ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charged

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charged-, *charged*, charg, charge
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncharged(อันชาร์จดฺ') adj. ไม่มีประจุไฟฟ้า, (ไฟฟ้า) เป็นกลาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When we first came in... the bar lady never charged us for the first round.เมื่อพวกเรามาถึงครั้งแรก ผู้หญิงบารไม่คิดเงินพวกเราเพิ่มสำหรับหนึ่งดื่ม The Blues Brothers (1980)
I only know what I am charged to perform.ผมรู้แต่สิ่งที่ได้รับคำสั่ง Gandhi (1982)
I charged him $7, 000.ฉันคิดแม่งเจ็ดพัน Goodfellas (1990)
Your father's charged me with keeping peace in Agrabah.พ่อของท่าน ให้ข้าคอยดูแลความสงบสุขใน อะกราบาห์ เด็กชายนั่นเป็น อาชญากร Aladdin (1992)
The four defendants in front... are charged with 11 counts in relation to the explosion of the Guildford pub... and the murders of five people.สี่จำเลยในหน้า ... จะมีค่ากับ 11 นับในความสัมพันธ์ การระเบิดของผับ Guildford ... และฆ่าของห้าคน In the Name of the Father (1993)
The seven defendants behind... are charged with the possession of explosives, not charged with murder.จำเลยทั้งเจ็ดหลัง ... จะมีค่าบริการที่มีครอบครอง ของวัตถุระเบิดไม่เรียกเ? In the Name of the Father (1993)
I feel it is my duty to wonder aloud... why you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging... a sentence I would have had no difficulty in passing... in this case.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของฉัน สงสัยดัง ... ทำไมคุณไม่คิดค่าบริการ กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ? In the Name of the Father (1993)
you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging...คุณไม่ต้องเสียค่า กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ? In the Name of the Father (1993)
Why was the alibi for Gerry Conlon... who was charged with the murder of five innocent people... kept from the defense?ทำไมต้องเป็นข้อแก้ตัวสำหรับ Gerry Conlon คือ ... ที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม ห้าคนไม่รู้ ... เก็บไว้จากการป้องกันประเทศหรือไม่ In the Name of the Father (1993)
He charged us for the full session.เขาคิดตังค์เราเต็มเวลา The Story of Us (1999)
She's charged with the murder of her husband...เธอถูกจับ ในคดีฆาตกรรมสามีตัวเอง Legally Blonde (2001)
Bailiff, take the witness into custody... where she will be charged for the murder of Heyworth Windham.เจ้าพนักงานศาล นำพยานไปคุมขัง เธอจะถูกฟ้องด้วยข้อหา ฆาตกรรมนายเฮย์เวิร์ธ วินด์แฮม Legally Blonde (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chargedAttendance is charged extra.
chargedBob charged 3 dollars an hour for mowing lawns.
chargedHe charged me with dishonesty.
chargedHe charged the accident to my carelessness.
chargedHe's charging me roughly four times as much as he charged when he started cutting my lawn.
chargedHe was charged with a secret mission.
chargedHe was charged with assault and battery.
chargedHe was charged with speeding.
chargedI am charged with an important mission.
chargedI charged them too much money for their room.
chargedI was charged with an important task.
chargedMother charged me to clear the room.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด้ง[deng] (v) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired
แฝดเลือด[faētleūat] (n) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth
แฝดน้ำ[faētnām] (n) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion
ผู้ต้องหา[phūtǿnghā] (n) EN: suspect ; accused ; defendant ; person charged with an offense  FR: accusé [ m ]
ถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาท[thūk føng thān minpramāt] (v, exp) EN: be charged with defamation
ถูกไล่ออก[thūk lai-øk] (v, exp) EN: be discharged ; get the sack  FR: être licencié ; se fair sacquer = se faire saquer (fam.)
ต้องหา[tǿnghā] (v) EN: be accused ; be charged with  FR: être accusé de
ต้องคดี[tǿngkhadī] (v, exp) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution  FR: être inculpé ; être poursuivi en justice

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
charged

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charged

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
des Diebstahls beschuldigtcharged with stealing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオン[ion] (n, adj-no) ion; electrically-charged atom; (P) #2,216 [Add to Longdo]
失点[しってん, shitten] (n) run charged to the pitcher; (P) #4,856 [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n, vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
ルームチャージ[ru-mucha-ji] (n) fee charged for hotel room (wasei [Add to Longdo]
暇が出る[ひまがでる, himagaderu] (exp, v1) to be discharged [Add to Longdo]
荷電粒子[かでんりゅうし, kadenryuushi] (n) a charged particle [Add to Longdo]
使命を帯びる[しめいをおびる, shimeiwoobiru] (exp, v1) to be charged with a mission [Add to Longdo]
寺銭[てらせん, terasen] (n) banker's cut or fee charged in a gambling saloon [Add to Longdo]
若い者頭[わかいものがしら, wakaimonogashira] (n) functionary charged with training and organising young sumo wrestlers [Add to Longdo]
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charge \Charge\ (ch[aum]rj), v. t. [imp. & p. p. {Charged}
   (ch[aum]rjd); p. pr. & vb. n. {Charging}.] [OF. chargier, F.
   charger, fr. LL. carricare, fr. L. carrus wagon. Cf. {Cargo},
   {Caricature}, {Cark}, and see {Car}.]
   1. To lay on or impose, as a load, tax, or burden; to load;
    to fill.
    [1913 Webster]
 
       A carte that charged was with hay.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The charging of children's memories with rules.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay on or impose, as a task, duty, or trust; to
    command, instruct, or exhort with authority; to enjoin; to
    urge earnestly; as, to charge a jury; to charge the clergy
    of a diocese; to charge an agent.
    [1913 Webster]
 
       Moses . . . charged you to love the Lord your God.
                          --Josh. xxii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       Cromwell, I charge thee, fling away ambition.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay on, impose, or make subject to or liable for.
    [1913 Webster]
 
       When land shall be charged by any lien. --Kent.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix or demand as a price; as, he charges two dollars a
    barrel for apples.
    [1913 Webster]
 
   5. To place something to the account of as a debt; to debit,
    as, to charge one with goods. Also, to enter upon the
    debit side of an account; as, to charge a sum to one.
    [1913 Webster]
 
   6. To impute or ascribe; to lay to one's charge.
    [1913 Webster]
 
       No more accuse thy pen, but charge the crime
       On native sloth and negligence of time. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. To accuse; to make a charge or assertion against (a person
    or thing); to lay the responsibility (for something said
    or done) at the door of.
    [1913 Webster]
 
       If he did that wrong you charge him with.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   8. To place within or upon any firearm, piece of apparatus or
    machinery, the quantity it is intended and fitted to hold
    or bear; to load; to fill; as, to charge a gun; to charge
    an electrical machine, etc.
    [1913 Webster]
 
       Their battering cannon charged to the mouths.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To ornament with or cause to bear; as, to charge an
    architectural member with a molding.
    [1913 Webster]
 
   10. (Her.) To assume as a bearing; as, he charges three roses
     or; to add to or represent on; as, he charges his shield
     with three roses or.
     [1913 Webster]
 
   11. To call to account; to challenge. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        To charge me to an answer.      --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To bear down upon; to rush upon; to attack.
     [1913 Webster]
 
        Charged our main battle's front.   --Shak.
 
   Syn: To intrust; command; exhort; instruct; accuse; impeach;
     arraign. See {Accuse}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charged
   adj 1: of a particle or body or system; having a net amount of
       positive or negative electric charge; "charged
       particles"; "a charged battery" [ant: {uncharged}]
   2: fraught with great emotion; "an atmosphere charged with
     excitement"; "an emotionally charged speech" [syn: {charged},
     {supercharged}]
   3: supplied with carbon dioxide [syn: {aerated}, {charged}]
   4: capable of producing violent emotion or arousing controversy;
     "the highly charged issue of abortion"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top