Search result for

เชื่อ

(126 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่อ-, *เชื่อ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โรคประจำตัวเชื่อว่าต้องไม่เป็น congenital disease และต้องไม่ใช่ underlying disease เพราะ congenital d. หมายถึง โรค/อาการ ที่เกี่ยวเนื่องจากแรกเกิด โดยไม่รวมที่เกิดหลังจากนั้น, ส่วน underlying disease หมายถึงโรคที่ส่งผลให้เป็นโรคอื่น เช่น โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื่อ[V] believe in, See also: have faith in, Syn. ศรัทธา, เลื่อมใส, เชื่อมั่น, ไว้ใจ, Ant. ลบหลู่, Example: ชาวไทยเชื่อในพระพุทธศาสนา
เชื่อ[V] believe, See also: obey, Syn. เชื่อฟัง
เชื่อ[V] buy on credit, Syn. เซ็น, Ant. สด, Example: เราได้ของเหล่านี้มาโดยเชื่อไว้กับร้านไว้ก่อน, Thai definition: ซื้อหรือขายโดยติดค้างไว้ ไม่ต้องชำระเงินทันที
เชื่อ[V] be tame, See also: domesticate, be gentle, be docile, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: เสือตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านและคลุกคลีกับคนจนเชื่อง
เชื่อ[ADJ] tame, See also: domesticated, docile, gentle, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: มันเป็นควายเชื่องแสนเชื่องยอมให้เด็กขี่หลังข้ามคลอง
เชื่อใจ[V] trust, See also: believe in, confide, have confidence in, Syn. ไว้ใจ, วางใจ, Ant. ระแวง, แคลงใจ, Example: เจ้านายเชื่อใจสาวใช้คนใหม่มาก
เชื่อถือ[V] trust, See also: have faith in, rely on, confide in, respect, admire, look up to, Syn. ไว้ใจ, ยอมรับ, นับถือ, วางใจ, ศรัทธา, Ant. ปฏิเสธ, Example: ประชาชนเชื่อถือรัฐบาลชุดนี้
เชื่อได้[V] be believable, See also: be reliable, be dependable, be credible, Syn. น่าเชื่อถือ, น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อ, Example: คำพูดของวินัยเชื่อได้อยู่แล้ว เขาไม่เคยโกหกใคร, Thai definition: ไม่ต้องสงสัย, นอนใจได้
เชื่องช้า[ADV] slowly, See also: torpidly, unhurriedly, tardily, Syn. อืดอาด, ยืดยาด, เฉื่อย, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า, Ant. รวดเร็ว, Example: คนแก่มักทำอะไรเชื่องช้าเสมอ
เชื่องช้า[V] be tardy, See also: be slow, be inactive, be unhurried, be torpid, be lethargic, Syn. เฉื่อย, อืดอาด, ยืดยาด, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า, Ant. ประเปรียว, Example: ดูเขาเชื่องช้าไม่รีบร้อน เหมือนกับว่าไม่สำคัญอะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื่อก. เห็นตามด้วย เช่น เด็ก ๆ ควรเชื่อคำสั่งสอนของพ่อแม่, มั่นใจ, ไว้ใจ, เช่น ฉันเชื่อว่าลูกจ้างคนนี้ดูแลการเงินแทนฉันได้
เชื่อซื้อหรือขายโดยติดค้างไว้ ไม่ต้องชำระเงินทันที.
เชื้อ ๑น. สิ่งที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดสิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น เชื้อไฟ เชื้อแป้งข้าวหมาก
เชื้อ ๑ผู้ที่สืบวงศ์วานว่านเครือเผ่าพันธุ์ต่อ ๆ กันมา เช่น มีเชื้อจีน มีเชื้อแขก
เชื้อ ๑อย่าง เช่น ๓ เชื้อ ว่า ๓ อย่าง.
เชื้อ ๒ก. เชิญ เช่น สาวใช้เชื้อชูไป (ม. คำหลวง ทศพร), มักใช้เข้าคู่กับคำ เชิญ เป็น เชื้อเชิญ
เชื้อ ๒ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่งที่มักใช้เนื่องในการอธิษฐาน.
เชื่อว. ไม่เปรียว, ไม่ดุ, ที่คุ้นกับคน, (ใช้แก่สัตว์).
เชื่องช้าว. อืดอาด, ยืดยาด, ไม่ว่องไว.
เชื้อชาติน. ผู้ที่ร่วมเผ่าพันธุ์เดียวกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fusedเชื่อมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adnateเชื่อมติด [โครงสร้างต่างกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
connate; coalescentเชื่อมติด [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coalescent; connateเชื่อมติด [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monadelphousเชื่อมติดกลุ่มเดียว [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diadelphousเชื่อมติดสองกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
triadelphousเชื่อมติดสามกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyadelphousเชื่อมติดหลายกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adelphousเชื่อมติดเป็นกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
linkเชื่อมโยง, โยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Local area networkเชื่อมเข้าโดยตรงกับ [การบัญชี]
Anastomosis, End-to-Endเชื่อมต่อแบบปลายต่อปลาย, ดึงรั้งปลายประสาททั้งสองข้างเข้าหากัน, เอาส่วนที่เหลือมาเย็บติดกัน, แบบปลายต่อปลาย [การแพทย์]
Animismเชื่อว่าทุกอย่างมีชีวิต [การแพทย์]
Arthrodesis, Surgicalเชื่อมข้อ [การแพทย์]
Bronchial Treesเชื่อมต่อกับหลอดลม,หลอดลม,กลุ่มสาขาของหลอดลม [การแพทย์]
Clumsyเชื่องช้าและงุ่มง่าม,งุ่มง่าม [การแพทย์]
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]
Cross-Linkเชื่อมโยง [การแพทย์]
Ileo-Colostomyเชื่อมต่ออิเลียมเข้ากับลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Ileorectal Anastomosisเชื่อมอิเลียมกับเรคตัม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do.ฉันเชื่อ Valhalla (2011)
We do.เราเชื่อ Unknown Subject (2012)
I trust you.ผมเชื่อคุณ She Knows (2012)
I do.ผมเชื่อ Goodbye High (2013)
Dorota, can you believe that in just three short hours,โดโรต้า เธอเชื่อมั๊ย อีก 3 ชั่วโมงข้างหน้านี้ New Haven Can Wait (2008)
An enclave of trustafarians and children of celebritiesสิ่งที่ถูกปิดล้อมความเชื่อ และ เด็กๆคนดัง New Haven Can Wait (2008)
I know you may find this hard to believe,ฉันรู้ เธอกำลังค้นหาสิ่งที่ยากจะเชื่อ New Haven Can Wait (2008)
From next year's class, but we don't take anything on hearsay.แต่พกวเราไม่เชื่ออะไรจากที่ได้ยินมา New Haven Can Wait (2008)
I'm sure you'll find something.ผมเชื่อว่าคุณต้องหาอะไรทำได้แน่นอน New Haven Can Wait (2008)
My last chance at making a connectionโอกาสสุดท้ายของฉันที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ New Haven Can Wait (2008)
As a freegan, I believe in all living thingsเหมือนฟรีแกน ฉันเชื่อในสิ่งมีชีวิต New Haven Can Wait (2008)
I cannot believe you did this.ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะทำแบบนี้ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อ [v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey   FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: germ ; infection ; bacterium ; bacteria [pl.]   FR: germe [m] ; infection [f] ; bactérie [f]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อ[v.] (cheūa) EN: invite ; request ; engage   
เชื่อกันว่า[v. exp.] (cheūa kan wā) EN: it's believed that   
เชื่อ[X] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle   FR: apprivoisé ; domestiqué
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction   FR: race [f] ; espèce [f] ; origine [f]
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en

English-Thai: Longdo Dictionary
Internet(n name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
take in(vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
DSL(abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. numchucks, chain sticks
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. nunchucks, chain sticks
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accept[VT] เชื่อ, See also: ยอมรับว่าจริง, Syn. believe, trust, affirm
add[VI] รวม, See also: เชื่อม, Syn. unite, attach
add[VT] รวม, See also: เชื่อม
ankylose[VI] เชื่อมต่อกัน
ankylose[VT] เชื่อมต่อกัน
articulate[VI] เชื่อมต่อ, See also: ประกบ, Syn. join, fit together, combine
articulate[VT] เชื่อมต่อ, See also: ประกบ
associate[VT] เชื่อมโยง, See also: เชื่อม, Syn. connect, join together
assured[ADJ] เชื่อมั่น, See also: มั่นใจ, Syn. sure, undoubted
accredit with[PHRV] รับรองว่าเป็น, See also: เชื่อถือว่าเป็น, Syn. credit with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
agaric(แอก' การิค' , อะการ์' ริค) n. เชื่อราจำพวกหนึ่ง, เห็ด
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)

English-Thai: Nontri Dictionary
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โฆษณาชวนเชื่อ
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
agnostic(adj) ซึ่งไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
agnostic(n) ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheist(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheistic(adj) ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
attribute(vt) เชื่อว่ามี,อ้างว่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interlocking[れんけつする] (aux. verb) เชื่อมต่อกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
接続[せつぞく, setsuzoku] (n vt) เชื่อมต่อ
矧ぐ[はぐ, hagu] (vt) เชื่อมต่อ,เอามาติดกัน
結ぶ[むすぶ, musubu] (vt) เชื่อมต่อ, เชื่อมความสัมพันธ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
従う[したがう, shitagau] (vi ) เชื่อฟัง, ทำตามคำสั่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
守る[まもる, mamoru] Thai: เชื่อฟัง
繋がる[つながる, tsunagaru] Thai: เชื่อมกันอยู่ English: tied together
繋がる[つながる, tsunagaru] Thai: เชื่อมต่อกันกับ English: connected to
結ぶ[むすぶ, musubu] Thai: เชื่อมโยง English: to link

German-Thai: Longdo Dictionary
daß(Konj.) ที่ว่า (ใช้เป็นคำเชื่อมระหว่างวลี หรืออนุประโยค คล้าย that ในภาษาอังกฤษ) เช่น Ich rechne damit, daß er mich heute anruft. ฉันคาดว่า เขาจะโทรมาหาฉันวันนี้
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
dochใช้เน้นว่าเชื่อเช่นนั้น เช่น Du weißt doch meine Telefonnummer, nicht wahr? เธอรู้เบอร์โทรศัพท์ของฉัน ไม่ใช่หรือ
kaum(adv) ยากที่จะ ตัวอย่าง kaum zu glauben-ยากที่จะเชื่อ, See also: schwerlich
eingebildet(adj) เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป, ทะนง
alsขณะที่ (ใช้เชื่อมประโยคที่บ่งสองเหตุการณ์ในเวลาเดียวกัน)เช่น Er ist angekommen, als ich beim Kochen war.
etw. halten von jmdn./ etw.ประเมินหรือคิดเห็นต่อคนนั้นหรือสิ่งนั้น เช่น Ich halte viel von ihm. ฉันเชื่อมั่นในตัวเขา, See also: einschätzen
verbinden(vt) |verband, hat verbunden| ต่อ, เชื่อมต่อ เช่น Diese Straße verbindet München mit Passau. ถนนเส้นนี้เชื่อมเมืองมิวนิคกับพัสเซา, See also: A. trennen,
kommunizieren(vi) |kommunizierte, hat kommuniziert| ติดต่อสื่อสาร, เชื่อมต่อ เช่น Wie kommunizieren Zellen? พวกเซลล์ติดต่อกันอย่างไร, See also: S. mitteilen,

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
croire(vt) |je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, ils croient| เชื่อ
Mon oeil!(phrase) fam. ฉันไม่เชื่อหรอก (เป็นคำอุทานเพื่อแสดงความไม่เชื่อถือ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top