Search result for

surcharge

(38 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surcharge-, *surcharge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surcharge[VT] เก็บเงินเพิ่ม, See also: คิดเงินเพิ่ม, Syn. additional charge, overcharge
surcharge[VT] พิมพ์เปลี่ยนค่าดวงตราไปรษณีย์
surcharge[VT] บรรทุกเกิน, See also: บรรจุเกิน, Syn. overburden, overload
surcharge[N] การเก็บเงินเพิ่ม, See also: การคิดเงินเพิ่ม, Syn. additional charge, overcharge
surcharge[N] การพิมพ์เปลี่ยนค่าดวงตราไปรษณีย์
surcharge[N] การเกินน้ำหนักบรรทุก, See also: การเกินน้ำหนักบรรจุ, น้ำหนักที่บรรจุเกิน, Syn. overburden, overload

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surcharge(เซอ'ชาร์จฺ) n. การเก็บเงินเพิ่ม,การเก็บภาษีเพิ่ม,เก็บหรือภาษีที่เก็บเพิ่ม,ราคาเพิ่ม,เงินปรับเพิ่ม,ค่าใช้จ่ายพิเศษ,น้ำหนักเพิ่มหรือเกิน,ภาระเพิ่ม,การเกินน้ำหนักบรรทุก หรือบรรจุ,การพิมพ์เปลี่ยนค่าดวงตราไปรษณีย์,ดวงตราไปรษณีย์ที่ถูกพิมพ์เปลี่ยนค่า,

English-Thai: Nontri Dictionary
surcharge(n) ภาระที่เพิ่มขึ้น,การฟ้องเพิ่ม,การเก็บเพิ่ม,น้ำหนักเกิน
surcharge(vt) เพิ่มภาระขึ้น,ฟ้องเพิ่ม,บรรทุกเกิน,เก็บเพิ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surchargeเงินเพิ่ม (ภาษีอากรที่ไม่เสียหรือนำส่งภายในกำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surcharge ขยะเผื่อทรุด, วัสดุทับหลุม
1) ขยะเผื่อทรุด : การใส่ขยะในหลุมฝังกลบเหนือระดับดินเดิม สำหรับเผื่อให้ขยะทรุดตัวหลังการย่อยสลาย 2) วัสดุทับหลุม : เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมากองไว้สำหรับ กดผิวบนของหลุมขยะ เพื่อให้ทรุดตัวเร็วขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Surcharge ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียม หรือภาษีตามปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้ากากถั่วเหลือง เป็นค่าธรรมเนียมที่เก็บเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการเรียก เก็บภาษีนำเข้าถั่วเหลืองในอัตราปกติแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
surchargesurcharge, ความจุเผื่อน้ำหลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's got a very reasonable surcharge.ช่วยได้มากเลยค่ะ ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม The Pickle Jar (2009)
You do know that there's a surcharge for any arms deliveries to countries that are embargoed by the United Nations.คุณรู้ใช่ไหมว่า เราต้องคิดเงินเพิ่ม ในการส่งอาวุธ RED (2010)
Twenty dollar deception surcharge!ยี่สิบดอลล่าห์ค่าโกหก Piranha 3D (2010)
I've included the 20% surcharge for counterfeit notes.ฉันเพิ่ม 20% สำหรับรับเงินปลอมมาด้วย Echoes (2011)
Uh, 10% surcharge for soiled bills.เอิ่ม เพิ่มอีก 10% ต่างหากเป็นค่าที่ด้วยนะ Rise of the Villains: Scarification (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koēn phikat) EN: overload ; overburden   FR: surcharger
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow   FR: être surchargé de paquets
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded   FR: saturé ; surchargé ; congestionné
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped   FR: être submergé de travail ; être surchargé
ภาษีเสริม[n. exp.] (phāsī soēm) EN: tax surcharge ; surtax   
เพียบ[adj.] (phīep) EN: loaded to capacity ; fully loaded ; full to the brim   FR: surchargé

CMU English Pronouncing Dictionary
SURCHARGE    S ER0 CH AA1 R JH
SURCHARGE    S ER1 CH AA2 R JH
SURCHARGES    S ER1 CH AA2 R JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surcharge    (v) (s @@1 ch aa jh)
surcharged    (v) (s @@1 ch aa jh d)
surcharges    (v) (s @@1 ch aa jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufpreis {m}; Zuschlag {m}; Mehrpreis {m} | Aufpreise {pl}; Zuschläge {pl} | gegen Aufpreissurcharge | surcharges | for an additional charge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーチャージ[, sa-cha-ji] (n) surcharge [Add to Longdo]
割増料金;割り増し料金;割増し料金[わりましりょうきん, warimashiryoukin] (n) surcharge; extra charge [Add to Longdo]
燃油サーチャージ[ねんゆサーチャージ, nenyu sa-cha-ji] (n) fuel surcharge [Add to Longdo]
輸入課徴金[ゆにゅうかちょうきん, yunyuukachoukin] (n) a surcharge on imports [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surcharge \Sur*charge"\, n. [F.]
   1. An overcharge; an excessive load or burden; a load greater
    than can well be borne.
    [1913 Webster]
 
       A numerous nobility causeth poverty and
       inconvenience in a state, for it is surcharge of
       expense.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) The putting, by a commoner, of more beasts on the
      common than he has a right to.
    (b) (Equity) The showing an omission, as in an account,
      for which credit ought to have been given. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   3. (Railroads) A charge over the usual or legal rates.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. Something printed or written on a postage stamp to give it
    a new legal effect, as a new valuation, a place, a date,
    etc.; also (Colloq.), a stamp with a surcharge.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surcharge \Sur*charge"\, v. t. [imp. & p. p. {Surcharged}; p.
   pr. & vb. n. {Surcharging}.] [F. surcharger. See {Sur-}, and
   {Charge}, and cf. {Overcharge}, {Supercharge}, {Supercargo}.]
   1. To overload; to overburden; to overmatch; to overcharge;
    as, to surcharge a beast or a ship; to surcharge a cannon.
    [1913 Webster]
 
       Four charged two, and two surcharged one. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Your head reclined, as hiding grief from view,
       Droops like a rose surcharged with morning dew.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) To overstock; especially, to put more cattle into, as
      a common, than the person has a right to do, or more
      than the herbage will sustain. Blackstone.
    (b) (Equity) To show an omission in (an account) for which
      credit ought to have been given. --Story. Daniel.
      [1913 Webster]
 
   3. To print or write a surcharge on (a postage stamp).
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surcharge
   n 1: an additional charge (as for items previously omitted or as
      a penalty for failure to exercise common caution or common
      skill)
   v 1: charge an extra fee, as for a special service
   2: rip off; ask an unreasonable price [syn: {overcharge},
     {soak}, {surcharge}, {gazump}, {fleece}, {plume}, {pluck},
     {rob}, {hook}] [ant: {undercharge}]
   3: fill to capacity with people; "The air raids had surcharged
     the emergency wards"
   4: print a new denomination on a stamp or a banknote
   5: fill to an excessive degree; "The air was surcharged with
     tension"
   6: place too much a load on; "don't overload the car" [syn:
     {overload}, {surcharge}, {overcharge}]
   7: show an omission in (an account) for which credit ought to
     have been given

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top