Search result for

charged

(48 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charged-, *charged*, charg, charge
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncharged(อันชาร์จดฺ') adj. ไม่มีประจุไฟฟ้า, (ไฟฟ้า) เป็นกลาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The captain is being chargedพ่อของเนทกำลังจะถูกจับ New Haven Can Wait (2008)
Ion cannon 75% charged.ปืนใหญ่ไอออนประจุแล้ว 75 % Shadow of Malevolence (2008)
- What am I charged with?- ผมทำความผิดอะไร The Bank Job (2008)
The university isn't gonna get itself embroiled in that kind of controversy, not in this charged climate.มหาวิทยาลัยอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าไปขวางเขา ก็ไม่ได้ทุนสักเก๊เดียว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And even sadder when that same queen is charged with adultery and incest.และน่าเศร้ายิ่งกว่า เมื่อราชินีถูกจับข้อหาคบชู้ และมีความสัมพันธ์ระหว่างสายเลือด The Other Boleyn Girl (2008)
Charged is not convicted, uncle. Or is it in this court?ข้อหานั้นไม่ได้รับการพิสูจน์ ท่านลุง หรือว่าจะพิสูจน์กันตรงนี้? The Other Boleyn Girl (2008)
Gordon Stewart Northcott, you've been charged with three counts of murder in the first degree, with an additional 1 7 counts under review by the district attorney's office;กอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์ คุณถูกจับเพราะฆาตรกรรมโหด 3 คดี และอื่น ๆ อีก 17 คดี ภายใต้การรายงานของเจ้าหน้าที่ Changeling (2008)
If I charged you a dollar every time you came to examine the machine you'd probably own it.รู้มั้ยถ้าผมบอกใ้ห้คุณตัดสินใจ Taken (2008)
We're looking for Doon Harrow. He's charged with treason against the city.เราตามหา ดูน ฮาโรล เขามีความผิด กบฏ ต่อเมือง City of Ember (2008)
And if they escaped, then you'd be blamed, you'd be charged, you might even be executed?เข้าใจแล้ว ถ้าพวกเธอหนีไป พวกคุณจะถูกกล่าวโทษใช่มั้ย พวกคุณจะถูกตั้งข้อหา หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิต The Reader (2008)
Nice folks. Charged a little extra for the cleanup.แจ่มมากพวก ขอบวกค่าทำความสะอาดเพิ่มนะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Katherine anne austen,you are charged with Fraud,arson,assault on a federal officer,ทำร้ายร่างกาย วางเพลิง Eggtown (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chargedAttendance is charged extra.
chargedBob charged 3 dollars an hour for mowing lawns.
chargedHe charged me with dishonesty.
chargedHe charged the accident to my carelessness.
chargedHe's charging me roughly four times as much as he charged when he started cutting my lawn.
chargedHe was charged with a secret mission.
chargedHe was charged with assault and battery.
chargedHe was charged with speeding.
chargedI am charged with an important mission.
chargedI charged them too much money for their room.
chargedI was charged with an important task.
chargedMother charged me to clear the room.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด้ง[v.] (deng) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired   
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth   
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion   
ผู้ต้องหา[n.] (phūtǿnghā) EN: suspect ; accused ; defendant ; person charged with an offense   FR: accusé [m]
ถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (thūk føng thān minpramāt) EN: be charged with defamation   
ถูกไล่ออก[v. exp.] (thūk lai-øk) EN: be discharged ; get the sack   FR: être licencié ; se fair sacquer = se faire saquer (fam.)
ต้องหา[v.] (tǿnghā) EN: be accused ; be charged with   FR: être accusé de
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution   FR: être inculpé ; être poursuivi en justice

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARGED    CH AA1 R JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charged    (v) (ch aa1 jh d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
des Diebstahls beschuldigtcharged with stealing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
イオン[, ion] (n,adj-no) ion; electrically-charged atom; (P) [Add to Longdo]
ルームチャージ[, ru-mucha-ji] (n) fee charged for hotel room (wasei [Add to Longdo]
暇が出る[ひまがでる, himagaderu] (exp,v1) to be discharged [Add to Longdo]
荷電粒子[かでんりゅうし, kadenryuushi] (n) a charged particle [Add to Longdo]
使命を帯びる[しめいをおびる, shimeiwoobiru] (exp,v1) to be charged with a mission [Add to Longdo]
寺銭[てらせん, terasen] (n) banker's cut or fee charged in a gambling saloon [Add to Longdo]
失点[しってん, shitten] (n) run charged to the pitcher; (P) [Add to Longdo]
若い者頭[わかいものがしら, wakaimonogashira] (n) functionary charged with training and organising young sumo wrestlers [Add to Longdo]
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charge \Charge\ (ch[aum]rj), v. t. [imp. & p. p. {Charged}
   (ch[aum]rjd); p. pr. & vb. n. {Charging}.] [OF. chargier, F.
   charger, fr. LL. carricare, fr. L. carrus wagon. Cf. {Cargo},
   {Caricature}, {Cark}, and see {Car}.]
   1. To lay on or impose, as a load, tax, or burden; to load;
    to fill.
    [1913 Webster]
 
       A carte that charged was with hay.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The charging of children's memories with rules.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay on or impose, as a task, duty, or trust; to
    command, instruct, or exhort with authority; to enjoin; to
    urge earnestly; as, to charge a jury; to charge the clergy
    of a diocese; to charge an agent.
    [1913 Webster]
 
       Moses . . . charged you to love the Lord your God.
                          --Josh. xxii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       Cromwell, I charge thee, fling away ambition.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay on, impose, or make subject to or liable for.
    [1913 Webster]
 
       When land shall be charged by any lien. --Kent.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix or demand as a price; as, he charges two dollars a
    barrel for apples.
    [1913 Webster]
 
   5. To place something to the account of as a debt; to debit,
    as, to charge one with goods. Also, to enter upon the
    debit side of an account; as, to charge a sum to one.
    [1913 Webster]
 
   6. To impute or ascribe; to lay to one's charge.
    [1913 Webster]
 
       No more accuse thy pen, but charge the crime
       On native sloth and negligence of time. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. To accuse; to make a charge or assertion against (a person
    or thing); to lay the responsibility (for something said
    or done) at the door of.
    [1913 Webster]
 
       If he did that wrong you charge him with.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   8. To place within or upon any firearm, piece of apparatus or
    machinery, the quantity it is intended and fitted to hold
    or bear; to load; to fill; as, to charge a gun; to charge
    an electrical machine, etc.
    [1913 Webster]
 
       Their battering cannon charged to the mouths.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To ornament with or cause to bear; as, to charge an
    architectural member with a molding.
    [1913 Webster]
 
   10. (Her.) To assume as a bearing; as, he charges three roses
     or; to add to or represent on; as, he charges his shield
     with three roses or.
     [1913 Webster]
 
   11. To call to account; to challenge. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        To charge me to an answer.      --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To bear down upon; to rush upon; to attack.
     [1913 Webster]
 
        Charged our main battle's front.   --Shak.
 
   Syn: To intrust; command; exhort; instruct; accuse; impeach;
     arraign. See {Accuse}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charged
   adj 1: of a particle or body or system; having a net amount of
       positive or negative electric charge; "charged
       particles"; "a charged battery" [ant: {uncharged}]
   2: fraught with great emotion; "an atmosphere charged with
     excitement"; "an emotionally charged speech" [syn: {charged},
     {supercharged}]
   3: supplied with carbon dioxide [syn: {aerated}, {charged}]
   4: capable of producing violent emotion or arousing controversy;
     "the highly charged issue of abortion"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top