ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impute

IH2 M P Y UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impute-, *impute*
Possible hiragana form: いんぷて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impute(vt) ใส่ความ, See also: กล่าวหา, Syn. accuse
impute to(phrv) ตำหนิ, See also: กล่าวหา, Syn. attribute to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impute(อิมพิวท'ฺ) vt. กล่าวหา, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ให้ร้าย, Syn. reckon, count, ascribe

English-Thai: Nontri Dictionary
impute(vt) กล่าวหา, ใส่ร้าย, คิดว่าเป็นของ, ใส่ความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impute๑. ใส่ความ (ก. อาญา)๒. ยกขึ้นอ้างให้รับผิด (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imputed negligenceความประมาทเลินเล่อที่ยกขึ้นอ้างให้รับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, I will not impute the genetic anomaly with the acts of a vengeful deity.ดูนะ, ฉันจะไม่โทษ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ด้วยท่าทางของบาทหลวง ที่เต็มไปด้วยความคั่งแค้นหรอก Sin (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPUTE IH2 M P Y UW1 T
IMPUTED IH2 M P Y UW1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impute (v) ˈɪmpjˈuːt (i1 m p y uu1 t)
imputed (v) ˈɪmpjˈuːtɪd (i1 m p y uu1 t i d)
imputes (v) ˈɪmpjˈuːts (i1 m p y uu1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
帰属価格[きぞくかかく, kizokukakaku] (n) imputed price [Add to Longdo]
帰属収入[きぞくしゅうにゅう, kizokushuunyuu] (n) (See 帰属所得) imputed income [Add to Longdo]
帰属所得[きぞくしょとく, kizokushotoku] (n) (See 帰属収入) imputed income [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impute \Im*pute"\, v. t. [imp. & p. p. {Imputed}; p. pr. & vb.
   n. {Imputing}.] [F. imputer, L. imputare to bring into the
   reckoning, charge, impute; pref. im- in + putare to reckon,
   think. See {Putative}.]
   [1913 Webster]
   1. To charge; to ascribe; to attribute; to set to the account
    of; to charge to one as the author, responsible
    originator, or possessor; -- generally in a bad sense.
    [1913 Webster]
 
       Nor you, ye proud, impute to these the fault,
       If memory o'er their tomb no trophies raise. --Gray.
    [1913 Webster]
 
       One vice of a darker shade was imputed to him --
       envy.                 --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) To adjudge as one's own (the sin or
    righteousness) of another; as, the righteousness of Christ
    is imputed to us.
    [1913 Webster]
 
       It was imputed to him for righteousness. --Rom. iv.
                          22.
    [1913 Webster]
 
       They merit
       Imputed shall absolve them who renounce
       Their own, both righteous and unrighteous deeds.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To take account of; to consider; to regard. [R.]
    [1913 Webster]
 
       If we impute this last humiliation as the cause of
       his death.              --Gibbon.
 
   Syn: To ascribe; attribute; charge; reckon; consider; imply;
     insinuate; refer. See {Ascribe}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impute
   v 1: attribute or credit to; "We attributed this quotation to
      Shakespeare"; "People impute great cleverness to cats"
      [syn: {impute}, {ascribe}, {assign}, {attribute}]
   2: attribute (responsibility or fault) to a cause or source;
     "The teacher imputed the student's failure to his
     nervousness"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top