป็นตราสารที่ออกโดยเจ้าของกิจการ รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล มีการจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ พร้อมกับจ่ายเงินต้นให้แก่เจ้าของเงินเมื่อครบกำหนดที่ตกลงกันไว้ ซึ่งระยะเวลาครบกำหนดของตราสารหนี้ จะมีทั้งที่เป็นระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) ปานกลาง (1 ถึง 5 ปี) และระยะยาว(5 ปีขึ้นไป) ผู้ถือตราสารหนี้มีฐานะ เป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกตราสาร เนื่องจากเป็นผู้ให้กิจการกู้ยืมไปลงทุน และผู้ลงทุน ที่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้นั้นจะมีสิทธิเรียกร้องการชำระคืนเงินต้นก่อนผู้เป็นเจ้าของหรือ ผู้ถือหุ้นของกิจการ ในกรณีที่เลิกบริษัทหรือล้มละลาย การลงทุนในตราสารหนี้ก็ยังคงมีความเสี่ยง ถ้าหากว่ากิจการที่ออกตราสารนั้นมีปัญหาทางด้านการเงิน หรือล้มละลาย ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นได้ทั้งหมด หรือหากตราสารหนี้มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงลดลงเนื่องจากภาวะการซื้อขายในตลาดรอง ก็จะทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้ ตัวอย่างตราสารหนี้ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ [ตลาดทุน]
Optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สิน
ตราสารที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อทรัพย์สินจากหรือขายทรัพย์สินให้ผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น ประเภทและคุณภาพทรัพย์สิน จำนวน ราคา วันหมดอายุของตราสารและกำหนดเวลาให้ใช้สิทธิได้ หากเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือซื้อทรัพย์สินจะเรียกว่า ตราสารสิทธิเรียกซื้อทรัพย์สิน (call options) ถ้าเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือขายทรัพย์สินจะเรียกว่าตราสารสิทธิให้ขายทรัพย์สิน (put options) สิ่งที่นำมากำหนดให้สิทธิซื้อหรือขายอาจจะเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล เงินตราต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด ทองคำ เป็นต้น ผู้ถือ (หรือผู้ซื้อ) options มีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตาม options ก็ได้ แต่ผู้ขาย options มีพันธะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน options หากว่าผู้ถือขอใช้สิทธิ ถ้าผู้ถือไม่ใช้สิทธิจนกระทั่ง options นั้นหมดอายุ options นั้นจะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ขายอีกต่อไป [ตลาดทุน]
Derivativesตราสารอนุพันธ์
เป็นสัญญาทางการเงินระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปเพื่อตกลงกันซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินในปัจจุบัน แต่ทำการส่งมอบและชำระราคากันในอนาคต โดยอัตราผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรอื่น อาทิเช่น ราคาหลักทรัพย์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย หรือราคาสินค้าใด ๆ [ตลาดทุน]
Derivative instrumentตราสารอนุพันธ์
ตราสารทางการเงินประเภทที่มูลค่าหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารนั้นอิงอยู่ เช่น ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสาร ดังกล่าวจะเกี่ยวโยงกับราคา ของหุ้นที่จะใช้ตราสารสิทธินั้นไปซื้อหรือขายได้ สัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า (Stock Index Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสารนี้สืบเนื่องมาจากดัชนีราคาหุ้นที่ตราสารอิงอยู่ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง กับ ตลาดการเงินมีเครื่องมือไว้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนซื้อขายที่หลากหลายยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Stock index optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายดัชนีราคาหุ้น
เป็น options ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อหรือขายกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นกับผู้ขาย options ในตราสาร options จะต้องระบุว่าให้สิทธิผู้ถือซื้อ (call) หรือให้สิทธิขาย (put) ให้ใช้สิทธิได้ทุกวันหรือให้ใช้สิทธิในวันที่ ครบกำหนด อีกทั้งต้องระบุถึงดัชนีราคาหุ้นที่ใช้อ้างอิง มูลค่าตัวคูณที่ใช้แปลงค่า 1 หน่วยดัชนีเป็นจำนวนเงิน ระดับดัชนีที่ถือเป็น ราคาให้ใช้สิทธิ (exercise price) เดือนหมดอายุของตราสาร (มักกำหนดเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไปต่อเนื่องกัน 3 ถึง 4 เดือน เป็นต้น) และวิธีการส่งมอบเมื่อมีการใช้สิทธิซึ่งจะให้ส่งมอบเป็นเงินสดตามผลต่างของระดับดัชนีบน options กับระดับดัชนีที่ ใช้อ้างอิง ณ วันใช้สิทธิ stock index options เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลัก ทรัพย์นิยมใช้ปกป้องความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ การให้ซื้อขายตราสารนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนในตลาดทุน และสร้างโอกาสให้มีการทำ arbitrage มาช่วยให้กลไกตลาดมีประสิทธิภาพในการสะท้อนปัจจัยพื้นฐานได้ดีขึ้น [ตลาดทุน]
Stock optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น
Options ที่ให้สิทธิผู้ถือที่จะซื้อหรือขายหุ้นสามัญกับผู้ขาย options ตราสารสิทธิประเภทนี้จะต้องระบุว่าให้สิทธิซื้อ หรือขายหุ้นสามัญบริษัทใด จำนวนเท่าใด ณ ราคาเท่าใด อายุของตราสารสิ้นสุดเดือนใด ให้ผู้ถือใช้สิทธิได้ทุกวันหรือเฉพาะเมื่อวัน ตราสารหมดอายุ และให้ส่งมอบอย่างไรเมื่อมีการใช้สิทธิ การจัดให้มีการซื้อขาย stock options จะช่วยให้ผู้ลงทุนมีช่องทางลงทุนที่หลากหลายให้เลือก และยังช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญที่มี Stock Options ไม่ว่าจะในแง่ทำธุรกิจหลักทรัพย์หรือการลงทุนมีเครื่องมือที่จะปกป้องความ เสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญตัวนั้น stock options ประเภท call (ประเภทให้สิทธิผู้ถือที่จะซื้อ) ของหุ้นใดมีลักษณะใกล้เคียง short-term warrants ของหุ้นนั้นอย่างมาก จะแตกต่างกันตรงที่ stock options มีอายุไม่เกิน 1 ปีและใครจะเป็นผู้ออกก็ได้ แต่ short-term warrants มักมีอายุประมาณ 2 เดือนและบริษัทผู้ออกหุ้นสามัญนั้นเท่านั้นที่เป็นผู้ออกได้ การใช้สิทธิ stock options ไม่ก่อให้เกิดหุ้นใหม่แต่ การใช้สิทธิ short-term warrants จะทำให้เกิดหุ้นใหม่ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Badges?ขอดูตรา Jason Bourne (2016)
Charity is for diseases and endangered species.การกุศลมีไว้สำหรับพวกปัญหาสังคมกับพวกอันตราย Chuck in Real Life (2008)
Dangerous folks, no doubt.ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่อันตราย Chuck in Real Life (2008)
No, I don't care about italian customs. if the electricity goes out,ไม่ ฉันไม่สนใจกับธรรมเนียมของอิตาลีหรอกนะ ตราบใดที่ไฟยังมีอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
About inflation versus liquidity,เกี่ยวกับสภาพคล่องอัตราเงินเฟ้อ Pret-a-Poor-J (2008)
As long as she has her harry potter book-ตราบใดที่เธอมีหนังสือแฮรี่พอตเตอร์์มาด้วย There Might be Blood (2008)
Uh, yeah. I-i saw that. The three professors.อ่า เอาละ ฉัน ฉันเห็นนะ ศาสตราจารย์ 3 คน นั้น... There Might be Blood (2008)
I'm not gonna argue with you. Chloe's in danger.อย่าเพิ่งมาเถียงกันตอนนี้ โคอี้อยู่ในอันตราย Odyssey (2008)
That much time in deep space is inherently dangerous.หากจะมีเรื่องอันตรายบ้างมันก็ปกติ Dead Space: Downfall (2008)
- What? Something I read about the danger of harvesting planets.ฉันเคยอ่านเจออันตราย ของการเก็บเกี่ยวมา Dead Space: Downfall (2008)
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
I have a feeling that we have at least something very dangerous down there, and we need guidance.ผมสังหรณ์ใจว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างมันอันตรายมาก เราต้องการคำแนะนำ Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรา[n.] (trā) EN: mark ; brand ; trademark ; emblem ; coat of arms   FR: marque [f] ; label [m] (anglic.) ; symbole [m] ; emblême [m] ; armoiries [fpl] ; écusson [m]
ตรา[n.] (trā) EN: stamp ; seal   FR: sceau [m] ; timbre [m] ; cachet [m]
ตรา[n.] (trā) EN: badge ; decoration ; emblem ; insignia ; crest   FR: insigne [m] ; badge [m] (anglic.) ; écusson [m]
ตรา[v.] (trā) EN: note ; take note (of) ; remember   FR: mémoriser ; retenir ; noter ; prendre note
ตรา[v.] (trā) EN: seal ; stamp ; chop ; mark ; brand   FR: marquer ; sceller ; cacheter
ตรา[v.] (trā) EN: promulgate ; enact ; pass   FR: promulguer ; légiférer ; arrêter ; décréter
ตรากฎหมาย[v. exp.] (trā kotmāi) EN: promulgate a law ; enact a law   FR: promulguer une loi
ตรากตรำ[v.] (trāktram) EN: suffer ; go through ; endure hardship   FR: endurer ; souffrir
ตราการค้า[n. exp.] (trā kānkhā) FR: marque commeciale [f]
ตราจอง[n.] (trājøng) EN: document of possessory rights to land   

English-Thai: Longdo Dictionary
dangerous(adj) อันตรา
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as long as[CONJ] ตราบเท่าที่, See also: จนกว่า
blazon[N] ตรา, See also: ธง
brand[N] ตรา, See also: ยี่ห้อ, ตราสินค้า, Syn. logo, trademark
brand[N] เครื่องหมายการค้า, See also: ตรา, ยี่ห้อ, ตราสินค้า, Syn. trademark
charge[N] ตราประจำบนโล่, See also: ตรา
charter[N] ใบอนุญาต, See also: ตราตั้ง, ใบทะเบียน, หนังสืออนุญาต, Syn. license, grant
eagle[N] ตรานกอินทรี, See also: เครื่องหมายนกอินทรี
eagle[N] นกอินทรี, See also: ตรานกอินทรี, เครื่องหมายนกอินทรี
engrave[VT] ประทับใจ, See also: ตราตรึง, ตรึงใจ, Syn. impress
frank[N] ตราประทับแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตรา
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตรา
affix(vt) ติดต่อกัน,ประทับ(ตรา),ใส่ความ
arduous(adj) ยาก,ลำบาก,ตรากตรำ
arm(n) แขน,เท้าแขน,อาวุธ,ตราประจำตระกูล
armorial(adj) เกี่ยวกับเกราะ,เกี่ยวกับตราประจำตระกูล
armour(n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ
avoirdupois(n) มาตราชั่งน้ำหนักเป็นปอนด์
badge(n) เหรียญตรา,สัญลักษณ์
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
as far as ตราบเท่าที่
bond (n) ตราสารหนี้
common sealตราสำคัญ
negotiable instrument (n) ตราสารเปลี่ยนมือ
peg (vt) ตราหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ガルーダ[ガルーダ, garu^da] (n) ตราสัญลักษณ์ครุฑ - ที่ใช้ประทับตราบนหัวเอกสารทางราชการ
証券[しょうけん, shouken] ตราสารหนี้

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Gefahr
Go to Top